สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

342

วัตถุประสงค์

1.เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนโครงการ สอวน. 2.เพื่อทดสอบความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านดาราศาสตรื

ภาระงาน

1.ข้าเรียนครบ 80 % 2.ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายสิทธิโชค วรคันทักษ์ม. 4/3
2.นายชนินทร์ โชติช่วงม. 5/5
3.นายณัฐกร ดอนสนธิ์ม. 5/5
4.นายพีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัยม. 5/5
5.นายกนกพล ดิลกรัตนพิจิตรม. 5/5
6.นายธีรนัย จันทร์โพธิ์ม. 5/5
7.นายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 5/7
8.นายศรัทธา อึ้งเจริญชัยม. 6/1
9.นายนริศ พิลาอ่อนม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

038

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

41 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวุฒิชัย พูนชัย
  • นายอภิชาติ นิปุณะ