ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องกิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนสามารถจัดทำสารสนเทศงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ภาระงาน

จัดทำสารสนเทศงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 1/6
2.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 1/6
3.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 1/6
4.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 2/9
5.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 2/9
6.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 2/9
7.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 2/9
8.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 2/9
9.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 2/11
10.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 2/11
11.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 2/11
12.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 2/11
13.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 2/11
14.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 2/11
15.นางสาวพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 3/9
16.เด็กชายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/11
17.เด็กชายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/14
18.นายปัณณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุลม. 3/14
19.เด็กชายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 3/14
20.เด็กชายจักรริน ยืดยาวม. 3/14
21.เด็กชายกฤตณัฐ เชี่ยววิริยะกุลม. 3/14
22.นางสาวกฤติมา ลลิตกมลสุขม. 6/6
23.นางสาวพรปวีณ์ พหลพลญาณม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

37

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวณปภัช บุรานนท์