เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

335

วัตถุประสงค์

1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ 2) อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เชิงเคมีฟิสิกัล 3) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในวิชาเคมีและฟิสิกส์ในระดับที่สูงขึ้น

ภาระงาน

1) ทำแบบฝึกหัดวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ 2) สรุปบทเรียนวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 3) ทำแบบทดสอบวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภีรพันธ์ จันทร์เป้ม. 4/3
2.นางสาวสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 4/7
3.นางสาวเนตรชนก เงาศรีม. 4/7
4.นางสาวณัฏฐนิช หวังล้อมกลางม. 4/7
5.นางสาวสิริยากร พันธุ์เขตรกิจม. 4/7
6.นางสาวชลิตา เบญจมานุกูลม. 5/3
7.นางสาวธิษณา ปัสสาคำม. 5/3
8.นางสาวศิรฎา ถาวรวีรสกุลม. 5/3
9.นางสาวณัฐพร ยนต์ศิริม. 5/3
10.นายอธิษฐ์ อริยะตาม. 6/3
11.นายโสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดมม. 6/3
12.นางสาวพิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ม. 6/3
13.นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์สูงม. 6/3
14.นางสาวนิธิพร สัมฤทธิ์ผลม. 6/3
15.นางสาวปภาวี ศรีสนองม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

39

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา