DIY ด้วยมือเรา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

315

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ 1 อาชีพ ให้กับนักเรียน

ภาระงาน

1.นักเรียนลงมือปฏิบัติทำชิ้นงานรายบุคคล 1 รายกลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพชร ปกิตตาวัฒนศิริม. 1/3
2.เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิม. 1/4
3.เด็กหญิงปวีณา ยิ่งยงอุดมผลม. 1/4
4.เด็กหญิงศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ม. 1/4
5.เด็กหญิงสหัสทยา คงแก้วม. 1/4
6.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 1/6
7.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 1/8
8.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 1/9
9.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 1/9
10.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 1/10
11.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 1/10
12.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 1/10
13.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี่ม. 1/12
14.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 2/5
15.เด็กหญิงญาตาวี สละสำลีม. 3/4
16.เด็กชายเจษฎากร โพธิล่ามม. 3/8
17.เด็กหญิงพัชราพร คณาจันทร์ม. 3/8
18.เด็กหญิงแพรมาพร คำหงษ์ม. 3/8
19.เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญปลูกม. 3/8
20.เด็กหญิงมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 3/8
21.เด็กหญิงภาณุมาศ บุตรวงค์ม. 3/13
22.เด็กหญิงอรัชพร ฉุยฉายม. 3/13
23.เด็กหญิงธรารี วิรัตน์ตนะม. 3/13
24.เด็กหญิงอิสริยา เสนาปินม. 3/13
25.นางสาวกัลย์สุดา พุทธรักษาม. 4/10
26.นางสาวปุณญดา นุชเนื่องม. 4/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

039

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทอง