สอวน. ฟิสิกส์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

343

วัตถุประสงค์

1.สอนเสริมความรู้นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขัน สอวน.ฟิสิกส์

ภาระงาน

1.เข้าเรียนเสริมตามตารางเวลาที่กำหนด 2. เข้าสอบแข่งขัน สอวน. ฟิสิกส์ทุกคน

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 4/1
2.นายณัฐกิตติ์ สงครามม. 4/1
3.นายตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ม. 4/1
4.นายณภัทร มูลพินิจม. 4/1
5.นายปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุลม. 4/1
6.นายพิสิฐ ตั้งพันธ์ม. 4/1
7.นางสาวนภัสสร สะเลมันม. 4/1
8.นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ม. 4/1
9.นางสาวอริสา นุชประมูลม. 4/1
10.นางสาวศรัณย์พร สมคุณากรกุลม. 4/1
11.นางสาวการตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ม. 4/1
12.นางสาวสิรินดา มะมาม. 4/2
13.นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ม. 4/3
14.นางสาวณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุลม. 4/5
15.นายภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ม. 4/6
16.นายชนินทร์ ผลพึ่งคิดม. 5/1
17.นางสาวชลดา รุจิตานนท์ม. 5/1
18.นางสาวสลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 5/1
19.นางสาวสุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูนม. 5/1
20.นางสาวกัลยรัตน์ เชิดชูม. 5/1
21.นางสาวมุฑิตา คำแก้วม. 5/1
22.นางสาวณิชกานต์ แสงอ่อนม. 5/1
23.นางสาวธัญยธรณ์ กิติวรรณประสารม. 5/1
24.นางสาวณัฐธิดา ศรีศิลปอุดมม. 5/3
25.นางสาวรติรมย์ เสโรม. 5/3
26.นางสาวภัทรลภา กิตติประชากุลม. 5/3
27.นางสาวญาณิศา วิเศษสุจริตม. 5/6
28.นางสาวปริยาภร สุนทรัษฐานม. 5/7
29.นางสาวขจรพร แซ่แต้ม. 5/7
30.นางสาวพลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภาม. 5/7
31.นายเกริกไกร เรืองโรจน์แขม. 6/3
32.นายธนัทเทพ เวทยะเวทินม. 6/3
33.นายณฐพล ทองหล่อม. 6/3
34.นายสาริน กาญจนพันธุม. 6/3
35.นายนราวิชญ์ นิตย์เจริญม. 6/3
36.นางสาวกานต์พิสุทธิ์ เสวิสิทธิ์ม. 6/5
37.นางสาวณิชมน กังพัฒนกิจม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

033

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์