รวมพลคนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องจริยธรรม (อาคารจริยธรรม)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 2.เพื่อให้รู้จักและเข้สใจตนเอง มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต 3.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตนคติที่ดีต่อสังคม 5.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น

ภาระงาน

1.เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดในทุกภาคเรียนโดยรวมกลุ่มเสนอกิจกรรมตามความต้องการหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายฐิติภูมิ ยอแสงม. 1/3
2.เด็กชายปภังกร ภานุโรจนากรม. 1/5
3.เด็กชายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่าม. 1/11
4.เด็กชายศุภณัฐ จันทรพิศม. 1/11
5.เด็กหญิงฉัตรชนก ปานแย้มม. 1/13
6.เด็กหญิงกุญธิยาดา คำบุตดาม. 1/14
7.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 2/5
8.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 2/5
9.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 2/5
10.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 2/5
11.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 2/5
12.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 2/9
13.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 2/9
14.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 2/9
15.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 3/9
16.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 3/9
17.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยาม. 3/9
18.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 3/9
19.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 3/9
20.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 3/9
21.นางสาวพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 4/3
22.นางสาวปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 4/3
23.นายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 4/4
24.นายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 4/5
25.นางสาวนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 4/5
26.นายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 4/6
27.นางสาวอภิณห์พร นวลสอาดม. 4/6
28.นางสาวพีรยา ประสพพรรังสีม. 4/6
29.นางสาวณัฐกมล สีงข์ทองม. 4/7
30.นางสาวณัญยาวี สีกาแก้วม. 4/7
31.นางสาวศิรดา สงวนไทรม. 4/8
32.นายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 4/11
33.นางสาวอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 4/11
34.นางสาวเนตรสิริ ศิลลาม. 4/11
35.นางสาวเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 4/11
36.นายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 4/12
37.นางสาวณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 4/13
38.นางสาวพรรัตน์ เสาสูงม. 5/6
39.นางสาวปุณยวีร์ ตรีวัฒนาม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

48

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุศรา โอริคาสะ
  • นางณัฐนันท์ นุประพันธ์