สังคมรอบรู้

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ศูนย์อาเซียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ 2.เพื่อฝึกการรักการอ่าน เขียน วิเคราะห์เนื้อหา 3.เพื่อให้นักเรียนรู้ทันเรื่องราวต่างๆทั่วประเทศ

ภาระงาน

1.ใบงาน 2.พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 3.สรุปแฟ้มงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 3/5
2.นายอนุรักษ์ ระวังพาลม. 5/1
3.นางสาวรัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคินม. 5/1
4.นายชนินทร์ ผลพึ่งคิดม. 6/1
5.นางสาวชลดา รุจิตานนท์ม. 6/1
6.นางสาวสลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 6/1
7.นางสาวสุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูนม. 6/1
8.นางสาวธัญยธรณ์ กิติวรรณประสารม. 6/1
9.นายธวัชชัย ปัญหาผลม. 6/2
10.นางสาวรัตน์สุดา สาระภีย์ม. 6/2
11.นางสาววริศรา เพ็งพุกม. 6/2
12.นางสาวธาริดา ธาดาจิรสกุลม. 6/2
13.นางสาวปรางทิพย์ อยู่สุขม. 6/2
14.นางสาวกานดา มะเดื่อสวนม. 6/2
15.นางสาวสุพิตตา แจ้งเพชรม. 6/2
16.นางสาวสรัญญา วงศ์เจริญม. 6/2
17.นางสาววิลาสินี ตั้งวศินกุลม. 6/3
18.นางสาวภคพร ห้องโสภาม. 6/4
19.นางสาววรรณพร อภัยภักดิ์ม. 6/4
20.นางสาวศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ม. 6/4
21.นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน์ม. 6/4
22.นางสาวนัทชา ตรีนิธิรัตนกุลม. 6/4
23.นายนพนันท์ วรโคตรม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

43

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางจีรานุช กันต์มิตรี