ดาราศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

342

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสืบค้นและจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำมานำเสนอ

ภาระงาน

1) นักเรียนส่งไฟล์งานนำเสนอตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 2/5
2.เด็กหญิงธณัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 2/5
3.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 2/5
4.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 2/14
5.นายสิทธิโชค วรคันทักษ์ม. 4/3
6.นายกิตตินันท์ คำภูษาม. 4/8
7.นายณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ม. 5/6
8.นางสาวปริยากร สุนทรัษฐานม. 5/7
9.นางสาวขจรพร แซ่แต้ม. 5/7
10.นางสาวพลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภาม. 5/7
11.นางสาวมณีมณฑ์ พุทธธนศิริม. 5/7
12.นายจิตตวีร์ คุ้มครองม. 6/3
13.นางสาวปิยธิดา เกียรติศิลปินม. 6/6
14.นางสาวพรรณนิภา ลอยฟ้าม. 6/6
15.นางสาววรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจม. 6/6
16.นางสาวอภิชญา มาลีเลิศม. 6/6
17.นายภากุล เวชกุลม. 6/7
18.นายวิศรุต กองสุขม. 6/7
19.นายภากร จิตรวิจารณ์ม. 6/7
20.นายสิริธร สุไรรัตน์ม. 6/7
21.นายศุภากร ตองอ่อนม. 6/7
22.นางสาววรรณกานต์ ดอนเหลือมม. 6/7
23.นางสาวกรชนก สีสุขสดม. 6/7
24.นางสาวณัฐนิชา จิระวิชชเลิศม. 6/7
25.นางสาวอธิชา ภู่จันทร์ม. 6/7
26.นางสาวกันตา เลิศโสภาภรณ์ม. 6/7
27.นางสาวจิราภา ประทุมทองม. 6/7
28.นางสาวสิรินยา กำยานม. 6/7
29.นางสาวณิชาภัทร ไตรรัตนประดิษฐ์ม. 6/7
30.เด็กหญิงจิรประภา คำพวงวิจิตรม. 2/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

38

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวุฒิชัย พูนชัย