งามตามวิธีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

146

วัตถุประสงค์

1.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบไป 2.เพื่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นไทย 3.เพื่อฝึกและปฏิบัติความสามารถด้านต่างๆให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 4.เพื่อฝึกปฏิบัติมารยาทไทยด้านต่างๆให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้จริง

ภาระงาน

1.สามารถนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ นักเรียนต้องฝึกมารยาทไทยการไหว้ การกราบอื่นๆและปฏิบัติได้จริง 3.บทบาทสมมุติ

รายชื่อนักเรียน

Total 29 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริม. 4/2
2.นายกฤตยชญ์ ศิริโยธาม. 4/2
3.นางสาวฐิดาพร สามีม. 4/2
4.เด็กหญิงศุภิสรา พลฤทธิ์ม. 4/3
5.นางสาวอภิชญา พิมพาม. 4/3
6.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 4/3
7.นางสาวณัฐณิชา สำเภารอดม. 4/4
8.นายปกรณ์ พลอยทับทิมม. 4/5
9.นางสาววรินทร อนันตวรานนท์ม. 4/5
10.นางสาวณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ม. 4/5
11.นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้วม. 4/5
12.นางสาวนพัตธร สมอุ่มจารย์ม. 4/5
13.นางสาวนภัทร์ วิญญกูลม. 4/5
14.นางสาวกมลชนก คำเอี่ยมม. 4/6
15.นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ม. 4/6
16.นางสาววิมาลา ธรรมโสม. 4/6
17.เด็กหญิงสตาริศา โยทองยศม. 4/6
18.นางสาวสาริศา ศรีตะวันม. 4/6
19.นางสาววริศรา บัวสิมม. 4/6
20.นางสาววรัชยา วงษ์เพชร์ม. 4/7
21.นางสาวสุพัชรินทร์ สิงห์บรบือม. 4/8
22.เด็กชายนรบดี พร้อมสิ้นม. 4/11
23.นายนิธิโชติ เทศรอดม. 4/11
24.นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษาม. 4/11
25.นางสาววีรดากร มั่งมีมากม. 4/12
26.นางสาวปวีณา ทรงชัยเจริญม. 5/5
27.นายอารักษ์ ชินพราหมณ์ม. 5/12
28.นางสาวเกวลี กันทรสม. 6/10
29.นางสาวศรัณย์พร อุปพงษ์ม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

045

จำนวนที่รับ

29 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ