ผลิตสื่อสังคมศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

145

วัตถุประสงค์

1) นักเรียนสามารถผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสม 2) นักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

ภาระงาน

ให้นักเรียนผลิตสื่อสังคมคนละ 1 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 4/5
2.นางสาวธนพร พรมศรีม. 4/5
3.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 4/5
4.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 4/10
5.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 4/13
6.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 4/13
7.นางสาวจาณิสตา ยองม. 4/13
8.นางสาวนิธิพร สัมฤทธิ์ผลม. 5/3
9.นางสาวจิราภรณ์ แก้วประเสริฐม. 5/6
10.นางสาวรัญชนา เลาหเลิศชัยม. 5/6
11.นายกฤษดา มังสระคูม. 5/7
12.นางสาวภัคจิรา มัสรินทร์ม. 5/10
13.นางสาววริญญา เลกากาญจน์ม. 5/10
14.นางสาวกมลวรรณ สว่างกมลม. 5/10
15.นางสาวนภัสวรรณ์ เทพอินทร์ม. 5/10
16.นางสาววรษมน แก้วจรัสม. 5/11
17.นางสาวนริศรา กาวินม. 5/12
18.นางสาวแอนนา รักรอดม. 5/12
19.นางสาวจุฑารัตน์ ทองหล่อม. 5/12
20.นางสาวชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ม. 5/12
21.นางสาวรุจิรดา นวลอินทร์ม. 5/12
22.นางสาววริศรา สว่างเต็มม. 5/12
23.นางสาวภูริดา ยางงามม. 5/13
24.นางสาวภาวิตา แสงศรีจันทร์ม. 5/13
25.นางสาวนันทิชา นิยมฤทธิ์ม. 5/13
26.นางสาวกรกนก ศรีถัทธ์ม. 6/1
27.นางสาวพิณกนก ลีเกษมม. 6/1
28.นางสาวคัทลียา แก้วศรีนวลม. 6/1
29.นางสาวนัทธัญกรณ์ ธนันทน์นรานลม. 6/1
30.นางสาวจันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพม. 6/1
31.นางสาวอภิชญา พูลผลม. 6/4
32.นางสาวนภัสสร ติยวงศ์ไพศาลม. 6/4
33.นายศักดิธัช สมุทรอาลัยม. 6/5
34.นางสาวพัชรพร ประกอบกิจม. 6/7
35.นายธนวรรธน์ จันทรนครม. 6/10
36.นายปิยพัชร ตุลาม. 6/11
37.นายมารวย สรรพสมบัติม. 6/12
38.นายพีรวิชญ์ ขวัญยืนม. 6/13
39.นายนิติธร พรมดงม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

40

จำนวนที่รับ

39 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง
  • นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์