วาทศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

246

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะด้านการพูดและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 2.ให้นักเรียนได้รู้จักสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาประกอบการพูด 3.เป็นการฝึกประสบการณ์และพัฒนาบุลิกภาพ

ภาระงาน

1.ฝึกเตรียมการพูดตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 2.ขึ้นพูดหรือเป็นพิธีกรตามโอกาสต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 1/5
2.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 1/5
3.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 1/12
4.เด็กหญิงชัญญานุช บุญเพ็งม. 1/12
5.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 1/12
6.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 1/12
7.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 1/13
8.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 1/13
9.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 2/8
10.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 2/10
11.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 2/13
12.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 2/13
13.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 2/13
14.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 2/13
15.เด็กหญิงเพียงฟ้า ศรีเจ้าม. 3/3
16.เด็กหญิงธนภรณ์ เรือนมากแก้วม. 3/3
17.เด็กชายธนชาติ ภุมมาลีม. 3/6
18.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นแก้วม. 3/7
19.เด็กชายศิวกร สุคงเจริญม. 3/8
20.เด็กชายธนกร เตียนพลกรังม. 3/10
21.เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่หลีม. 3/10
22.เด็กชายสราวุฒิ เขียนนอกม. 3/10
23.เด็กชายชาญชัย ฉันทเจริญโชคม. 3/10
24.เด็กชายพีระพันธุ์ เภาพานม. 3/10
25.นางสาวอัฐภิญญา ดวงแก้วม. 4/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

005

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสายชล อยู่นุช