ผู้นำแห่งศตวรรษ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องสภานักเรียน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำในอนาคต 2) สร้างลักษณะนิสัย มารยาท และการปฏิบัติต่างๆที่ผู้นำที่ดีควรมี

ภาระงาน

1) เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำที่ดี 2) สามารถไหว้ กราบ เดิน และพูดประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อนักเรียน

Total 57 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 1/7
2.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 1/7
3.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 1/7
4.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 1/7
5.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 1/7
6.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 1/7
7.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 1/7
8.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 1/7
9.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 1/7
10.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 1/7
11.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 1/7
12.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 1/7
13.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 1/7
14.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 1/7
15.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 1/7
16.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 1/7
17.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 1/7
18.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 1/7
19.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 1/7
20.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงศ์ม. 1/7
21.เด็กหญิงพีรชาฎา ลิ้มตระกูลม. 2/4
22.นายหริณ เกษมศักดิ์ม. 5/1
23.นายปวรุตม์ ลักษณาภิรมย์ม. 5/1
24.นางสาวศุภนุช ขวัญกีรติวุฒิม. 5/1
25.นางสาววริศรา ทนานนท์ม. 5/1
26.นางสาวธีลดา วุ่นจันทร์ม. 5/2
27.นางสาวกานต์ชนา นาคเจียมม. 5/3
28.นางสาวปิธภรณ์ คุณธนาม. 5/3
29.นายสิรภพ เทพมังกรม. 5/4
30.นายธิติสรรค์ ปั้นลายม. 5/4
31.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรีม. 5/4
32.นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ม. 5/4
33.นางสาวณัฏฐธิดา ขันละม. 5/4
34.นางสาวธิติมา สารีรูปม. 5/4
35.นางสาวนภกมล เดชด่านสมุทรม. 5/4
36.นางสาวกชกร บุญยรัตพันธ์ม. 5/5
37.นางสาวจันทร์ธิดา เทพยศม. 5/5
38.นางสาวธมานันท์ สุขีลักษณ์ม. 5/5
39.นายศิวกร ศรีสุขม. 5/6
40.นางสาวจณิสตา มิ่งมงคลม. 5/6
41.นายชิษณุพงศ์ มิสุนาม. 5/7
42.นางสาวพีชฎาภรณ์ วิริยะม. 5/7
43.นางสาวบุตสดี อนงค์พรยศกุลม. 5/7
44.นางสาวพชรพร วงศ์บุญมีม. 5/7
45.นายศุภวัฒน์ บุญวิจิตรม. 5/8
46.นางสาววริษฐา ทนานนท์ม. 5/8
47.นายธนะรัชต์ บัวแก้วม. 5/11
48.นางสาวนวพร สุวรรณวงศ์ม. 5/11
49.นางสาวลัทธพรรณ เอี่ยมพรสินม. 5/11
50.นายพิทยุตม์ สงเดชม. 6/1
51.นายปภพ รัตนพันธุ์ม. 6/2
52.นายอังกูร ด่านปิยโชคกุลม. 6/3
53.นายธัญพล สมจิตรชอบม. 6/4
54.นายสิทธิโชค เนื้อนิ่มม. 6/4
55.นายธีรพัฎฐ์ กุลนันท์กาญจนาม. 6/6
56.นางสาวสรัญญา พฤกษอรุณม. 6/6
57.นางสาวสุดี เอี่ยมแสนอุดมม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

39

จำนวนที่รับ

57 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชนัญญา เสมศรี
  • นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง