ชาดกมีเรื่องเล่า

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

146

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนคุณธรรมที่ได้จากการชมนิทานชาดก 2.เพื่อให้นักเรียนได้นำข้อคิดจากนิทานชาดกไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3.เพื่อให้นักเรียนนำประโยชน์ไปใช้ในห้องเรียน

ภาระงาน

1.สรุปข้อคิดที่ได้จากการชมชาดกในทุกๆสัปดาห์ 2.พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 21 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกมลภพ นามนวนม. 2/4
2.เด็กชายวายุ แสงจักร์ม. 2/4
3.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 2/14
4.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภากรณ์ม. 2/14
5.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 3/10
6.นายปรีชาวุฒิ หล่อเจริญศิริม. 3/12
7.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 3/12
8.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 3/12
9.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 3/12
10.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 3/12
11.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 3/12
12.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 3/12
13.นายวรุตม์ นาวาพงศ์สิริม. 4/2
14.นายเทวินทร์ สีรยาภรณ์ม. 4/2
15.นายศิวกร เสือภูมิม. 4/2
16.นายธเนศพล น้อยเหนื่อยม. 4/2
17.นางสาวนันท์นภัส ท่อกระโทกม. 6/3
18.นางสาววจี มนตรีม. 6/3
19.นางสาววริศรา ประเทศม. 6/3
20.นางสาวลลิตภัทร เอี่ยมพรสินม. 6/4
21.นางสาวไอรดา บุญคงม. 6/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

52

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชลธิชา สุระ