ธรรมะสวัสดี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

133

วัตถุประสงค์

1.สอนคนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม 2.เพื่อให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมคือหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ภาระงาน

1.ใบงาน 2.แบบทดสอบ

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 2/11
2.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 2/11
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 2/12
4.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 2/12
5.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 2/12
6.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 2/13
7.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 2/14
8.นางสาวชลณิชา สุขเจริญม. 4/2
9.นางสาวฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 4/7
10.นางสาวพลชา สรัสสมิตม. 4/8
11.นางสาวนปภา พินิจสกุลม. 4/10
12.นางสาวทิวาวรรณ เจริญวงศ์ม. 4/10
13.นางสาวกมลวรรณ มุติสมม. 4/10
14.นายธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัยม. 5/3
15.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 5/5
16.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 5/5
17.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 5/6
18.นางสาวสุประภา จันทโชติม. 5/6
19.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 5/10
20.นางสาวพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 5/11
21.นางสาวประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 5/12
22.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 5/12
23.นางสาวเอกปวีร์ รัตนกรม. 5/12
24.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 5/13
25.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 5/13
26.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 5/13
27.นางสาวจาณิสตา ยองม. 5/13
28.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 5/13
29.นางสาวจุฑามาศ แซ่จ้องม. 6/5
30.นางสาวรุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 6/5
31.นางสาวปวีณา ทรงชัยเจริญม. 6/5
32.นายอภิสิทธิ์ แสงขำม. 6/7
33.นายชวิน กาญจนานนท์ม. 6/7
34.นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมากม. 6/7
35.นางสาวณัฐริกา ป้อมูลม. 6/7
36.นางสาวปิยพร เนียมสอนม. 6/7
37.นางสาวยลสุข กาญจนบดีม. 6/7
38.นางสาวกัญญาวีร์ จ้อยแฉล้มม. 6/7
39.นายศุภณัฐ นุชอุดมม. 5/3
40.นายกรินทร์ สงวนวงษ์ม. 5/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

51

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุกัญญา สีมาพล
  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา