Science Show Oh wow

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

325

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการการทดลองมากขึ้น

ภาระงาน

1.ปฎิบัติการทดลองที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก youtube 2.แสดงการแสดงทางวิทยาศษสตร์พร้อมเรื่องราว 3.ทำรูปเล่มการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 1เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิชญ บาศรีม. 1/4
2.เด็กชายไตรวิช อินตาโสภีม. 1/6
3.เด็กชายจิรพัชธ แดงมากม. 1/12
4.เด็กชายภูษิต ตั้งสกุลทวีม. 1/12
5.เด็กชายฐนพล เหลืองอร่ามม. 1/13
6.เด็กชายชยุตม์ จารเขียนม. 1/13
7.เด็กชายธันย์ธีรสิทธิ งามสมชัยม. 1/13
8.เด็กชายวิชชากร นิลเหลืองม. 1/13
9.เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ฤทธิ์จีนม. 1/13
10.เด็กหญิงณัฏฐพัชร รุจิโกมลสิริม. 1/13
11.เด็กหญิงชนากานต์ ไชยเทศม. 1/13
12.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 2/10
13.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 2/10
14.นายธเนศ สุขได้พึ่งม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

34

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

26 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกำไล โสมกูล
  • นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา