กองร้อยพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ลานหน้าอาคารจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1.สร้างความเป็นผู้นำ 2.มีความรับผิดชอบ 3.มีจิตอาสาช่วยเหลืองานที่โรงเรียนดำเนินการหรือมอบหมายงาน

ภาระงาน

1.ดูแลความเรียบร้อย ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 2.งานอาสาจราจร มีจิตอาสา 3.งานที่ดำเนินการตามที่โรงเรียนมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 95 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภัคจิรา ดารักษ์ม. 1/7
2.เด็กหญิงสุวภัทร แสงจันทร์ม. 1/7
3.เด็กหญิงพัชรีวรรณ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
4.เด็กหญิงวริศรา กิจธนาคมม. 1/7
5.เด็กหญิงรวิวรรณ วงศ์สว่างม. 1/7
6.เด็กหญิงกุลนันท์ ระยับแสงรุ้งม. 1/7
7.เด็กหญิงโยษิตา รอดคล้ายม. 1/7
8.เด็กหญิงพิชชาภา พรหมพฤกษ์ม. 1/7
9.เด็กหญิงชญาดา กฤติโชติอนันต์ม. 1/7
10.เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยประเสริฐม. 1/7
11.เด็กหญิงณัฏฐ์ พยัคฆานุวัฒน์ม. 1/7
12.เด็กหญิงอุทัยทิพย์ เสน่ห์พูดม. 1/7
13.เด็กหญิงฐิติพร เจริญโชติม. 1/7
14.เด็กหญิงฐิติมา แนวพระยาม. 1/7
15.เด็กหญิงธัญรวดี ภู่ทองม. 1/7
16.เด็กหญิงวรัชญา สิทธิโชติเดชาสกุลม. 1/7
17.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 2/5
18.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 2/6
19.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 2/6
20.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 2/6
21.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 2/6
22.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 2/6
23.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 2/6
24.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 2/6
25.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 2/6
26.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 2/6
27.เด็กชายกิตติวินท์ ศรีนุ่นชุมม. 2/7
28.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 2/7
29.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 2/7
30.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 2/7
31.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 2/7
32.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 2/7
33.เด็กชายณัฏนที แผนพุทธาม. 2/7
34.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 2/7
35.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 2/7
36.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 2/7
37.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 2/7
38.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 2/7
39.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 2/7
40.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 2/7
41.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 2/7
42.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 2/7
43.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 2/7
44.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 2/7
45.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 2/7
46.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 2/7
47.เด็กชายภูเมธา เศวตธนาธรม. 2/7
48.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 2/7
49.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 2/7
50.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 2/7
51.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 2/7
52.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 2/7
53.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 2/7
54.เด็กชายธเนศพล พูลพันธ์ม. 2/7
55.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 2/7
56.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 2/7
57.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 2/7
58.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 2/7
59.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 2/7
60.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 2/7
61.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 2/7
62.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 2/7
63.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 2/7
64.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 2/7
65.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 2/7
66.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 2/7
67.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 2/7
68.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 2/7
69.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 2/7
70.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 2/7
71.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 2/7
72.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 2/7
73.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 2/7
74.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงค์ม. 2/7
75.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 3/5
76.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 3/5
77.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 3/5
78.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 3/5
79.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 3/5
80.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 3/8
81.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 3/11
82.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 3/12
83.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 3/13
84.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 3/13
85.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 3/13
86.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 3/13
87.นายธนพล มาตย์สุริย์ม. 4/6
88.นายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 4/10
89.นางสาวยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 4/12
90.นางสาวภัทราพร พลพวกุลม. 5/1
91.นางสาวภัทรดา สงคำเหลาม. 5/4
92.นางสาวศรุตา อยู่สำราญม. 5/5
93.นางสาวพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 5/8
94.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 5/12
95.นายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

42

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอมรเทพ สังข์น้อย
  • นายรังสฤษฏิ์ บุญชลอ