รักษ์ภูมิปัญญาไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

134

วัตถุประสงค์

1.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.) เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.) เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาระงาน

1.) สานพัดจากตอกไม้ไผ่ 2.) พับเหรียญโปรยทาน 3.) ผลิตยาหม่องสมุนไพรไทย 4.) ประดิษฐ์ตะกร้าจากกระดาษเหลือใช้

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 1/6
2.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 1/12
3.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 1/12
4.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 1/12
5.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 2/9
6.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 2/9
7.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 2/10
8.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 2/10
9.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 2/10
10.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 2/10
11.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 2/10
12.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 2/10
13.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 2/10
14.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 2/10
15.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 2/10
16.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 2/10
17.เด็กชายปราการ บุญใสม. 2/11
18.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 2/11
19.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 2/11
20.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 2/11
21.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 2/11
22.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 2/11
23.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 2/11
24.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 2/11
25.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 2/11
26.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 2/11
27.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 2/11
28.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 2/11
29.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 2/12
30.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 2/12
31.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 2/12
32.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 2/12
33.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 2/12
34.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแล้วม. 2/12
35.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมนีม. 2/13
36.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 2/13
37.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 2/13
38.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 2/13
39.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 2/13
40.เด็กหญิงจิราวรรณ เปรมพงษ์ม. 2/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

49

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุศรา โอริคาสะ
  • นางณัฐนันท์ นุประพันธ์