ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ งานสาธารณสุข 2.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เป็น แก่นนำให้บริการด้านสุขภาพ 3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยงานห้องพยาบาล

ภาระงาน

1.มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ งาน สาธารณสุข 2.สามารถให้การปฐมพยาบาลและให้ ความรู้ด้านสุขภาพแก่เพื่อน-บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว 3.สามารถปฏิบัติงานตามใบงานและมาช่วยงานห้องพยาบาลอย่างน้อย 10 ครั้ง 4.เข้าอบรมคต่ายผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพชรพล แจ้งอรุณม. 1/9
2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะนานามม. 1/9
3.เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นม. 1/9
4.เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัดม. 1/9
5.เด็กชายธนภัทร พุ่มมาม. 1/12
6.เด็กชายสิรวิชญ์ ชลธีม. 1/12
7.เด็กหญิงกัญญาดา มิ่งพรสมานม. 2/3
8.เด็กหญิงกัญญาภัค ขนาดนิดม. 2/3
9.เด็กหญิงณัฏฐมน เขียวตี๋ม. 2/3
10.เด็กหญิงณิชาภัทร สง่าวงศ์ม. 2/3
11.เด็กหญิงพัชรพร โพธิมีชัยม. 2/3
12.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ผันสูงเนินม. 2/3
13.เด็กหญิงสิริรัญญา แอบยิ้มม. 2/3
14.เด็กหญิงศิริภา พากเพียรม. 2/4
15.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีอรุณกิจจาม. 2/4
16.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 3/10
17.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 3/10
18.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 3/14
19.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 3/14
20.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 3/14
21.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 3/14
22.นายเจตริน จันตระกูลชัยม. 4/3
23.นางสาวสุมิตรา ดวงสาพลม. 4/3
24.นางสาวสิริธร ทรายแก้วม. 4/3
25.นางสาวกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 4/4
26.นางสาววนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 4/12
27.นายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 4/13
28.นางสาวพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 4/13
29.นางสาวจิณห์นิภา สกุลเมืองม. 5/2
30.นายสิทธิโชค วรคันทักษ์ม. 5/3
31.นางสาวนภัสวรรณ คำภูมีม. 5/3
32.นายกิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ม. 5/4
33.นางสาวนรรธภรณ์ เกษนอกม. 5/5
34.นางสาวศิราณี สีเขียวม. 5/6
35.นางสาวภัทรา คงกระพันธุ์ม. 5/6
36.นางสาวสุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญม. 5/6
37.นางสาวพัชรลดา หรั่งเล็กม. 5/7
38.นางสาวสิริอัจฉริยา ชลธีม. 5/12
39.นางสาวไอลดา แสงย้อยม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

54

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางยุพา ยอดปัญญา
  • นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน