รักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.เป็นแกนนำในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อชุมนุม 1 โรงเรียน

ภาระงาน

1.ร่วมกิจกรรมค่าย ปลูกป่า เรียนรู้ภูมิปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด

รายชื่อนักเรียน

Total 92 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนิชานาถ แถมเงินม. 1/3
2.เด็กหญิงสิรีนิตย์ เทพภูษาวัฒนาม. 1/3
3.เด็กหญิงพรรษมล เสรีวัตตนะม. 1/3
4.เด็กหญิงอนงค์นาถ หอมหวลม. 1/5
5.เด็กหญิงปณิตา โพสาราชม. 1/8
6.เด็กหญิงโชติการ ดำแดงม. 1/8
7.เด็กชายสรณ์สิริ สุภาพม. 1/9
8.เด็กชายอสิธารา พุ่มดอกไม้ม. 1/9
9.เด็กชายณฐนนท์ มั่นวาจาม. 1/12
10.เด็กชายธีรภัทร หยิบจันทร์ม. 1/12
11.เด็กชายชนสรณ์ ทองนำม. 1/12
12.เด็กชายจิรวัฒน์ เดชบุญม. 1/12
13.เด็กชายณรงค์ชัย บุญยังมีม. 1/12
14.เด็กชายอรรถรัตน์ งามขำม. 1/12
15.เด็กหญิงภาวินี แก้วศรีนวลม. 1/12
16.เด็กหญิงกมลพร ช้างอ้นม. 1/12
17.เด็กหญิงศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงามม. 1/12
18.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่มม. 1/12
19.เด็กหญิงอริยะ ชไนเดอร์ม. 1/12
20.เด็กหญิงชาลิสา นาคเจริญม. 1/13
21.เด็กหญิงศตพร ตันติกุลม. 1/13
22.เด็กหญิงภรภัทร รุ่งธนาธิคุณม. 1/13
23.เด็กชายธัชกร ภูริอมรคุณม. 1/14
24.เด็กหญิงชุติมันต์ เต็มศรีม. 1/14
25.เด็กหญิงปานทอทิพย์ ทองหาญม. 1/14
26.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 2/5
27.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 2/5
28.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 2/6
29.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 2/6
30.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 2/6
31.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 2/6
32.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 2/8
33.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 2/10
34.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 2/13
35.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 2/14
36.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 2/14
37.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 2/14
38.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 2/14
39.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 2/14
40.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 2/14
41.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 3/6
42.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 3/6
43.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 3/6
44.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 3/6
45.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 3/6
46.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 3/6
47.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 3/6
48.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 3/6
49.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 3/6
50.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 3/6
51.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 3/6
52.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 3/6
53.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 3/6
54.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 3/6
55.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 3/7
56.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 3/11
57.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 3/12
58.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 3/12
59.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแล้วม. 3/12
60.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 3/13
61.นางสาวเพชรลดา คำใจพูลม. 4/2
62.นางสาวภารดี ยามผาสุขม. 4/3
63.นางสาวสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 4/3
64.นางสาวอิสริยา เสนาปินม. 4/4
65.นางสาวสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 4/5
66.นางสาวณิภา สมถะเขตการณ์ม. 4/5
67.นางสาวภาณุมาศ บุตรวงค์ม. 4/5
68.นางสาววิชุดา มีพวงผลม. 4/5
69.นางสาวปิยฐิดา อินทรเพชรม. 4/6
70.นายสรวิศ แปงมาม. 4/7
71.นายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 4/7
72.นางสาววชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 4/7
73.นางสาวพิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ม. 4/7
74.นางสาวชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 4/7
75.นางสาวจิตรานุช เทศรอดม. 4/8
76.นางสาวไพณิทธราภรณ์ เนียมสอนม. 4/8
77.นางสาวชลธิชา เพ็งบุตรม. 4/8
78.นายปาราเมศ หลักแหลมม. 4/10
79.นายนรบดี หมอเมืองม. 4/11
80.นายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 4/11
81.นางสาวเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 4/11
82.นางสาวพิรดา แก้วนครม. 4/11
83.นางสาวเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 4/11
84.นายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 4/12
85.นางสาวชนาภา สังข์แก้วม. 4/12
86.นางสาวฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 4/12
87.นางสาวณิชนันทน์ นาคทองม. 4/12
88.นางสาวณิชาภัทร หมั่นมากม. 5/5
89.นางสาวปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ม. 5/7
90.นายนนทพงศ์ ถือพุทธม. 5/12
91.นายธนพล จุทาม. 5/13
92.เด็กชายเถียรภัทร ลิงม. 2/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

33

จำนวนที่รับ

80 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ
  • นางละออ ชีวะประไพ
  • นางสันทนา สุวสิงห์
  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี
  • นายวิสูตร เดชเมือง
  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต