ผู้นำแห่งศตวรรษ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนทราบถึงแนวปฏิบัติการทำงานเป็นทีมเป็นคณะได้ 2.นักเรียนมีความเสียสละมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม 3.นักเรียนรู้และเข้าใจในงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

ภาระงาน

1.นักเรียนสามารถทำงานที่ได้หมอบหมายเสร็จตามที่กำหนด 2.งานคณะกรรมการนักเรียน 3.นักเรียนช่วยเหลืองานโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 89 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 1/7
2.เด็กชายกิตติวินท์ ศรีนุ่นชุมม. 1/7
3.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 1/7
4.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 1/7
5.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 1/7
6.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 1/7
7.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 1/7
8.เด็กชายณัฎนที แผนพุทธาม. 1/7
9.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 1/7
10.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 1/7
11.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 1/7
12.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 1/7
13.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 1/7
14.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 1/7
15.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 1/7
16.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 1/7
17.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 1/7
18.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 1/7
19.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 1/7
20.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 1/7
21.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
22.เด็กชายภูเมธา เศวตธนาธรม. 1/7
23.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 1/7
24.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 1/7
25.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 1/7
26.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 1/7
27.เด็กชายสิรสิต ตรีคุณสถิตม. 1/7
28.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 1/7
29.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 1/7
30.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 1/7
31.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 1/7
32.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 1/7
33.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 1/7
34.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 1/7
35.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 1/7
36.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 1/7
37.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 1/7
38.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 1/7
39.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 1/7
40.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 1/7
41.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 1/7
42.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 1/7
43.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 1/7
44.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 1/7
45.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 1/7
46.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 1/7
47.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 1/7
48.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 1/7
49.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงศ์ม. 1/7
50.นายปวรุตม์ ลักษณาภิรมย์ม. 5/1
51.นางสาวกุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ม. 5/1
52.นางสาวศุภนุช ขวัญกีรติวุฒิม. 5/1
53.นางสาววริศรา ทนานนท์ม. 5/1
54.นายภัทร์ชนน สติภาม. 5/2
55.นายวศกร วงษ์สุวรรณม. 5/2
56.นายสิชา ดิลกเลิศพลากรม. 5/2
57.นางสาวธีลดา วุ่นจันทร์ม. 5/2
58.นางสาวกานต์ชนา นาคเจียมม. 5/3
59.นางสาวปิธภรณ์ คุณธนาม. 5/3
60.นายสิรภพ เทพมังกรม. 5/4
61.นายธิติสรรค์ ปั้นลายม. 5/4
62.นางสาววิภาศิณี ไช่ม. 5/4
63.นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรีม. 5/4
64.นางสาวณัฏฐธิดา ขันละม. 5/4
65.นางสาวนภกมล เดชด่านสมุทรม. 5/4
66.นายนราพันธุ์ วาดสร้อยม. 5/5
67.นางสาวกชกร บุญยรัตพันธ์ม. 5/5
68.นางสาวจันทร์ธิดา เทพยศม. 5/5
69.นางสาวธมานันท์ สุขีลักษณ์ม. 5/5
70.นายศิวกร ศรีสุขม. 5/6
71.นางสาวจณิสตา มิ่งมงคลม. 5/6
72.นายชิษณุพงศ์ มิสุนาม. 5/7
73.นางสาวพีชฎาภรณ์ วิริยะม. 5/7
74.นางสาวบุตสดี อนงค์พรยศกุลม. 5/7
75.นายกิตตินันท์ กันต์นิกุลม. 5/8
76.นายศีลภักดิ์ สังข์ศิริม. 5/8
77.นางสาววริษฐา ทนานนท์ม. 5/8
78.นายธนะรัชต์ บัวแก้วม. 5/11
79.นางสาวนวพร สุวรรณวงศ์ม. 5/11
80.นางสาวลัทธพรรณ เอี่ยมพรสินม. 5/11
81.นายสุกฤษฏิ์ ปกครองม. 5/13
82.นายพิทยุตม์ สงเดชม. 6/1
83.นายปภพ รัตนพันธุ์ม. 6/2
84.นายอังกูร ด่านปิยโชคกุลม. 6/3
85.นายธัญพล สมจิตรชอบม. 6/4
86.นายสิทธิโชค เนื้อนิ่มม. 6/4
87.นายธีรพัฎฐ์ กุลนันท์กาญจนาม. 6/6
88.นางสาวสรัญญา พฤกษอรุณม. 6/6
89.นางสาวสุดี เอี่ยมแสนอุดมม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

037

จำนวนที่รับ

89 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชนัญญา เสมศรี