ติวo-net วิทยาศาสตร์ม.6(สายศิลป์)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

314

วัตถุประสงค์

1.เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ o-net วิทยาศาสตร์ ม.6

ภาระงาน

1.เข้าเรียนครบ 80% 2.ทำกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายพริสร อุปพงษ์ม. 6/8
2.นายกฤษณพงษ์ ขำพลับม. 6/8
3.นายฉัตรพล เจริญภิญโญม. 6/8
4.นายชวิศพล สิทธิพงษ์ม. 6/8
5.นายธนพัฒ สมศรีม. 6/8
6.นายสุทธิกาญจน์ สินจิรารัตนพงศ์ม. 6/8
7.นายณัฐภัทร์ นิภัทร์วรกานต์ม. 6/8
8.นางสาวเปมิกา โชติทวีโภคม. 6/8
9.นางสาวชุดาภา พันธุ์จ้อยม. 6/8
10.นางสาวธมกร เหลืองอ่อนม. 6/8
11.นางสาวภาพร นิยมทองม. 6/8
12.นางสาวเบญจมาศ ไทรงามม. 6/8
13.นางสาววราพร ชินวรรณม. 6/8
14.นางสาวคนิฎฐ์ษา ตั้งพลพิสุทธิ์ม. 6/8
15.นายชัยชนะ เจริญสิทธิ์ม. 6/12
16.นางสาวสิรีธร วีระชัยม. 6/12
17.นางสาวสุธาสินี พากเพียรม. 6/12
18.นางสาวชลดา ชมกลิ่นม. 6/12
19.นางสาวนภัสสร ฉิมบ้านไร่ม. 6/12
20.นางสาวณัฎฐณิชา ลบบำรุงม. 6/12
21.นางสาวชนิตา มีจิตรม. 6/12
22.นางสาวสหัสวรรณ บุญประสงค์ม. 6/12
23.นางสาวจันทร์ทิพย์ ชื่นใจดีม. 6/12
24.นางสาวพรรษชล ทองเสนม. 6/12
25.นางสาวนภัสกร ฉิมบ้านไร่ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

032

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข