อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

525

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีภายในชาติ 2.เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าหวงแหนแผ่นดิน 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาระงาน

1.นักเรียนต้องทำบอร์ดนำเสนอความสำคัญของประวัติศาสตร์ 2.นักเรียนต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอ

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอสมา เวมางคบวรม. 1/5
2.เด็กชายวรธิษณ์ คงทองม. 1/8
3.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 2/10
4.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 2/10
5.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 2/10
6.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 2/10
7.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 2/10
8.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 2/10
9.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 2/10
10.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 2/10
11.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 2/10
12.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 2/13
13.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 2/13
14.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 2/13
15.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 2/13
16.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 2/14
17.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 2/14
18.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 2/14
19.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 2/14
20.เด็กชายสถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ม. 2/14
21.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 3/5
22.นายธนชาติ ภุมมาลีม. 4/10
23.นางสาวนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 4/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

53

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสุเมธ เพชรัตน์โยธิน