พระพุทธศาสนา ม. ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

อาคารจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2.เพื่อสืบสานกิจกรรมต่างๆเช่น การทำบุญตักบาตร กิจกรรมหล่อเทียน ปห่เทียนจำนำพรรษา

ภาระงาน

1.ช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2.เป็นเจ้าภาพในการการจัดกิจกรรมต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคินม. 4/8
2.นายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 4/13
3.นายปราบดา บัวทองม. 4/13
4.นายวรัญญ์ เครือบุตรม. 4/13
5.นายนราฤทธิ์ ว่องไวม. 4/13
6.นายธนากร ญาณพจน์ม. 4/13
7.นายแสนธยากร ลิ้มธีระยศม. 4/13
8.นายธัชกร สังขบุตรม. 5/10
9.นายฐิติพงค์ พิศวาสดิ์ม. 5/10
10.นายคิรินทร ราชพิทักษ์ม. 5/11
11.นายวัชรพล ภาคีแก้วม. 5/11
12.นายกฤตภาส โตศาสตร์ม. 5/11
13.นายณัฐพงษ์ รัตนสุดใสม. 5/13
14.นายมินธาดา ปรมัตถ์ม. 5/13
15.นายศิรดนัย พวงพุกม. 5/13
16.นายสรณ์สิริ คนึงคิดม. 6/10
17.นายศรัณยู สกุลวงศ์ธนาม. 6/10
18.นายปานะพันธ์ ศรีสากลม. 6/11
19.นายปารมี ปัถวีม. 6/11
20.นายธนพนธ์ วงษ์ศิริม. 6/11
21.นายอภิสิทธิ์ ผดุงเดชชาญชัยม. 6/13
22.นายพัฒนศักดิ์ ทองอาจม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

047

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

78 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสมพร คำเหลือ
  • นางอัจฉรา กุลกระจ่าง
  • นางสาวชลธิชา สุระ
  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์