ศิลปหัตถกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

838

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม 2) เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ 3) เพื่อให้นักเรียนเกิดใจรักในงานศิลปะ และเกิดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน

ภาระงาน

1) การพิมพ์ฉลุลาย 2) การหล่อปูนพลาสเตอร์ 3) การเขียนลวดลายไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 1/5
2.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 1/6
3.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 1/6
4.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 1/6
5.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 1/11
6.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 1/12
7.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 1/12
8.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 1/12
9.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 1/12
10.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 1/13
11.เด็กหญิงภัคจีรา ท่าจีนม. 2/4
12.เด็กหญิงปารวี ศานติกุลลักษณ์ม. 2/4
13.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 2/13
14.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 2/13
15.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 2/13
16.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 2/13
17.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 2/13
18.เด็กหญิงอภิสรา ชัยมงคลม. 3/11
19.เด็กหญิงดวงใจ คำแก้วม. 3/11
20.นางสาวสุภิสรา วงศ์วิทวัสม. 4/3
21.นางสาวจิรา พวงวาสนาม. 4/4
22.นางสาวนริศรา เปรมเสถียรม. 4/4
23.นางสาวชนาภา ชะนะนานม. 4/11
24.นางสาวช้องนาง ทองมากม. 4/11
25.นางสาวเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลาม. 4/11
26.นางสาวธิษณามดี เหมือนมาม. 5/3
27.นายปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ม. 5/5
28.นายเพิ่มพรม อนงค์พรยศกุลม. 5/6
29.นายปรินทร ฉายรักษาม. 5/6
30.นายรพีพัฒ โอมากม. 5/6
31.นายคชาวัช รัตติกาลชลากรม. 5/10
32.นายรัชชานนท์ แสงเรืองม. 5/11
33.นายชลสิทธิ์ โฉมบุตรม. 5/11
34.นายธราวิทย์ คงสำเร็จม. 5/12
35.นายธนดล เที่ยงธรรมม. 5/12
36.นายสุพศิน คุ้มจินดาม. 5/12
37.นายปวริศ จันลาวงศ์ม. 5/12
38.นายณัฐพงษ์ รัตนสุดใสม. 5/13
39.นางสาวกวินนา แก้วเพ็ชรม. 6/5
40.นางสาวกวิสรา แสงศิลป์มณีม. 6/5
41.นางสาวพีรดา เคหะม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

53

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสุรเชษฐ พลายงาม
  • นายภาคิน อิศวมงคล