ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

324

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

ภาระงาน

1.ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรในท้องถิ่น 2.ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโยการนำความร็ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงดลยาพร ปุริโตม. 1/3
2.เด็กหญิงมุทิตา เขียวเครือม. 1/11
3.เด็กหญิงภัทรสุดา ศรประเสริฐม. 1/11
4.เด็กชายธนโชติ ไชยมงคลม. 1/13
5.เด็กชายอติวิชญ์ อำไพม. 1/13
6.เด็กชายพัชญ์พล ตันวิมลรัตน์ม. 1/13
7.เด็กชายชาญชัย มูนิคมม. 1/13
8.เด็กชายวิศวะ สมุหเสนีโตม. 1/13
9.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 2/6
10.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 2/8
11.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 2/8
12.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 2/14
13.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 2/14
14.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 2/14
15.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 2/14
16.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 2/14
17.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 2/14
18.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 3/10
19.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 3/10
20.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 3/10
21.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 3/10
22.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 3/11
23.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 3/11
24.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 3/11
25.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 3/12
26.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 3/12
27.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 3/12
28.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 3/12
29.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 3/12
30.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 3/12
31.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 3/12
32.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 3/12
33.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 3/13
34.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 3/13
35.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 3/13
36.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 3/13
37.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 3/13
38.นางสาวอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ม. 5/4
39.เด็กชายอภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรูม. 3/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

40

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุณิสา เพ็ชยาทูนร์
  • นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ