สังคมรอบรู้

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

147

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นัหเรียนมีความรู้ในโลกปัจจุบันมากขึ้น 2.เป้นการส่งเสริมในเรื่องรักการอ่าน 3.เพื่อให้นักเรียนทันดลกและเหตุการณ์ 4.บ้านเมือวท้อในประเทศและต่างประเทศ

ภาระงาน

1.ใบงาน 2.แผ่นพับ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัทธมน ปานแปะม. 3/12
2.เด็กหญิงนิศากร บุญรักษาม. 3/12
3.เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 3/12
4.เด็กหญิงเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 3/12
5.เด็กหญิงสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 3/12
6.เด็กหญิงชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 3/12
7.เด็กหญิงภัทรพร นิลเต่าม. 3/12
8.นายอชิระ ผากาม. 5/10
9.นายธีรภัทร์ จันทร์ชื่นม. 5/10
10.นายอุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูลม. 5/10
11.นายณัฐกิตต์ แซ่หลิ่วม. 5/13
12.นายอดิพงศ์ คดสำโรงม. 5/13
13.นายธีรภพ จันทร์ชื่นม. 5/13
14.นายสรวิศ แสงอินตาม. 5/13
15.นายกรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ม. 5/13
16.นายณัฐธัญ ชื่นวณิชม. 6/10
17.นายเมธาวิศข์ ภัทรภูริภาสน์ม. 6/10
18.นายวรวิช ใจสูงเนินม. 6/10
19.นายมนพัทธ์ จันทร์สุขม. 6/10
20.นายณัฐพนธ์ อภิรัตนานุสรณ์ม. 6/11
21.นายเนติธร กรทิพย์ม. 6/11
22.นายวีรยุทธ ช่วยเจริญสุขม. 6/11
23.นายณัฐภัทร พันโภคาม. 6/11
24.นายณภัทร โกมินทรชาติม. 6/12
25.นายนิติ จิตติอร่ามกูลม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

044

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจีรานุช กันต์มัตรี