สังคมรอบรู้

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

147

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า 2) ส่งเสริมรักการอ่าน 3) เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1) ค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 2) ทำให้นักเรียนรู้ทันข่าวสารบ้านเมือง 3) ฝึกทักษะเรื่องการอ่านได้ดี

รายชื่อนักเรียน

Total 21 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 2/5
2.เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจภักดีม. 3/4
3.เด็กชายพชร อันล้ำเลิศม. 3/11
4.เด็กชายนรบดี หมอเมืองม. 3/11
5.เด็กชายเจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติม. 3/11
6.นางสาวนัทธมน ปานแปะม. 3/12
7.เด็กหญิงเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 3/12
8.เด็กหญิงสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 3/12
9.นางสาวศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 3/13
10.นายชนินทร์ ผลพึ่งคิดม. 5/1
11.นางสาวชลดา รุจิตานนท์ม. 5/1
12.นางสาวสลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 5/1
13.นางสาวสุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูนม. 5/1
14.นางสาวกัลยรัตน์ เชิดชูม. 5/1
15.นางสาวธัญยธรณ์ กิติวรรณประสารม. 5/1
16.นางสาวสุกัญญา ทิพผลม. 5/10
17.นางสาวปวีณา นิวาศานนท์ม. 5/10
18.นางสาวจิดาภา มีนิลม. 5/10
19.นางสาวชลิตา อินทร์เทศม. 6/10
20.นายณภัทร โกมินทรชาติม. 6/12
21.นายนิติ จิตติอร่ามกูลม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

48

จำนวนที่รับ

21 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี