เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

335

วัตถุประสงค์

1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ 2) อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เชิงเคมีฟิสิกัล 3) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในวิชาเคมีและฟิสิกส์ในระดับที่สูงขึ้น

ภาระงาน

1) ทำแบบฝึกหัดวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ 2) สรุปบทเรียนวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 3) ทำแบบทดสอบวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธเนศ ไชยณรงค์ม. 4/4
2.นายชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ม. 4/5
3.นายพงศกร ศรียรรยงค์ม. 4/5
4.นายณัฐนุชา คนหลักม. 4/6
5.นางสาวประสิตา หมื่นวิเศษม. 4/7
6.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 4/7
7.นางสาวธมลวรรณ กลิ่นเกษรม. 4/7
8.นายอธิษฐ์ อริยะตาม. 5/3
9.นายโสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดมม. 5/3
10.นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์สูงม. 5/3
11.นางสาวปภาวี ศรีสนองม. 5/4
12.นายสุริยา อินยอดม. 6/3
13.นายชญานนท์ วงษ์สมศรีม. 6/4
14.นายสราวุธ อุ่นอารมณ์ม. 6/4
15.นายทินภัทร สว่างวัฒนศิริม. 6/4
16.นายธีรภัทร โสอิติกุลม. 6/4
17.นายศิวกร จินดารัตน์ม. 6/4
18.นางสาวณัฐธิดา เที่ยงประเทศม. 6/4
19.นางสาวเพียงขวัญ แจ่มใสม. 6/4
20.นางสาวรัศมี สุขสำราญม. 6/4
21.นางสาววริศรา ภัทรเมธาวรกุลม. 6/4
22.นางสาววารีรัตน ปิ่นการะเกศม. 6/4
23.นางสาวธนาภรณ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ม. 6/4
24.นางสาวภาสิณี ชูเกษรม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

34

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา