Working Women

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

144

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนทำงานค้าง 2.เพื่อให้นักเรียนทบทวนบทเรียน

ภาระงาน

1.ให้นักเรียนนำการบ้านมาทำในคาบเพื่อ สะส้าง

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 4/3
2.นายกษิดินทร ฉายรักษาม. 4/4
3.นางสาวปุณณิศา บุญเนืองม. 4/5
4.นางสาวสุจิรา อู่งามสินม. 4/6
5.นางสาวปาริดาณี งามขำม. 4/8
6.นางสาวกัลยกร ตัถยานุกูลม. 4/10
7.นางสาวธาวินี สุขเกษมม. 4/10
8.นางสาวศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 4/11
9.นางสาววริษฐา กิจธนาคมม. 4/11
10.นางสาวยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 4/12
11.นางสาวกชกร แย้มโสมม. 5/1
12.นางสาวปิยะธิดา คนมั่นม. 5/2
13.นางสาวณัฐธิดา เพชรยาบาลม. 5/4
14.นางสาวศศิธร บัวเมืองเก่าม. 5/4
15.นางสาวภัทรพร พานิชวัฒนาม. 5/5
16.นางสาวนภัทร์ วิญญกูลม. 5/5
17.นางสาวมัชฌิมาพร ตื้อคำม. 5/5
18.นายบดินทร์ ภูมิสถานม. 5/6
19.นางสาวไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 5/6
20.นางสาววริศรา บัวสิมม. 5/6
21.นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคงม. 5/7
22.นายจิตตกานต์ ปัญญสินม. 5/10
23.นายศิวกร ศรีธัญรัตน์ม. 5/10
24.นายวีรภัทร จันทร์พุ่มม. 5/10
25.นางสาวรักษิกร สรวงศิริม. 5/10
26.นางสาวณิชา บัวทนงค์ม. 5/10
27.นางสาวพรชนก วรโรจนศิริม. 5/10
28.นางสาวภควดี ทองดีม. 5/10
29.นางสาวปุณญดา นุชเนื่องม. 5/10
30.นายชินดนัย สายสิงห์ม. 5/11
31.นางสาวชญานิศ โพธิ์เกิดม. 5/11
32.นางสาวขวัญจิรา บุญเลิศม. 5/11
33.นางสาวกุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ม. 6/1
34.นางสาวศุภนุช ขวัญกีรติวุฒิม. 6/1
35.นางสาวสุธาทิพย์ นามพรม. 6/3
36.นางสาวณัฏฐริยา พิมุม. 6/6
37.นางสาวปรียากร กรรณสูตรม. 6/6
38.นางสาวบุษญาดา ธีรนิพัทธ์ม. 6/6
39.นางสาวปาณิสรา ดีวงษ์ม. 6/6
40.นายวาสุธัช ปัญจธนมงคลม. 6/8
41.นางสาวปิญากร ปัญญาแก้วม. 6/8
42.นายทวีวัฒน์ ศรีเมฆม. 6/11
43.นายณัฐพงศ์ อู่สำเภาม. 6/11
44.นางสาวกมลวรรณ ศรีกลิ่นม. 6/11
45.นางสาวดวงกมล เข็มเพ็ชรม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

50

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง
  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์