ผู้นำแห่งศตวรรษ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ลานหน้าอาคารจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1.ฝึกระเบียบวินัยให้ผู้เรียน 2.สร้างร่างกายและกล้ามเนื้อแข็งแรง

ภาระงาน

1.ฝึกแถว 2.ออกกำลังกาย

รายชื่อนักเรียน

Total 54 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาวิต ธัมมทนิกม. 1/7
2.เด็กชายชนกันต์ วงค์สายาม. 1/7
3.เด็กชายจิตติภณ ทรงไตรม. 1/7
4.เด็กชายบดินทร์ ขาวงามม. 1/7
5.เด็กชายชุติพนธ์ ช่วยชูสุขม. 1/7
6.เด็กชายสุรพัศ จตุรงคปัญญาม. 1/7
7.เด็กชายศุภฤกษ์ เธียรเงินม. 1/7
8.เด็กชายแสนสิริ ลิ้มธีระยศม. 1/7
9.เด็กชายสิทธินันท์ ศศิทองม. 1/7
10.เด็กชายจารุวัฒน์ ภู่เอี่ยมม. 1/7
11.เด็กชายกิตติศักดิ์ หมู่พรมมาม. 1/7
12.เด็กชายกรวิชญ์ จันทกูลม. 1/7
13.เด็กชายลัทธพล สุรเกียรติม. 1/7
14.เด็กชายนนท์ปวิธ วีระบุรุษม. 1/7
15.เด็กชายวสุ เจริญวงศ์ม. 1/7
16.เด็กชายศุภกร กิติสุธาธรรมม. 1/7
17.เด็กชายจิรายุทธ ยศยิ่งยงม. 1/7
18.เด็กชายจีรภัทร คำวงศ์ม. 1/7
19.เด็กชายสุวรรณภูมิ เหลืองแก้วอาภรณ์ม. 1/7
20.เด็กชายธนภูมิ ทรัพย์วิไลม. 1/7
21.เด็กชายเริงศักดิ์ จุติธนะเสฏฐ์ม. 1/7
22.เด็กชายภูมินทร์ จามวาศรีม. 1/7
23.เด็กชายภาคิน ปิเตอร์ม. 1/7
24.เด็กชายพงศ์วัชร์ คมพิจักษ์โภคินม. 1/7
25.นายประกาศิต มิ่งมงคลม. 5/5
26.นายศุภณัฐ โคตรธารินม. 5/5
27.นายภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ม. 5/6
28.นายปัณณทัต วงศ์มาลาวณิชม. 5/13
29.นางสาววริศรา ทนานนท์ม. 6/1
30.นางสาวปิธภรณ์ คุณธนาม. 6/3
31.นายสิรภพ เทพมังกรม. 6/4
32.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรีม. 6/4
33.นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ม. 6/4
34.นางสาวพัชริดา คงจันทร์ม. 6/4
35.นางสาวณัฏฐธิดา ขันละม. 6/4
36.นางสาวอักษราภัฏธ์ ชมมาลีม. 6/4
37.นางสาวนภกมล เดชด่านสมุทรม. 6/4
38.นายกิตติคุณ ทัดประดิษฐม. 6/5
39.นางสาวกชกร บุญยรัตพันธ์ม. 6/5
40.นางสาวจันทร์ธิดา เทพยศม. 6/5
41.นางสาวธมานันท์ สุขีลักษณ์ม. 6/5
42.นายศิวกร ศรีสุขม. 6/6
43.นางสาวจณิสตา มิ่งมงคลม. 6/6
44.นายชิษณุพงศ์ มิสุนาม. 6/7
45.นายสราวุฒิ ภัทรภูวดลม. 6/7
46.นางสาวพีชฎาภรณ์ วิริยะม. 6/7
47.นางสาวบุตสดี อนงค์พรยศกุลม. 6/7
48.นางสาวพชรพร วงศ์บุญมีม. 6/7
49.นายศีลภักดิ์ สังข์ศิริม. 6/8
50.นายศุภวัฒน์ บุญวิจิตรม. 6/8
51.นางสาววริษฐา ทนานนท์ม. 6/8
52.นายกิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาลม. 6/11
53.นางสาวนวพร สุวรรณวงศ์ม. 6/11
54.นายอนุชิต บัวลอยม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

41

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชนัญญา เสมศรี
  • นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
  • นายทศวรรษ เกิดตึ๋ง