Science Show

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

316

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

1.กลุ่มนำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลชนก สีคำม. 1/3
2.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 1/5
3.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 1/5
4.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 1/5
5.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 1/5
6.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 1/5
7.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 1/5
8.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 1/5
9.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 1/5
10.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 1/5
11.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 1/5
12.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 1/5
13.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 1/5
14.เด็กหญิงวนสนันท์ เจียรรุจิระกุลม. 1/5
15.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 1/6
16.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 1/9
17.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 1/10
18.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 1/14
19.เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธานีสอนม. 2/3
20.เด็กหญิงศุภิสรา วงค์สายาม. 2/3
21.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 2/8
22.เด็กหญิงณัฐธิดา ทรัพย์สินม. 3/4
23.เด็กหญิงศุภิสราพรรณ เรืองพุทธม. 3/4
24.เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวศรีม. 3/4
25.เด็กหญิงชนัญญา พลิคามินม. 3/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

035

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

25 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกำไล โสมกูล
  • นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์