อาสายุวกาชาด

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

136

วัตถุประสงค์

1.ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อสื่อธรรม 2.มีจิตอาสา 3.จิตสาธารณะ

ภาระงาน

1.เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 2 กิจกรรม 2.มีชิ้นงานเผยแพร่ความรู้ต่างๆ 2 กิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

Total 35 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวอารดา จีระผดุงเกียรติม. 5/1
2.นายพงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริม. 5/2
3.นายกฤตยชญ์ ศิริโยธาม. 5/2
4.นางสาวชนาพร เล็กบรรจงม. 5/2
5.นางสาวทิพย์จุฑา สืบศิริม. 5/2
6.นางสาววรินทร์ธร ทองวิจิตรม. 5/3
7.นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจม. 5/3
8.นางสาวคัมภิรดา คำจ้อยม. 5/4
9.นางสาวมธุรส วิทยาขจรศาสตร์ม. 5/4
10.นางสาวรักษิณา น่วมเจริญม. 5/4
11.นางสาวพณิชยา หาญวรากิตติ์ม. 5/5
12.นางสาวนภสร ปาสาณพันธ์ม. 5/7
13.นางสาวประสิตา หมื่นวิเศษม. 5/7
14.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 5/7
15.นางสาวธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดีม. 5/7
16.นางสาวอรพินท์ เขตสินบุญม. 5/7
17.นางสาวธมนวรรณ กลิ่นเกษรม. 5/7
18.นางสาวขจีพรรณ บัวนาคม. 5/10
19.นายนัฐพล ทองแป้นม. 5/12
20.นางสาวปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ม. 6/3
21.นางสาวพัณฑิรา เอกวงศาม. 6/3
22.นางสาวณัฐวีณา เสวีวัลลภม. 6/3
23.นางสาวภัทรลภา กิตติประชากุลม. 6/3
24.นายชนินทร์ โชติช่วงม. 6/5
25.นางสาวพรรษมน แสงพันธ์งามม. 6/6
26.นางสาวธันยพร ธรรมเทวินทร์ม. 6/6
27.นางสาวชนากานต์ วนาสินชัยม. 6/6
28.นางสาวณัฐณิชา อุณหปาณีม. 6/6
29.นางสาวญาณิศา วิเศษสุจริตม. 6/6
30.นางสาวกัญธิมา ประคองเทียนม. 6/6
31.นางสาวนภัสสร ต้นเงินม. 6/7
32.นางสาวเจนจิรา บุญมาม. 6/7
33.นางสาวณัฎฐพัชร ทรัพย์พูลทวีม. 6/7
34.นางสาวณฐมน เต็งธนกิจม. 6/7
35.นางสาวมณีมณฑ์ พุทธธนศิริม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

46

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง
  • นางวรัชยา กาญจะโน