ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

136

วัตถุประสงค์

1) ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

ภาระงาน

1) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 2) มีชิ้นงานเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายกฤตยชญ์ ศิริโยธาม. 4/2
2.นางสาวชนาพร เล็กบรรจงม. 4/2
3.นางสาวทิพย์จุฑา สืบศิริม. 4/2
4.นางสาววรัณยา บัวชื่นม. 4/2
5.นางสาวคัมภิรดา คำจ้อยม. 4/4
6.นางสาวมธุรส วิทยาขจรศาสตร์ม. 4/4
7.นางสาวรักษิณา น่วมเจริญม. 4/4
8.นางสาวอรอนงค์ ไพศาลธรรมม. 4/4
9.นางสาวพณิชยา หาญวรากิตติ์ม. 4/5
10.นางสาวนภสร ปาสาณพันธ์ม. 4/7
11.นางสาวพรรษมน แสงพันธ์งามม. 5/6
12.นางสาวธันยพร ธรรมเทวินทร์ม. 5/6
13.นางสาวชนากานต์ วนาสินชัยม. 5/6
14.นางสาวนริศรา ธำรงกิจวัฒนาม. 5/6
15.นางสาวณัฐณิชา อุณหปาณีม. 5/6
16.นางสาวญาณิศา วิเศษสุจริตม. 5/6
17.นางสาวบุษญาดา ธีรนิพัทธ์ม. 5/6
18.นางสาวปาณิสรา ดีวงษ์ม. 5/6
19.นายฐิติพงค์ พิศวาสดิ์ม. 5/10
20.นางสาวสร้อยสังวาณ เอี่ยมสุขม. 5/11
21.นางสาวกรกมล เหมือนสังข์ดีม. 5/11
22.นายธราเทพ หิรัญรัตน์ม. 6/1
23.นางสาวรัชนีกร แสงพรมมาม. 6/1
24.นางสาวพริม วงศ์ลาภพานิชม. 6/1
25.นางสาวรามาวดี ใจแก้วมาม. 6/1
26.นางสาวจิตรลดา บันสูงเนินม. 6/1
27.นางสาวสมิตา สืบฤกษ์ม. 6/1
28.นางสาวอติกานต์ โศภณศิริวัฒน์ม. 6/1
29.นางสาวธัญสุดา วิจิตรโอฬารม. 6/1
30.นางสาวไอศญา สุ่มสังข์ม. 6/1
31.นางสาววริศรา หอสกุลชัยม. 6/5
32.นางสาวสิวรินทิรา ศิริกาญจนวงศ์ม. 6/5
33.นางสาวจิดาภา ฤทธิจักรม. 6/5
34.นางสาวเจนนิสา กลิ่นกิ่งม. 6/5
35.นายนริศ พิลาอ่อนม. 6/6
36.นายณัฐพล พันธุ์ซาวม. 6/6
37.นายณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ์ม. 6/6
38.นายพิสิฐชัย ศรีทองรุ่งทิพย์ม. 6/6
39.นายธนาธิป เห็นงามม. 6/6
40.นางสาวภาพร นิยมทองม. 6/8
41.นางสาววราพร ชินวรรณม. 6/8
42.นางสาวชุติวรรณ อยู่เล็กม. 6/10
43.นางสาวอนัญญา วานิชเกษตรินม. 6/11
44.นางสาวธมลวรรณ อิ่มใจม. 6/11
45.นายอภิสิทธิ์ ผดุงเดชชาญชัยม. 6/13
46.นายศิรวิทย์ ยอดจิตรม. 6/13
47.นายเธียรวิชญ์ วรรณรังษีม. 6/13
48.นางสาวตุลดา ธีรปัญญาภรณ์ม. 6/13
49.นางสาวปภาวรินทร์ จุฬาทิพย์ม. 6/13
50.นางสาวศิริประภา วรราชม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

44

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง
  • นางวรัชยา กาญจะโน