เครื่องบินพลังยาง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

341

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทักษะการประดิษฐ์ 2.เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนการแข่งขันต่างๆ

ภาระงาน

1.เครื่องบินพลังยางประเภทต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคณิติน มีศรีม. 1/8
2.เด็กชายอิทธิเชษฐ์ รัตนาพันธ์ม. 1/8
3.เด็กชายพสิษฐ์ นิภัทร์วรกานต์ม. 1/8
4.เด็กหญิงชนิสรา ปะตังทะสาม. 3/4
5.เด็กหญิงมนัสชญานันท์ ใจวังโลกม. 3/4
6.นายณนน์ จงชาณสิทโธม. 4/5
7.นายธนัท นิยมไวทยะม. 4/7
8.นายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 4/7
9.นายปฏิมากร สุทาบุญม. 4/7
10.นายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 4/7
11.นายธัญกร อีซาม. 4/7
12.นายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 4/7
13.นายพัทธพล คงฉ้งม. 4/8
14.นางสาวชลดา มีมูลม. 4/12
15.นายภคพัศ มาฉิมมีม. 4/13
16.นางสาววีรญา มีศรีม. 4/13
17.นายภราเดช เดชไพบูลย์ยศม. 5/4
18.นายระพีพัฒน์ จันทร์คูเมืองม. 5/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

37

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธิดาพร สังข์ทอง