เยาวชนรู้รักษ์ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

242

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2) เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3) เพื่อให้นักเรียนนำเอาความเป็นไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1) ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทย 2) การทำอาหารไทยภาคต่างๆ 3) การทำขนมไทยภาคต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 1/12
2.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 1/12
3.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 1/12
4.นายพิสิฐ ตั้งพันธ์ม. 4/1
5.นายชนพัฒน์ เขียวแก้วม. 4/2
6.นายพงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริม. 4/2
7.นางสาวอภิญญา อยู่เล็กม. 4/2
8.นางสาวริษฎี เขื่อนสุวรรณม. 4/2
9.นางสาวเบญจรัตน์ อุนะรัตน์ม. 4/3
10.นายบดินทร์ ภูมิสถานม. 4/6
11.นายสุรวุฒิ นิลเพ็ชรม. 4/6
12.นายปัณณธร พัฒนาตระกูลม. 4/6
13.นางสาวตวงทอง เย็นอารมย์ม. 4/6
14.นางสาวพิชญเกล้า เอี่ยมสากลม. 4/6
15.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 4/7
16.นางสาวธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดีม. 4/7
17.นางสาวกัญญารัตน์ พากเพียรม. 4/11
18.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 4/12
19.นายสมยศ สร้อยระย้าม. 4/12
20.นางสาวชนาพร แก้วก่ำม. 4/12
21.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 4/13
22.นายสุคนธิ์ คันศรม. 4/13
23.นางสาวชนิกา เต็มสุขสรรค์ม. 5/2
24.นางสาวธาริดา ธาดาจิรสกุลม. 5/2
25.นางสาวภคพร จรูญสิริพันธ์ม. 5/2
26.นางสาวพีรดา โพธิ์ศิริม. 6/2
27.นางสาวรมิตาพร แสงวงกาโรม. 6/3
28.นางสาวปทิตตา คมน์เรืองเวชม. 6/3
29.นางสาวปวันรัตน์ ปานแก้วม. 6/3
30.นางสาวพิมพ์วิภา นาคทรัพย์ม. 6/3
31.นายภัทรชัย จันทร์ไข่ม. 6/11
32.นางสาวนันธพร ฟักศิริม. 6/11
33.นางสาวจิตตานันทิ์ เชื้อภิญโญวงศ์ม. 6/11
34.นายศุภเดช ขวัญเพชรม. 6/12
35.นางสาวขนิษฐา รุ่งศรีม. 6/13
36.นางสาววรางคณา ดาวพันธ์ม. 6/13
37.นางสาวศิริรัตน์ ล้อมวงศ์ม. 6/13
38.นางสาวอาภัสรา แป้นเจริญม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

5

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริพร แก้วพวง
  • นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ