กองร้อยพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องกิจการนักเรียน (ห้องปกครอง)

วัตถุประสงค์

สร้างความเป็นู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะมีความรับผิดชอบต่องาน นักเรียนมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

ดูแลความเรียบร้อยด้านจราจร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ปฏิบัติกิจกรรมพิธีสงฆ์

รายชื่อนักเรียน

Total 70 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 1/5
2.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 1/5
3.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 1/6
4.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 1/6
5.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 1/6
6.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 1/6
7.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 1/6
8.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 1/6
9.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 1/6
10.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 1/6
11.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 1/7
12.เด็กชายกิตติวินท์ ศรีนุ่นชุมม. 1/7
13.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 1/7
14.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 1/7
15.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 1/7
16.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 1/7
17.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 1/7
18.เด็กชายณัฏนที แผนพุทธาม. 1/7
19.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 1/7
20.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 1/7
21.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 1/7
22.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 1/7
23.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 1/7
24.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 1/7
25.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 1/7
26.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 1/7
27.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 1/7
28.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 1/7
29.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 1/7
30.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 1/7
31.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
32.เด็กชายภูเมธา เศวตธนาธรม. 1/7
33.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 1/7
34.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 1/7
35.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 1/7
36.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 1/7
37.เด็กชายสิรสิต ตรีคุณสถิตม. 1/7
38.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 1/7
39.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 1/7
40.เด็กชายธเนศพล พูลพันธ์ม. 1/7
41.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 2/5
42.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 2/5
43.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 2/5
44.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 2/5
45.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 2/5
46.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 2/5
47.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 2/8
48.เด็กชายธิติ ทำทองม. 2/10
49.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 2/11
50.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 2/11
51.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 2/13
52.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 2/13
53.เด็กชายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 3/5
54.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 3/5
55.นายธนพล มาตย์สุริย์ม. 3/8
56.นายธีระภัทร นนยะโสม. 3/8
57.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 3/8
58.นายชญานนท์ โมรานอกม. 3/8
59.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่ง เอคาโตร์ม. 3/8
60.เด็กชายชญานนท์ กาหลงม. 3/8
61.เด็กชายศุภนัชญ์ ชมสุนทรม. 3/8
62.นายกฤษฎา กิจธนาคมม. 3/14
63.นางสาวภัทราพร พลพวกุลม. 4/1
64.นางสาวปนิษฐา สุทธิโสม. 4/2
65.นางสาวภัทรดา สงคำเหลาม. 4/4
66.นางสาวศรุตา อยู่สำราญม. 4/5
67.นางสาวพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 4/8
68.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 4/12
69.นายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 4/13
70.นายอนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภาม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

50

จำนวนที่รับ

70 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ
  • นายอมรเทพ สังข์น้อย