พัฒนาทักษะสมอง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

322

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนโดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อใช้กับการเรียนรู้

ภาระงาน

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประดิษฐ์/นำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะก่รเรียนรู้ของตนเอง

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนาธิป บุญศักดิ์ม. 1/3
2.เด็กชายพงษกร เวศะนันต์ม. 1/4
3.เด็กหญิงตรีสรา อาดัมม. 1/4
4.เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิม. 1/4
5.เด็กหญิงนิจวิภา ดาวกระโทกม. 1/4
6.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 1/12
7.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 2/7
8.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 2/7
9.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 2/9
10.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 2/9
11.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 2/9
12.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 2/9
13.เด็กชายภัทราวุธ เสียงสวรรค์ม. 2/9
14.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 2/9
15.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 2/9
16.เด็กหญิงพัชริดา แซ่คูม. 3/4
17.เด็กหญิงกัลยดา เบญจลักษณพรม. 3/4
18.เด็กหญิงณิชาภัทร ชมมาลีม. 3/4
19.เด็กชายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 3/5
20.เด็กชายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 3/5
21.นางสาวจุฑามาศ รุธิระวุฒิม. 5/1
22.นางสาวนันทิยา พรหมอินทร์ม. 5/1
23.นางสาวพัทธนันท์ ทองเฟื่องม. 5/1
24.นางสาววรรษชล อาจวาทินม. 5/1
25.นางสาวมุฑิตา คำแก้วม. 5/1
26.นางสาวณิชกานต์ แสงอ่อนม. 5/1
27.นางสาวอรณิชา ชูสุวรรณม. 5/1
28.นางสาวณัฐริกา พินิจขจรเดชม. 5/1
29.นายจิรวัฒน์ สันติชวลิตม. 5/2
30.นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ม. 5/3
31.นายณัฐนันท์ ทำทันม. 5/3
32.นางสาวสรวิศา ผาสุขธรรมม. 5/3
33.นางสาวไพลิน ทองอ่อนม. 5/3
34.นายณภัทร จันทราชม. 5/4
35.นางสาวนันทิชา วิลาวรรณม. 5/4
36.นายวงศธร ศิรินามม. 5/8
37.นายธเนศ สุขได้พึ่งม. 5/11
38.นายรวิสุต ศรีพนมพงษ์ม. 5/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

36

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ
  • นางสาวกุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์