หมอภาษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

222

วัตถุประสงค์

ปก้ปัญหาการอ่านออกเสียง ฝึกให้สมาชิกชุมนุมอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อช่วยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ฝึกให้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรม ช่วยเหลือผู้อื่น

ภาระงาน

ฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ฝึกการเขียน สะกดคำ ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ บ้านหมอภาษา ในโอกาสต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 1/13
2.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 2/10
3.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 2/12
4.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 2/13
5.เด็กชายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 3/10
6.เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่หลีม. 3/10
7.นายปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุลม. 4/1
8.นางสาวไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 4/6
9.นางสาวเบญญดา เจริญไชยกิจม. 4/6
10.นายปิยะชาติ วัชรวัฒนากุลม. 4/7
11.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 4/7
12.นางสาวยวิษฐา เจือวงค์ม. 4/7
13.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 4/7
14.นางสาวภานุมาศ ยลวิลาศม. 4/7
15.นางสาวลัดดาวัลย์ คงคำม. 4/10
16.นางสาวขวัญจิรา บุญเลิศม. 4/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

4

จำนวนที่รับ

22 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาววิรวรรณ หอมหวน