DIY ด้วยมือเรา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

315

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างชิ้นงานสามารถนำชิ้นงานมาใช้ในประโยชน์ชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1) นักเรียนทำชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ คนละ 1 ชิ้น 2) นักเรียนทำชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ กลุ่มละ 1 ชิ้น 3) นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน 4) เข้าเรียนตรงตามเวลาครบ ร้อยละ 80

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 1/5
2.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 1/5
3.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 1/5
4.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 1/5
5.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 1/5
6.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 1/8
7.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 1/8
8.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 1/9
9.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 1/14
10.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 1/14
11.เด็กหญิงปิยาพัชร กันสิทธิ์ม. 2/3
12.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 2/5
13.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 2/5
14.เด็กหญิงภัทราภา สามสีม. 3/8
15.นางสาวพัชราพร คณาจันทร์ม. 3/8
16.นางสาวแพรมาพร คำหงษ์ม. 3/8
17.เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญปลูกม. 3/8
18.เด็กหญิงมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 3/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

33

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทอง