รักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.เป็นแกนนำในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 1 โรงเรียน

ภาระงาน

1.ร่วมกิจกรรมค่าย ปลูกป่า เรียนรู้ภูมิปัญญา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด

รายชื่อนักเรียน

Total 84 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฏฐวี ทรัพย์พูลทวีม. 1/3
2.เด็กหญิงภาวินี ทองมีม. 1/4
3.เด็กหญิงสิรินดา หนูเกลี้ยงม. 1/4
4.เด็กหญิงจีรดา ไพโรจน์ม. 1/4
5.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 1/6
6.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 1/6
7.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 1/8
8.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 1/8
9.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 1/8
10.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 1/8
11.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 1/8
12.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 1/8
13.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 1/8
14.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 1/8
15.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 1/8
16.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 1/8
17.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 1/8
18.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 1/8
19.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 1/8
20.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 1/8
21.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 1/8
22.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 1/8
23.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 1/8
24.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 1/8
25.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 1/8
26.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 1/8
27.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 1/9
28.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 1/10
29.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 1/10
30.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 1/10
31.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 1/10
32.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 1/10
33.เด็กหญิงชนิสรา ปะตังทะสาม. 2/4
34.เด็กหญิงธัญชนก ทองคำม. 2/4
35.เด็กหญิงศลิษา นิลสยามม. 2/4
36.เด็กหญิงสุนิตยนาถ นิตยาม. 2/4
37.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 2/11
38.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 2/13
39.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 2/13
40.เด็กชายปาราเมศ หลักแหลมม. 3/4
41.เด็กหญิงมัชฌิมา ชาญพินิจม. 3/4
42.เด็กหญิงเพชรลดา คำใจพูลม. 3/6
43.เด็กหญิงวรรณรดา พะนะลาภม. 3/6
44.เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเพ็ชร์มะดันม. 3/6
45.เด็กหญิงสิริกัญญา ดีเทียนม. 3/6
46.เด็กหญิงอภิชญา ชูเลื่อนม. 3/8
47.เด็กหญิงปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 3/8
48.เด็กหญิงณัฐกมล สังข์ทองม. 3/8
49.เด็กหญิงอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 3/8
50.เด็กหญิงณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 3/8
51.เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมบัติม. 3/8
52.เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียนม. 3/9
53.เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์สะชาญม. 3/9
54.เด็กชายยศพล สืบฤกษ์ม. 4/5
55.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 4/5
56.นางสาวณิชาภัทร หมั่นมากม. 4/5
57.นางสาวปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ม. 4/7
58.เด็กชายชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 4/10
59.นายณัฐพล สุจริตม. 4/12
60.เด็กชายนนทพงศ์ ถือพุทธม. 4/12
61.นายพัสกร ดอนระหาญม. 4/12
62.นายดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ม. 4/13
63.นายธนพล จุทาม. 4/13
64.นางสาวกรกนก ศุภกาญจน์เดชากุลม. 6/1
65.นายรักภูมิ วนาสินชัยม. 6/2
66.นางสาวอริสรา กรสาม. 6/2
67.นางสาวกัลยกร สุขสมบุญม. 6/3
68.นางสาวชนิสรา สุวรรณจินดาม. 6/3
69.นางสาวพิมพ์วิมล ธรรมธีรดำรงม. 6/3
70.นางสาวกนกวรรณ นุลารัตน์ม. 6/3
71.นางสาวณัฐริดา กัจฉมาภรณ์ม. 6/3
72.นางสาวณัฎฐณิชา สุดเตาะม. 6/3
73.นายพันธกานต์ ทองตามม. 6/4
74.นางสาววารีรัตน ปิ่นการะเกศม. 6/4
75.นางสาวสราลี ภูมิดิษฐม. 6/6
76.นายณัฐวัตร แก้วไพรวันม. 6/7
77.นางสาวภรณ์ณภัส เจตน์ทรัพย์ม. 6/8
78.นางสาวทิชา รัตนชายม. 6/8
79.นางสาวธิดารัตน์ ศรีประเสริฐม. 6/8
80.นายภาณุวัฒน์ ภาวะโคตรม. 6/10
81.นายอธิปรัช กัตพงษ์ม. 6/10
82.นายอภิชิต ตันทรงเจริญม. 6/13
83.นายวงศ์วรัณ ปานพลับม. 6/13
84.นางสาวหทัยกาญจน์ มิศิริม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

034

จำนวนที่รับ

75 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ
  • นางละออ ชีวประไพ
  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี