ดนตรีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องดนตรีไทย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เด็กในโครงการความสามรถพิเศษสามารถบรรเลงเดี่ยวและรวมวงในระดับประกวดได้ 2) เพื่อให้เด็กในโครงการความสามรถพิเศษบรรเลงดนตรีรับใช้งานกิจกรรมภายในโรงเรียนได้

ภาระงาน

1) นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีของตนเองได้ในการบรรเลงเดี่ยวได้และบรรเลงวงได้ 2) นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงออกงานได้ 3) นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงในระดับประกวดได้

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 1/14
2.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 1/14
3.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 1/14
4.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 1/14
5.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 1/14
6.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 1/14
7.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 1/14
8.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 1/14
9.เด็กหญิงปณยา ใจหาญม. 1/14
10.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 1/14
11.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 1/14
12.เด็กชายอภินันท์ อ่ำพาธม. 2/14
13.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 2/14
14.เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุตม. 2/14
15.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุนาลัยม. 2/14
16.เด็กหญิงชัญญา วุฒิธนานันท์ม. 2/14
17.นายภูธเนศ ยังกมลโสภาม. 3/14
18.เด็กชายพชรดนัย เพชรน้ำทองม. 3/14
19.นายปฏิภาณ จารีย์ม. 3/14
20.นายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุขม. 3/14
21.เด็กหญิงมนต์ธิรา เข็มทองม. 3/14
22.เด็กหญิงฟ้างาม บัวลอยม. 3/14
23.นางสาวภัทรวดี ยาน้อยม. 3/14
24.เด็กหญิงเพียรศรี มีลาภกิจม. 3/14
25.เด็กหญิงอนันตญา คงเมฆาม. 3/14
26.นางสาวนภัสสร สุวรรณรงค์ม. 3/14
27.นางสาวอุษณา ฟักแสงม. 4/7
28.นางสาวสุภณิดา ขุนภักนาม. 4/8
29.นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนาม. 4/10
30.นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรีม. 4/10
31.นางสาวศิรประภา นาคเกิดม. 4/11
32.นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุม. 4/11
33.นายสิปปกร สมอุ่มจารย์ม. 5/8
34.นายสรรเพชญ แจ้งสว่างม. 5/11
35.นางสาวปรียาภรณ์ ปั้นบุญชูม. 5/12
36.นางสาวเมษา หิ้วพิมายม. 5/12
37.นางสาวพรรพสา ม่วงทองม. 5/12
38.นางสาวปณิชา ไชยเชษฐม. 5/12
39.นางสาวสุมาลี รินทองม. 5/12
40.นายอัศวเดช สมพันธ์แพม. 5/13
41.นางสาวพรนภา อุบลรัตน์ม. 5/13
42.นายศักดิ์ชัย ก้องสนั่นม. 6/8
43.นางสาวสุดารัตน์ หนูเสนม. 6/8
44.นางสาวญาตาวี เธียรสำราญม. 6/8
45.นางสาวรธีร กฤษณ์สุวรรณม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

54

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิริ โชคสกุล
  • นางวรรณกวี ทองสีดา