ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมอง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2.ส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3.พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาระงาน

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3.เป็นผู้นำการอ่านให้กับน้องๆเพื่อนให้สนใจการอ่าน

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวกุมตะวัน สมจิตต์ม. 5/2
2.นางสาวจังคนิภา ป้องขวาเลาม. 5/2
3.นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับม. 5/3
4.นางสาวนวพร มั่นเปล่งม. 5/3
5.นายปฏิภัทร ขำเนตรม. 5/6
6.นายภัทรนันท์ แก้วปลั่งม. 5/6
7.นางสาวธัญวรรณ พงษาปานม. 5/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

04

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

13 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ