เยาวชนรู้รักษ์ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

242 (ห้องศูนย์ภาษาไทย)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักกานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3.เพื่อให้นักเรียนนำความเป็นไทยมาใช้เป็นชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1.ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทย 2.การทำอาหารไทยภาคต่างๆ 3.การทำขนทไทยภาคต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวันนพ วิลัยรักษ์ม. 1/9
2.เด็กชายธนกฤติ ศรีสันต์ม. 1/9
3.เด็กหญิงไอรดา สุวรรณศัยม. 1/10
4.เด็กหญิงไปรยา เทวอาชาไนยม. 1/10
5.เด็กหญิงชาริณี โรจนพานิชย์กิจม. 1/14
6.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 2/10
7.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 2/11
8.เด็กหญิงธนัชพร เรืองไพศาลม. 2/11
9.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 2/11
10.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 2/11
11.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 2/12
12.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 2/12
13.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 2/12
14.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 2/12
15.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 2/12
16.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 2/12
17.นายพิสิฐ ตั้งพันธ์ม. 5/1
18.นายสุรวุฒิ นิลเพ็ชรม. 5/6
19.นายปัณณธร พัฒนาตระกูลม. 5/6
20.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 5/7
21.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 5/12
22.นายสมยศ สร้อยระย้าม. 5/12
23.นายภูวดล ฟูทำม. 5/13
24.นายนราฤทธิ์ ว่องไวม. 5/13
25.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 5/13
26.นายสุคนธิ์ คันศรม. 5/13
27.นางสาวณิรนท์ฉัตร เต็มสุขสรรค์ม. 6/2
28.นางสาวภคพร จรูญสิริพันธ์ม. 6/2
29.นายกรพัชร ทองวัฒนานนท์ม. 6/10
30.นางสาวธันยนันท์ เผือกวัฒนะม. 6/10
31.นางสาววรรทณา แป้นเงินม. 6/10
32.นายยอดชาย พลขุนทดม. 6/11
33.นายชนกันต์ ปลื้มปิยธรรมม. 6/13
34.นายมินธาดา ปรมัตถ์ม. 6/13
35.นายธีระ ธีรศรัณยานนท์ม. 6/13
36.นายณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ม. 6/13
37.นางสาวปนัดดา ตุงคะเศวตม. 6/13
38.นางสาวรุ่งอรุณ สุ่มสังข์ม. 6/13
39.นางสาวอนุธิดา บุญญาม. 6/13
40.นางสาวพิชามญชุ์ ระเบียบธรรมม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

05

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริพร แก้วพวง
  • นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ