คนรักสัตว์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

445

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเมตตา กรุณาต่อสัตว์ 2.นักเรียนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี 3.นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์แปลกๆและสัตว์ที่หายาก 4.ฝึกทักษะในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม

ภาระงาน

1.ค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2.ถ่ายภาพตนเองกับสัตว์เลี้ยงของตนเองและบรรยายถึงความรักและความผูกผัน

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรวิกร ตรุษทุ่งม. 1/4
2.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 1/10
3.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 1/10
4.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 1/10
5.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 1/10
6.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 1/12
7.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 1/12
8.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 1/12
9.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 1/12
10.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 1/14
11.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 1/14
12.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 1/14
13.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 2/7
14.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 2/7
15.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 2/7
16.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 2/7
17.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 2/9
18.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 2/9
19.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 2/9
20.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 2/9
21.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 2/11
22.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 2/13
23.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 2/13
24.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 2/13
25.เด็กหญิงอภิษฎา ชูเลื่อนม. 3/10
26.เด็กหญิงธาวินี สุขเกษมม. 3/10
27.นางสาวธัญสุดา วิจิตรโอฬารม. 6/1
28.นางสาวไอศญา สุ่มสังข์ม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

052

จำนวนที่รับ

29 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุจรี ทองมงคล