สวดทำนองสรภัญญะ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

133

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดแบบสรภัญญะ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี 3.ให้นักเรียนรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่น 4.เพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิ

ภาระงาน

1.สอบสวดสรภัญญะรายบุคคล 2.สอบเป็นกลุ่ม 3.แต่งบทสวดสรภัญญะ

รายชื่อนักเรียน

#ชื่อ-สกุลชั้น
ไม่มีข้อมูล

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

049

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

50 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา
  • นางสาวสุกัญญา ทองคำเมือง