ติวเคมี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

334

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

1.เรียนรู้ทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์2.ชิ้นงานที่เกิด เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิทวัส สวนดีม. 1/3
2.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 1/6
3.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 1/6
4.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 1/6
5.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 1/11
6.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 1/12
7.เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ม. 1/12
8.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 1/12
9.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 2/5
10.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 2/6
11.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 2/6
12.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 2/6
13.เด็กหญิงณิชา เห็นงามม. 3/3
14.นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ม. 5/3
15.นายณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ม. 5/6
16.นายชนะชน พานทองม. 5/7
17.นายณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ม. 5/7
18.นายนนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ม. 5/7
19.นายสราวุฒิ ภัทรภูวดลม. 5/7
20.นายเพทาย จำนงค์ธรรมม. 5/7
21.นายวีรากร มหาวัจน์ม. 5/7
22.นายภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

040

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางปวีณา นาคกล