เพลินใจไปกับแสตมป์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

444

วัตถุประสงค์

1.ให้นักเรียนเป๊นนักสะสมแสตมป์ไทยที่มีคุณค่าในปัจจุบัน 2.ให้นักเรียนเป็นผู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.ให้รักเรียนฝึกเป็นช่างสังเกตรายละเอียดต่างๆ 4.ให้นักเรียนทราบมาตรฐาน ความจรรโลงใจและราคาของแสตมป์ไทย

ภาระงาน

1.เทอม 1 ส่งสมุดสะสมแสตมป์ 1 เล่ม (50 ดวง) 2.เทอม 2 ส่งงานประดิษฐ์จากแสตมป์ชำรุด 1 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 1/5
2.เด็กหญิงปพิชญา สุขประสงค์ม. 4/2
3.นางสาวภานุมาศ ประนิธิม. 4/3
4.นางสาวรุจิรา สุวรรณคำม. 4/3
5.นางสาวภัณฑิรา พักแพรกม. 4/3
6.นายกิตติธัช เลิซวานิชย์กุลม. 4/4
7.นางสาวชุติกาญจน์ หนูเอียดม. 4/5
8.นางสาวต้นน้ำ จิรผาตินาถม. 4/6
9.นางสาวพันธิตรา สิงห์ชัยม. 4/6
10.เด็กหญิงวราภรณ์ พุทธ์แก้วม. 4/6
11.นายพีระพล ธีรไกรศรีม. 4/7
12.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 4/7
13.นางสาวนันท์นภัส จันทร์บุญม. 4/7
14.นางสาวพรทิพย์ แดงน้อยม. 4/8
15.นางสาวพอใจ จันทร์ละออม. 4/11
16.นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่าม. 4/11
17.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 4/12
18.นางสาวชญานิศ มั่นสลุงม. 4/12
19.นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาคม. 4/13
20.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 4/13
21.นางสาวชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 4/13
22.นางสาวมัลลิกา กากแก้วม. 4/13
23.นางสาวปราณชนก แสงมาม. 5/4
24.นายณัฐพงศ์ ทศานนท์ม. 6/10
25.นางสาววิลาสินี หุ่นแก้วชมภูม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

053

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางรัชนีกร ไวระวัง