แฟนพันธุ์แท้การ์ตูน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

837

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 1/5
2.เด็กชายปัญจวัฒน์ โสดานิลม. 2/3
3.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 2/7
4.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 2/7
5.เด็กหญิงภารดี ยามผาสุขม. 3/6
6.เด็กชายธนัท นิยมไวทยะม. 3/8
7.เด็กหญิงศิรินาถ หมอเมืองม. 3/8
8.เด็กหญิงอาคิรา ประทีป ณ ถลางม. 3/9
9.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 3/9
10.เด็กหญิงอาทิตยา ทวีสินม. 3/9
11.เด็กหญิงแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 3/9
12.เด็กหญิงพิชย์พิมล หิรัญรักษ์ม. 3/10
13.นางสาวกุมตะวัน สมจิตต์ม. 4/2
14.นางสาวจังคนิภา ป้องขวาเลาม. 4/2
15.นางสาวอรนลิน อารีย์ม. 4/2
16.นางสาวณิชนันท์ ธรรมชาติม. 4/8
17.นางสาวชยาภา แสงเจริญม. 4/8
18.นางสาวณภัทร์ วิษุวัตม. 4/8
19.นางสาวณภัทร อ่อนศิระม. 4/8
20.นางสาวสุภัสสรา ตันตราชัยม. 4/12
21.นางสาวนันท์นภัส พรรณานิคมม. 4/12
22.นายธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุลม. 5/8
23.นายจิรพัฒน์ สดศรีอักษรม. 5/10
24.นายธัชกร สังขบุตรม. 5/10
25.นางสาวรวิปรียา ศรีวรรณวิทย์ม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

51

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์