กระดาษหรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

141

วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกสมาธิ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เกิดความประหยัด เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

ฝึกพับกระดาษแบบต่างๆและสามารถนำไปใช้ในเรื่องการเรียนของนักเรียนได้ เช่น การจัดทำบิรฝืด งานตกแต่งต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปะบนกระดาษตามจินตนาการ

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริวัฒน์ พูลสมบัติม. 1/4
2.เด็กหญิงจุฑาทิพ เติมชัยกุลม. 1/4
3.เด็กหญิงวริศรา ยศปัญญาม. 1/4
4.เด็กหญิงศรีสุดา มณีจำรัสม. 1/4
5.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 1/5
6.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 1/5
7.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 1/11
8.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 1/11
9.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 1/11
10.เด็กชายณัฐฐนนท์ บุตรพรมม. 2/4
11.เด็กชายปฤณ ธาดานันทกิจม. 2/4
12.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 2/8
13.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 2/8
14.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 2/9
15.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 2/9
16.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 2/9
17.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 2/9
18.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 2/10
19.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 2/10
20.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 2/10
21.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 2/10
22.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 2/11
23.เด็กชายชัยภัทร บำรุงวัดม. 3/5
24.เด็กหญิงศศิภา นครศรีม. 3/5
25.เด็กหญิงชนิตา ภักดีม. 3/9
26.เด็กหญิงปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริม. 3/9
27.เด็กหญิงรุจิรา จักราบาตรม. 3/9
28.นายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 3/13
29.เด็กชายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 3/13
30.นายณัฐพล แก้วชาติม. 3/13
31.เด็กชายอนวัช เขื่อนธานีม. 3/14
32.นายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 3/14
33.เด็กชายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 3/14
34.เด็กชายกฤตธน ทวีพงษ์ม. 3/14
35.เด็กชายพัทธดนย์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/14
36.นายพงศธร ดอนเหลือมม. 4/2
37.นายวิทยา จำมาม. 4/12
38.นายณัฐวุฒิ พริ้งพร้อมม. 4/12
39.นายภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ม. 4/12
40.นายกรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

42

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์
  • นางสาวชลธิชา สุระ