งามตามวิถีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

148

วัตถุประสงค์

1.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม 2.เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านมารยาทไทย 3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าของควมเป็นไทย

ภาระงาน

1.ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยต่างๆ 2.ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ทำนองสรกัญญะ 3.ทำสื่อเกี่ยวกับมารยาทไทยหรือวัฒนธรรมประเพณีไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงจิณณา รัตนะม. 1/10
2.นางสาวฐิดาพร สามีม. 5/2
3.นางสาววรัณยา บัวชื่นม. 5/2
4.นายชานนท์ ชาญสุทธิกนกม. 5/5
5.นายปกรณ์ พลอยทับทิมม. 5/5
6.นางสาววรินทร อนันตวรานนท์ม. 5/5
7.นางสาวณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ม. 5/5
8.นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้วม. 5/5
9.นางสาวนพัตธร สมอุ่มจารย์ม. 5/5
10.นางสาวกมลชนก คำเอี่ยมม. 5/6
11.นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ม. 5/6
12.นางสาวปัญญดา นานกระโทกม. 5/6
13.นางสาววิมาลา ธรรมโสม. 5/6
14.นางสาวนฤชา แก้วตาทิพย์ม. 5/6
15.นางสาวลลดา สุขเกษมถิรเดชม. 5/8
16.นางสาวสุพัชรินทร์ สิงห์บรบือม. 5/8
17.นางสาวกฤฏิกา กลั่นแก้วม. 6/5
18.นางสาวชนิกานต์ วรรัตน์กุลม. 6/5
19.นางสาวบุษยารัตน์ สนธิสวัสดิ์ม. 6/5
20.นางสาวเกษราภรณ์ พงษ์เอื้อม. 6/5
21.นางสาววรารี ชอยประเสริฐนภาม. 6/5
22.นางสาวอรกมล มุทาปรีชากุลม. 6/5
23.นายอารักษ์ ชินพราหมณ์ม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

44

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ