พระพุทธศาสนา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

อาคารจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ความเป็นไทย 2) เพื่อให้ทราบพุทธประวัติ 3) เพื่อสามารถประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้

ภาระงาน

1) ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ 2) จัดโต๊ะหมู่บูชาได้

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 2/12
2.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 2/12
3.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 2/12
4.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 2/12
5.นางสาวพรนภา สิงหเดชม. 5/3
6.นางสาวพัณฑิรา เอกวงศาม. 5/3
7.นางสาวณัฐวีณา เสวีวัลลภม. 5/3
8.นางสาวบุษยารัตน์ สนธิสวัสดิ์ม. 5/5
9.นางสาวเกษราภรณ์ พงษ์เอื้อม. 5/5
10.นางสาววรารี ชอยประเสริฐนภาม. 5/5
11.นายวชิรวิศว์ สำราญมนม. 5/13
12.นายพชรดนัย อิงคสิทธิ์ม. 5/13
13.นายธนพล หอมไม่หายม. 5/13
14.นายศุภกรณ์ ต้องจิตรม. 5/13
15.นางสาวกัญญาณี สุชาการม. 5/13
16.นางสาวโชติกา สวนแย้มม. 5/13
17.นายทศวรรษ จันทร์ถนอมม. 6/2
18.นายจักรินทร์ ทานประสิทธิ์ม. 6/2
19.นายสรณ์สิริ คนึงคิดม. 6/10
20.นายวรภัทร ภัทรเมธาวรกุลม. 6/10
21.นายศรัณยู สกุลวงศ์ธนาม. 6/10
22.นายศรัณย์ ยันตะบุษย์ม. 6/10
23.นางสาวพรพฤทธิ์ สนูโดดม. 6/10
24.นางสาวอรุณกมล ชูประสูตรม. 6/10
25.นางสาวพิชชานันท์ อัครรัฐพัฒนกุลม. 6/10
26.นางสาวอังควิภา จันทร์อยู่ม. 6/10
27.นายชัยชนะ เจริญสิทธิ์ม. 6/12
28.นายอิทธิเชษฐ์ อินทร์สมบัติม. 6/12
29.นางสาวนัทธมน ใชชุนม. 6/12
30.นายสถาพร เฟื่องขจรม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

41

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสุเมธ เพชรัตน์โยธิน