ภาษาพาสนุก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

435

วัตถุประสงค์

1.มีความรักและเข้าใจการใช้ภาษาต่างๆ 2.ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 3.กล้าพูดกล้าแสดงออก 4.สนุกกับการได้เรียนรู้ภาษาต่างๆทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ

ภาระงาน

1.งานกลุ่มลงในฟิวเจอร์บอรืดตามวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ 2.งานกลุ่มพูดโต้วาที 3.งานเยวการ์ดวันสำคํญต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปณิธิ ภูริอภิบาลม. 5/2
2.นางสาวปรางทิพย์ อยู่สุขม. 5/2
3.นางสาวกานดา มะเดื่อสวนม. 5/2
4.นางสาวปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ม. 5/2
5.นางสาวสรัญญา วงศ์เจริญม. 5/2
6.นายธนพล ยุวะเสวีม. 5/3
7.นายศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศม. 5/3
8.นายสิขเรศ ทองจันทร์นามม. 5/3
9.นางสาวธิษณามดี เหมือนมาม. 5/3
10.นางสาวชนากานต์ ประสมแก้วม. 5/3
11.นายสรัล ปลื้มพลม. 5/4
12.นางสาวภคพร ห้องโสภาม. 5/4
13.นางสาววรรณพร อภัยภักดิ์ม. 5/4
14.นางสาวศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ม. 5/4
15.นางสาวโยษิดา พลังสันติกุลม. 5/4
16.นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน์ม. 5/4
17.นางสาวธิติมา สารีรูปม. 5/4
18.นางสาวนิชาภา ชุมเปียม. 5/4
19.นางสาวนัทชา ตรีนิธิรัตนกุลม. 5/4
20.นายอนุพงศ์ สินสุพรรณ์ม. 5/5
21.นายต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ม. 5/5
22.นายนันทิพัฒน์ พุ่มพวงม. 5/6
23.นายชนกันต์ ตัถยานุกูลม. 5/6
24.นายลาภิศ ธารินธนบดีม. 5/6
25.นายภาสวร ประจงการม. 5/6
26.นางสาวกรรวี สงวนวงษ์ม. 5/6
27.นางสาวปรียากร กรรณสูตรม. 5/6
28.นางสาวอภิญญา ลัภยานันท์ม. 5/6
29.นายปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุลม. 5/7
30.นายปริญญา นิ่มฟักม. 5/7
31.นายกิตติพล บุตรโคษาม. 5/7
32.นายบูรณพงศ์ ธนีเจริญม. 5/10
33.นายปาณัสม์ จันทร์ขันศรีม. 5/10
34.นายกรพัชร ทองวัฒนานนท์ม. 5/10
35.นางสาวศศิพิมพ์ วงษ์วารม. 5/10
36.นางสาวธันยนันท์ เผือกวัฒนะม. 5/10
37.นางสาวสุวรรณวิภา ศรีไสวม. 5/10
38.นางสาวยศสวลี หลงรักษ์ม. 5/10
39.นางสาวจิดาภา มีนิลม. 5/10
40.นางสาวปณิชา ภัทรธรวราดลม. 5/10
41.นางสาวอภิญญา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 5/10
42.นายณภัทร เทศดีม. 5/11
43.นายปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ม. 5/11
44.นายชลสิทธิ์ โฉมบุตรม. 5/11
45.นางสาวชลพินทุ์ พุฒวงษ์ม. 5/13
46.นางสาวทิพย์วรรณ ฤทธิเรืองม. 5/13
47.นางสาวปนัดดา ตุงคะเศวตม. 5/13
48.นางสาวรุ่งอรุณ สุ่มสังข์ม. 5/13
49.นางสาวอนุธิดา บุญญาม. 5/13
50.นางสาววัลวลี สุรวัฒนชัยม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

054

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกฤษณา บินษรี