ติวo-net วิทยาศาสตร์ม.6 (สายศิลป์)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

314

วัตถุประสงค์

1.เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ o-net วิทยาศาสตร์ ม.6

ภาระงาน

1.เข้าเรียนครบ 80% 2.ทำกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายฉัตรพล เจริญภิญโญม. 6/8
2.นายธนพัฒ สมศรีม. 6/8
3.นายรัชต เปล่งสงวนม. 6/8
4.นายสุทธิกาญจน์ สินจิรารัตนพงศ์ม. 6/8
5.นายณัฐภัทร์ นิภัทร์วรกานต์ม. 6/8
6.นายพีรณัฐ ผลาผลม. 6/8
7.นางสาวปนิตตา พรมเพิ่มม. 6/8
8.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 6/10
9.นางสาวภาสุรณัช กาญจนรัตน์ม. 6/10
10.นายศุภชัย จันโทม. 6/11
11.นายภัทรวิน พรวิริยกุลม. 6/11
12.นายนัฐพล ฟักสวัสดิ์ม. 6/11
13.นายธนรัฐ ดาวเรืองม. 6/11
14.นายอิทธิไกร กลิ่นรักธนาม. 6/11
15.นางสาววรัชญา พุฒเล็กม. 6/11
16.นางสาวศศิพร แจ่มเที่ยงตรงม. 6/11
17.นางสาวสรวงขวัญ ดำรงฤดีม. 6/11
18.นายจิรพัฒน์ รักษสุธากาญจน์ม. 6/12
19.นายนิติพัฒน์ ทองชัยวัฒน์ม. 6/12
20.นางสาวสิรีธร วีระชัยม. 6/12
21.นางสาวสุธาสินี พากเพียรม. 6/12
22.นางสาวชลดา ชมกลิ่นม. 6/12
23.นางสาวนภัสสร ฉิมบ้านไร่ม. 6/12
24.นางสาวณัฎฐณิชา ลบบำรุงม. 6/12
25.นางสาวชนิตา มีจิตรม. 6/12
26.นางสาวจันทร์ทิพย์ ชื่นใจดีม. 6/12
27.นางสาวพรรษชล ทองเสนม. 6/12
28.นางสาวณัฐพร แสงสว่างม. 6/12
29.นายวรพจน์ โพธิวัฒน์ม. 6/13
30.นางสาวนภัสกร ฉิมบ้านไร่ม. 6/13
31.นางสาวกัญชรส เรือนทองม. 6/13
32.นางสาววลัยภรณ์ บัวผลิม. 6/13
33.นางสาวปิยากร ช้างงามม. 6/13
34.นางสาวอธิชา เกิดศิริม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

35

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

4 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข
  • นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย