ชมรมอาสายุวกาชาด

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

136

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาและส่วนรวม

ภาระงาน

1.โปรเตอร์เผยแพร่ความรู้คนละ1ใบ 2.การร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมกับสภาวกาชาดไทย 3.การออกพื้นที่เผยแพร่ความรู้

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 2/13
2.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 2/13
3.นางสาวขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ม. 4/4
4.นางสาวคัมภิรดา คำจ้อยม. 4/4
5.นางสาวมธุรส วิทยาขจรศาสตร์ม. 4/4
6.นางสาวรักษิณา น่วมเจริญม. 4/4
7.นางสาวปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิชม. 4/4
8.นางสาวอรอนงค์ ไพศาลธรรมม. 4/4
9.นางสาวพณิชยา หาญวรากิตติ์ม. 4/5
10.นางสาวขจีพรรณ บัวนาคม. 4/10
11.นายณัฐกานต์ แก้วศิริม. 4/12
12.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 4/13
13.นางสาวจิราภรณ์ แก้วประเสริฐม. 5/6
14.นางสาวธันยพร ธรรมเทวินทร์ม. 5/6
15.นางสาวชนากานต์ วนาสินชัยม. 5/6
16.นางสาวนริศรา ธำรงกิจวัฒนาม. 5/6
17.นางสาวณัฐณิชา อุณหปาณีม. 5/6
18.นางสาวกัญธิมา ประคองเทียนม. 5/6
19.นางสาวบุษญาดา ธีรนิพัทธ์ม. 5/6
20.นางสาวปาณิสรา ดีวงษ์ม. 5/6
21.นางสาวกรกมล เหมือนสังข์ดีม. 5/11
22.นางสาวรัชนีกร แสงพรมมาม. 6/1
23.นางสาวพริม วงศ์ลาภพานิชม. 6/1
24.นางสาวรามาวดี ใจแก้วมาม. 6/1
25.นางสาวจิตรลดา บันสูงเนินม. 6/1
26.นางสาวสมิตา สืบฤกษ์ม. 6/1
27.นางสาวอติกานต์ โศภณศิริวัฒน์ม. 6/1
28.นายทศวรรษ จันทร์ถนอมม. 6/2
29.นายณัฐพล พันธุ์ซาวม. 6/6
30.นายณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ์ม. 6/6
31.นายธนาธิป เห็นงามม. 6/6
32.นางสาวกันฐกานต์ ตลอดไธสงม. 6/7
33.นางสาวสุนิสา มอมขุนทดม. 6/7
34.นางสาวปิยพัณณ์ ตรัยวรัญญูม. 6/7
35.นายธนวรรธน์ ไพศาลพัฒนากิจม. 6/11
36.นายธีธัช พิชญวิญญสกุลม. 6/11
37.นายธนรัฐ ดาวเรืองม. 6/11
38.นายปิยพัชร ตุลาม. 6/11
39.นายพิเชษฐ์ สหะไชยม. 6/11
40.นางสาวธมลวรรณ อิ่มใจม. 6/11
41.นายนัธทวัฒน์ สมสุรวาณิชย์ม. 6/12
42.นางสาวพัทธ์ธีรา อดิษะม. 6/12
43.นายมังกร สุวรรณสารม. 6/13
44.นายสถาพร เฟื่องขจรม. 6/13
45.นายวรพจน์ โพธิวัฒน์ม. 6/13
46.นายนิติธร พรมดงม. 6/13
47.นายณัฐวัจน์ ใจบุญม. 6/13
48.นายศิรวิทย์ ยอดจิตรม. 6/13
49.นายเธียรวิชญ์ วรรณรังษีม. 6/13
50.นางสาวปภาวรินทร์ จุฬาทิพย์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

042

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร.ต.สุเมธ มีพึ่ง
  • นางวรัชยา กาญจะโน