ไทยคืนถิ่น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

245

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย 2.เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัย 3.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาถิ่นขอแต่ละภาค

ภาระงาน

1.ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย มานำเสนอ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 1/12
2.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 1/12
3.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 1/13
4.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 1/13
5.เด็กหญิงอริสรา อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 1/14
6.เด็กชายธนโชติ สมศรีสุขม. 2/12
7.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 2/12
8.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 2/12
9.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 2/12
10.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 2/12
11.เด็กหญิงธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 3/5
12.เด็กหญิงธนสพร ภัทรบุญม. 3/5
13.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ม. 3/5
14.เด็กชายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 3/7
15.เด็กชายณัฐดนัย บุญเพ็งม. 3/7
16.เด็กชายจิรายุ กุลมณีม. 3/7
17.เด็กชายวิทิต พระโยมม. 3/7
18.นายภัคพล นิรันดรม. 4/4
19.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 4/4
20.เด็กหญิงธนัชพร พูนสวัสดิ์ม. 4/4
21.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 4/6
22.นางสาวพรรวษา โพธิสิงห์ม. 4/8
23.นางสาวพรนภา สิงหเดชม. 5/3
24.นางสาววจี มนตรีม. 5/3
25.นางสาววริศรา ประเทศม. 5/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

004

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย