พอเพียงก็เพียงพอ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงอาหารเก่า

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 1/6
2.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 1/6
3.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 1/6
4.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 1/6
5.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 2/12
6.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 2/12
7.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 2/12
8.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 2/12
9.เด็กหญิงญาณากร ดีล้อมม. 2/12
10.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 2/12
11.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 2/12
12.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 2/12
13.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 2/13
14.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 2/13
15.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 2/13
16.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 2/13
17.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 2/13
18.เด็กหญิงรุ้งตะวัน หัตถกิจม. 3/3
19.เด็กหญิงศรัณย์พร นาคกุลม. 3/3
20.เด็กหญิงปาริชาติ ขยายฤทธิ์ม. 3/5
21.เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 3/6
22.เด็กชายคเชนทร์ จำปาโชคม. 3/6
23.นายพสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ม. 4/2
24.เด็กชายวโรดม เทพมังกรม. 4/2
25.นายระพีพัฒน์ เพ็งทีม. 5/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

048

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดา