DIYด้วยมือเรา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

315

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างขึ้นงานสามารถนำชิ้นงานมาใช้ในประโยชน์ชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1.นักเรียนทำชิ้นงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ คนละ 1 ชิ้น 2.นักเรียนทำชิ้นงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ กลุ่มละ 1 ชิ้น 3.นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน 4.เข้าเรียนตรงตามเวลาครบ ร้อยละ 80

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงขวัญพิชชา พู่พันธ์ม. 1/3
2.เด็กหญิงณฐยา เตียวนิชม. 1/3
3.เด็กหญิงปริยากร ดิลกรัตนพิจิตรม. 1/8
4.เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
5.เด็กชายชัยชนก ทิมละม่อมม. 1/12
6.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 2/5
7.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 2/5
8.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 2/5
9.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 2/5
10.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 2/5
11.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 2/5
12.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 2/9
13.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 2/10
14.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 2/10
15.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 2/10
16.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 2/10
17.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 2/10
18.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 2/10
19.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 2/10
20.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 2/10
21.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 2/11
22.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 2/11
23.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 2/11
24.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 2/11
25.เด็กชายสิรภพ ศรีโสภณม. 2/11
26.เด็กชายภูเบศ จันทร์ปรุงม. 3/3
27.เด็กชายวสุพล อ่องสุขม. 3/3
28.เด็กชายสิทธวีร์ ก่วยเกียรติกุลม. 3/3
29.เด็กหญิงปาณิสรา ภู่เอี่ยมม. 3/3
30.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 3/6
31.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 3/9
32.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 3/9
33.นายอัสนี เจริญวัฒนกิจม. 4/8
34.นางสาววรรณนิสา ชำนาญปืนม. 4/11
35.นางสาวแพรมาพร คำหงษ์ม. 4/11
36.นางสาวพรนภัส ปิ่นแก้วม. 4/12
37.นางสาวพัชราพร คณาจันทร์ม. 4/12
38.นางสาวพิมพกานต์ บุญปลูกม. 4/12
39.นางสาวมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 4/13
40.นายกิตตินันท์ คำภูษาม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

38

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทอง
  • นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว