ธรรมะสวัสดี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

133

วัตถุประสงค์

1.สอนคนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม 2.เพื่อให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมคือหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ภาระงาน

1.ใบงาน 2.แบบทดสอบ

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 2/11
2.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 2/11
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 2/12
4.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 2/12
5.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 2/12
6.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 2/13
7.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 2/14
8.นางสาวชลณิชา สุขเจริญม. 4/2
9.นางสาวฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 4/7
10.นางสาวนปภา พินิจสกุลม. 4/10
11.นางสาวทิวาวรรณ เจริญวงศ์ม. 4/10
12.นางสาวกมลวรรณ มุติสมม. 4/10
13.นายธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัยม. 5/3
14.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 5/5
15.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 5/5
16.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 5/6
17.นางสาวสุประภา จันทโชติม. 5/6
18.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 5/10
19.นางสาวพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 5/11
20.นางสาวประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 5/12
21.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 5/12
22.นางสาวเอกปวีร์ รัตนกรม. 5/12
23.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 5/13
24.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 5/13
25.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 5/13
26.นางสาวจาณิสตา ยองม. 5/13
27.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 5/13
28.นางสาวจุฑามาศ แซ่จ้องม. 6/5
29.นางสาวรุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 6/5
30.นางสาวปวีณา ทรงชัยเจริญม. 6/5
31.นายอภิสิทธิ์ แสงขำม. 6/7
32.นายชวิน กาญจนานนท์ม. 6/7
33.นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมากม. 6/7
34.นางสาวณัฐริกา ป้อมูลม. 6/7
35.นางสาวปิยพร เนียมสอนม. 6/7
36.นางสาวยลสุข กาญจนบดีม. 6/7
37.นางสาวกัญญาวีร์ จ้อยแฉล้มม. 6/7
38.นายศุภณัฐ นุชอุดมม. 5/3
39.นายกรินทร์ สงวนวงษ์ม. 5/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

51

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุกัญญา สีมาพล
  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา