งามตามวิถีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

148

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 2) เพื่อฝึกทักษะเรื่องมารยาทไทย การสวดมนต์ 3) เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

ภาระงาน

1) ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแบบต่างๆ เช่น การไหว้ การกราบ การรับ-ส่งของ 2) ฝึกสวดมนต์ 3) แผ่นพับเรื่องมารยาทไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวฐิดาพร สามีม. 4/2
2.นางสาวอภิชญา พิมพาม. 4/3
3.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 4/3
4.นายพสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริม. 4/4
5.นายภัทรดนัย โอมากม. 4/4
6.นางสาวณัฐณิชา สำเภารอดม. 4/4
7.นายปกรณ์ พลอยทับทิมม. 4/5
8.นางสาววรินทร อนันตวรานนท์ม. 4/5
9.นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้วม. 4/5
10.นางสาวนพัตธร สมอุ่มจารย์ม. 4/5
11.นางสาวกมลชนก คำเอี่ยมม. 4/6
12.นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ม. 4/6
13.นางสาววิมาลา ธรรมโสม. 4/6
14.เด็กหญิงสตาริศา โยทองยศม. 4/6
15.นางสาวสาริศา ศรีตะวันม. 4/6
16.นางสาววริศรา บัวสิมม. 4/6
17.นางสาววรัชยา วงษ์เพชร์ม. 4/7
18.นางสาวสุพัชรินทร์ สิงห์บรบือม. 4/8
19.นางสาวสุภาภรณ์ ทีน้ำคำม. 4/10
20.นางสาวพิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ม. 4/10
21.นางสาวสุภิสรา บุญบรรดาลม. 4/10
22.นางสาววีรดากร มั่งมีมากม. 4/12
23.นายอารักษ์ ชินพราหมณ์ม. 5/12
24.นางสาวเกวลี กันทรสม. 6/10
25.นางสาวศรัณย์พร อุปพงษ์ม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

46

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ