ผลิตสื่อสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

148

วัตถุประสงค์

1.ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา 2.ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้รายวิชาอื่นฯ

ภาระงาน

1.ผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสังคมศึกษามาคนละ1ชิ้น100คะแนน 2.ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ในรายวิชาอื่นๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 32 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอานนท์ ทองเรืองม. 4/12
2.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 4/13
3.นางสาวรัญชนา เลาหเลิศชัยม. 5/6
4.นางสาวนภัสสร อินทรแจงม. 5/7
5.นางสาวภัคจิรา มัสรินทร์ม. 5/10
6.นางสาววริญญา เลกากาญจน์ม. 5/10
7.นางสาวนภัสวรรณ์ เทพอินทร์ม. 5/10
8.นางสาวนันทิยา อ่ำทองม. 5/10
9.นางสาววรษมน แก้วจรัสม. 5/11
10.นางสาวญาดา เกศชัยชนาม. 6/1
11.นางสาวชนิดาภา เนาว์วิจิตรม. 6/1
12.นายศักดิธัช สมุทรอาลัยม. 6/5
13.นางสาวนรากร กองแก้วม. 6/7
14.นางสาวพัชรพร ประกอบกิจม. 6/7
15.นางสาววัชราภา ประยูรพัฒน์ม. 6/7
16.นายอธิวัฒน์ พลเดชาม. 6/10
17.นายธนวรรธน์ จันทรนครม. 6/10
18.นายเชาวริณ ดวงศรีม. 6/12
19.นายธีรศักดิ์ เลิศดำรงธรรมม. 6/12
20.นายสิทธิกร กินนินม. 6/12
21.นายภาณุ เลาหวิวัฒนชัยม. 6/12
22.นายนภาดล พวงพุฒม. 6/12
23.นายมารวย สรรพสมบัติม. 6/12
24.นายพัชรพล เงินยวงม. 6/12
25.นายชิษณุพงศ์ นาคผ่องม. 6/12
26.นายอธิก สมานวงศ์ม. 6/12
27.นายณัฐกฤษณ์ หิรัญพิพัฒน์ม. 6/12
28.นายนันทนัช อ้วนกันยาม. 6/12
29.นายจตุพร แจ่มดวงม. 6/13
30.นายพีรวิชญ์ ขวัญยืนม. 6/13
31.นายจารุวิทย์ พันธุระม. 6/13
32.นายกิตติภัทร เก่าเกลี้ยงม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

041

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

18 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง
  • นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์