ติวเพิ่มเติม O-NET ม.ต้น

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

147

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ O-NET สังคมศักษา 2.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET สังคมศึกษา

ภาระงาน

1.ทำโจทย์ข้อสอบ O-NET สัปดาห์ละ 20 ข้อ

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 2/10
2.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 2/10
3.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 2/10
4.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสุขม. 3/6
5.เด็กชายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 3/7
6.เด็กชายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 3/7
7.เด็กชายวิชชากร อันเวชม. 3/7
8.เด็กชายปวริศ ไกรครุฑม. 3/7
9.เด็กชายศุภวิชญ์ สุมะนาม. 3/7
10.เด็กชายกฤติเดช สงวนทรัพย์ม. 3/7
11.เด็กชายจารุภัทร เดชศรีม. 3/7
12.เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักรินทรศักดิ์ม. 3/8
13.เด็กชายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 3/8
14.เด็กชายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 3/8
15.เด็กหญิงธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 3/8
16.เด็กหญิงปุณณิศา บุญเนืองม. 3/8
17.เด็กหญิงธนภัทร ฤทธิจักรม. 3/11
18.เด็กชายธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวาม. 3/12
19.เด็กชายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 3/12
20.เด็กชายรัตนโชติ ปวงประชังม. 3/12
21.เด็กชายปฏิมากร สุทาบุญม. 3/12
22.เด็กชายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 3/12
23.เด็กชายวีร์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 3/12
24.เด็กชายธเนศพล มั่นทองคำม. 3/12
25.เด็กชายพรรษา เปี่ยมเจริญม. 3/12
26.เด็กชายวีรภัทร ทองใบม. 3/12
27.เด็กชายปารย์ เมฆพัฒน์ม. 3/12
28.เด็กหญิงบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 3/13
29.เด็กหญิงสุมิตรา ดวงสาพลม. 3/13
30.เด็กหญิงนงนภัส กันทะขู้ม. 3/13
31.เด็กหญิงฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

046

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

19 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล
  • นางสาวกาญจนา บุญญา