คุณภาพสังคมศึกษาฯ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

145

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทาข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ( O-NET ) 2) เสริมสร้างองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษาฯ

ภาระงาน

1) การทดลองทาแนวข้อสอบ O-NET และข้อสอบแข่งขันวิชาสังคมศึกษาฯ 2) ผลิตสื่อหรือเกมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาฯ

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวพิมพ์วิภา รังแก้วม. 3/4
2.นางสาวญาตาวี สละสำลีม. 3/4
3.นางสาวทิพรดา พันธ์หอมม. 3/4
4.เด็กหญิงอิสริยา ดอนพูนไพรม. 3/4
5.เด็กหญิงธันยธรณ์ คงเจริญไมตรีม. 3/4
6.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 3/6
7.เด็กหญิงศศิประภา อุ่นสิมม. 3/6
8.เด็กหญิงนภัสวรรณ นาควัชระม. 3/6
9.เด็กชายศิวกร นัยมิตรม. 3/7
10.เด็กหญิงณัญยาวี สีกาแก้วม. 3/7
11.เด็กหญิงกัญจนพัชร เมืองแก่นม. 3/7
12.เด็กหญิงปาณิศา ก๋งอุบลม. 3/7
13.เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ม. 3/7
14.เด็กหญิงณัฐณิชา โสธรม. 3/7
15.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 3/8
16.เด็กหญิงปริญญา แสนลครม. 3/8
17.เด็กหญิงจุฑาริณี ชูเจริญม. 3/10
18.เด็กหญิงจันทร์นภา พิทักษ์พรสุขม. 3/10
19.เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ นาคช่วยม. 3/12
20.นางสาวนิศากร บุญรักษาม. 3/12
21.นางสาวยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 3/12
22.นางสาวชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 3/12
23.เด็กหญิงปาริดาณี งามขำม. 3/12
24.เด็กหญิงสุธิดา รุ่งศรีม. 3/12
25.เด็กหญิงภัทรพร นิลเต่าม. 3/12
26.เด็กชายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 3/13
27.นายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 3/13
28.เด็กชายพัทธพล คงฉ้งม. 3/13
29.นายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 3/13
30.เด็กชายธนากร แป้นยิ้มม. 3/13
31.เด็กชายภคพัศ มาฉิมมีม. 3/13
32.เด็กหญิงบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 3/13
33.นางสาวสุมิตรา ดวงสาพลม. 3/13
34.เด็กหญิงณิภา สมถะเขตการณ์ม. 3/13
35.เด็กหญิงนงนภัส กันทะขู้ม. 3/13
36.เด็กหญิงพิรดา แก้วนครม. 3/13
37.เด็กหญิงดวงใจ อินเทพม. 3/13
38.นางสาวฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

43

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล
  • นางสาวกาญจนา บุญญา