รักษ์ภูมิปัญญาไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

132

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.เพื่อให้นักเรียนความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาระงาน

1.สานพัดจากตอกไม้ไผ่ 2.พับเหรียญโปรยทาน 3.ผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย 4.ประดิษฐ์ตะกร้าจากกระดาษเหลือใช้

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 1/10
2.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 1/10
3.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 1/10
4.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 1/10
5.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 2/7
6.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 2/7
7.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 2/7
8.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 2/7
9.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 2/10
10.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 2/11
11.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 2/11
12.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 2/11
13.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 2/11
14.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 2/11
15.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 2/11
16.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 2/11
17.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 2/11
18.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 2/11
19.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 2/11
20.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 2/11
21.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 2/12
22.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 2/12
23.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 2/12
24.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 2/12
25.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 2/12
26.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 2/12
27.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 2/12
28.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 2/12
29.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 2/12
30.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 2/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

050

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

20 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุศรา โอริคาสะ
  • นางณัฐนันท์ นุประพันธ์