พัฒนาทักษะสมองขั้นสูง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

322

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการมีเหตุผลของนักเรียน 2.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 3.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสถ่ายทอดแนวความคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ภาระงาน

1.นำเสนอแนวคิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสมิต สารบรรณม. 1/5
2.เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ปรีชาม. 1/9
3.เด็กชายกิตติ ปลงรัมย์ม. 1/14
4.นางสาวพีรดา มูลศรีแก้วม. 6/1
5.นางสาวศศิภา นวเบญจพลม. 6/1
6.นางสาวกัลยรัตน์ เชิดชูม. 6/1
7.นายจิรวัฒน์ สันติชวลิตม. 6/2
8.นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ม. 6/3
9.นายณัฐนันท์ ทำทันม. 6/3
10.นายภคพล จุ้ยเจริญม. 6/3
11.นายสิรวิชญ์ ไหวพริบม. 6/3
12.นางสาวภัชชลี ชมถิ่นม. 6/3
13.นางสาวขวัญจิรา จันทะมาตย์ม. 6/3
14.นางสาวอัญมณย์ ศรีชัยมงคลม. 6/3
15.นางสาวไพลิน ทองอ่อนม. 6/3
16.นางสาวศิริพร ขุนศรม. 6/3
17.นางสาวรติรมย์ เสโรม. 6/3
18.นายเจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ม. 6/4
19.นายพีรวิชญ์ จิรไกรโกศลม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

35

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ