หมากรุกไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

135

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์หมากรุกไทย 2) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด 3) เพื่อให้มีน้ำใจนักกีฬา

ภาระงาน

1) เดินหมากเป็น 2) ไล่เป็น 3) นับศักดิ์เป็น

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 1/11
2.เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุลม. 1/11
3.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 1/11
4.เด็กชายวรายุส ผลพินิจม. 1/11
5.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 2/5
6.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 2/5
7.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 2/8
8.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 2/10
9.เด็กชายฐิติวัชร หวางม. 3/6
10.เด็กหญิงเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 3/7
11.นางสาวกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 3/7
12.เด็กหญิงชนาภา สังข์แก้วม. 3/7
13.เด็กหญิงเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 3/7
14.เด็กหญิงปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 3/8
15.เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมบัติม. 3/8
16.เด็กชายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 3/10
17.เด็กชายธนกฤษ คำขันตีม. 3/14
18.นายปัณณธร สอนอินทร์ม. 4/6
19.นายชิษณุพงศ์ สมบุญม. 4/7
20.นายแสนบุญ ศิริยศม. 4/12
21.นายภูวเมศฐ์ อนันต์ชัยธรรมม. 5/3
22.นายนิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ม. 5/3
23.นางสาวพัดภิลันทน์ แช่มลือนามม. 6/11
24.นางสาวพัทธ์ธีรา อดิษะม. 6/12
25.นางสาวชุณหเกษ ขำต้นวงษ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

47

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสมพร คำเหลือ