ดูหนังอย่างศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

836

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวญาณากร ปานรอดม. 3/3
2.นางสาวศรัณย์พร นาคกุลม. 3/3
3.เด็กหญิงนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 3/6
4.เด็กหญิงนันท์นภัส แสงวรรณม. 3/7
5.นายณัฐพนธ์ แตงทองม. 3/9
6.เด็กหญิงกฤษณา ผลดีม. 3/9
7.นางสาวพัชรนันท์ มาแสวงม. 3/9
8.นางสาววิชญาพร จันทร์หอมม. 3/9
9.เด็กชายวีร์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 3/12
10.เด็กหญิงสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 3/13
11.เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 3/13
12.เด็กหญิงนราทิพย์ หนูวุ่นม. 3/13
13.นางสาวพรสรวง ศรีเลิศม. 4/4
14.นางสาวรักษิกร สรวงศิริม. 4/10
15.นางสาวพนินันท์ นพศรีม. 4/11
16.นายปติมากร ทัพซ้ายม. 5/4
17.นายปันณวิช พุ่มไพอุดมม. 5/4
18.นางสาวปุณยวีร์ จันทรสุขม. 5/4
19.นางสาวสิธิญา ภักดีกรณ์กุลม. 5/4
20.นางสาวปุณญาดา ศรีสุวรรณม. 5/6
21.นายภัทรพล นาคสิทธิ์ม. 5/11
22.นางสาวณัฐณิชา ภัทราภรณ์ม. 5/11
23.นายธิติวุฒิ ยอดปัญญาม. 6/1
24.นายศราวิณ ศาสตร์ส่องแสงม. 6/1
25.นายณธกฤต ลลิตพุฒิโชคม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

52

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายภากร ศิริโก