เคมี ม.ต้น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

334

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาเคมี

ภาระงาน

1.เข้าเรียนมากกว่า 80% 2.ทำแบบฝึกหัด

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจารุกิตติ์ สุขถิ่นไทยม. 1/3
2.เด็กชายชยพล ประยูรชาญม. 1/3
3.เด็กชายชยุต เจริญธรรมทัตม. 1/3
4.เด็กชายชินกฤต คำพวงม. 1/3
5.เด็กชายโชติวัต ศิลารักษ์ม. 1/3
6.เด็กชายฐปนวัฒน์ ธรรมเป็นศรีม. 1/3
7.เด็กหญิงญาณิศา ตาปัญญาม. 1/3
8.เด็กหญิงจิรภิญญา รถมณีม. 1/3
9.เด็กหญิงญาณัจฉรา ศิรินารถม. 1/3
10.เด็กหญิงธัญพิชชา ดำริห์กล้าม. 1/3
11.เด็กหญิงเนตรอัปสร นันทธนาคารม. 1/3
12.เด็กชายธนะกานติ์ หิรัญม. 1/4
13.เด็กชายพศวีร์ ไขแสงทองม. 1/4
14.เด็กชายพีรพัฒน์ ภิญโญธนานนท์ม. 1/4
15.เด็กชายพีรภัทร ยั่งยืนม. 1/4
16.เด็กชายวัลชัย กล่ำม่วงม. 1/4
17.เด็กชายศุภฤกษ์ แสงแก้วม. 1/4
18.เด็กชายพฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ม. 2/3
19.เด็กชายพิทวัส สวนดีม. 2/3
20.เด็กชายณธรรม อังกูรสถาพรชัยม. 2/4
21.เด็กชายปพน สุดมิ่งมงคลม. 2/4
22.เด็กชายภูริวัฒน์ พูลสมบัติม. 2/4
23.เด็กชายวรรณธัต เพชรรักษ์ม. 2/4
24.เด็กหญิงตรีสรา อาดัมม. 2/4
25.เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิม. 2/4
26.เด็กหญิงพรนภัส ตะนาม. 2/4
27.เด็กหญิงศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ม. 2/4
28.เด็กหญิงศรีสุดา มณีจำรัสม. 2/4
29.เด็กหญิงสหัสทยา คงแก้วม. 2/4
30.เด็กหญิงนภอร ศิลารัตน์ม. 3/3
31.เด็กหญิงนันท์ธีรา กิตติมงคลชัยม. 3/3
32.เด็กหญิงวรัญญา ยะระขันธ์ม. 3/3
33.เด็กหญิงศิริรัตน์ กิจวิวัฒนาชัยม. 3/3
34.เด็กชายกฤษณ์กมล อาจคงหาญม. 3/4
35.เด็กชายปภพ แสงดาวม. 3/4
36.เด็กหญิงปราณปรียา ทองเลิศม. 3/4
37.เด็กหญิงศลิษา นิลสยามม. 3/4
38.เด็กหญิงศุพัทนันท์ รื่นเริงม. 3/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

36

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางปวีณา นาคกล
  • นางสาวเรณู คำหอม