สอวน. เคมี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

332

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเข้าสอบโครงการสอวน. 2.เพื่อทดสอบความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านเคมี

ภาระงาน

1.สมัครสอบ สอวน.เคมี ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.เข้าเรียนครบ 80% 3.ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 3/12
2.เด็กหญิงรมิตา ตั้งวศินกุลม. 3/12
3.นายเปรม สอาดยิ่งม. 4/1
4.นายศุภณัฐ โรจนชัยม. 4/1
5.นายอนุรักษ์ ระวังพาลม. 4/1
6.นายสิรภพ ศรีชูม. 4/1
7.นางสาวมณฑนันท์ กุลพาณิชย์ม. 4/1
8.นางสาวอัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ม. 4/1
9.เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธาม. 4/1
10.เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุลม. 4/1
11.นางสาวหิรัญญากรณ์ หิรัญม. 4/1
12.นางสาวเตชินี ศรีน้อยม. 4/2
13.นางสาวตวิษา ไอยะราม. 4/3
14.นางสาวสุธิดา บุษาเนตย์ม. 4/3
15.นางสาวอภิสรา เจริญวัฒนสิริกุลม. 4/3
16.เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่โค้วม. 4/4
17.นางสาวพิชญเกล้า เอี่ยมสากลม. 4/6
18.นายโสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดมม. 5/3
19.นางสาวสรวิศา ผาสุขธรรมม. 5/3
20.นางสาวไพลิน ทองอ่อนม. 5/3
21.นางสาวพิชญ์สุดา ศิริสุวรรณม. 5/5
22.นางสาวนภสร บุญนาคเจริญม. 5/5
23.นางสาวประภัสสร ยิ่งยงอุดมผลม. 5/5
24.นางสาวณัฐธิดา คงคาทิพย์ม. 5/5
25.นางสาวเจนจิรา บุญมาม. 5/7
26.นางสาวณัฎพัชร ทรัพย์พูลทวีม. 5/7
27.นางสาวณฐมน เต็งธนกิจม. 5/7
28.นางสาวปิยะฉัตร เกตุคำม. 6/3
29.นางสาวมนสิชา กุลพาณิชย์ม. 6/4
30.นางสาวณัฐริณี วงษ์สุวรรณม. 6/4
31.นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

036

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจิตต์ แววตา