เล่าสู่กันฟัง

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องสมุด

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐภัทร ค้ำชูม. 3/4
2.เด็กชายพงศ์ภรณ์ ยงยันต์ม. 3/4
3.เด็กชายสาธิต คนเทศม. 3/4
4.เด็กชายเจตริน จันตระกูลชัยม. 3/6
5.เด็กชายอุกฤษฏ์ ทองเรืองม. 3/6
6.เด็กหญิงกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 3/6
7.เด็กหญิงศิรภัสสร เกื้อกูลโกเมนม. 3/6
8.เด็กหญิงสิริธร ทรายแก้วม. 3/6
9.เด็กหญิงศศิประภา อุ่นสิมม. 3/6
10.เด็กหญิงสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 3/6
11.เด็กหญิงนภัสวรรณ นาควัชระม. 3/6
12.เด็กหญิงพัทธาณันท์ สิงสุขม. 3/6
13.เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 3/6
14.เด็กหญิงอารยา สร้อยทองม. 3/6
15.เด็กหญิงณัฐธิกา สมนามม. 3/6
16.นายสิริชัย เสาใบม. 5/2
17.นายภูวเมศฐ์ อนันต์ชัยธรรมม. 5/3
18.นายกฤตเมธ โอวาทม. 5/4
19.นายสหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ม. 5/5
20.นายณัฐพล โชคแว่นทองม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

043

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง