เครื่องบินพลังยาง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

341

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง 2) เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันเครื่องบินพลังยางในงานต่างๆ

ภาระงาน

1) นักเรียนทำเครื่องบินที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ กลุ่มละ 1 ชิ้น 2) นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน 3) เข้าเรียนตรงตามเวลาครบ ร้อยละ 80

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 1/9
2.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 1/9
3.เด็กชายกรกฤต รินทระม. 3/5
4.เด็กชายเจษฎา ชอุ่มผลม. 3/5
5.นายอนันดา ชูพินิจม. 3/6
6.เด็กชายธนทัต ยอดชาญม. 3/6
7.เด็กหญิงณัฐธิกา สมนามม. 3/6
8.เด็กหญิงชลดา มีมูลม. 3/9
9.เด็กหญิงสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 3/9
10.เด็กหญิงประภัสนี ศรีสากลม. 3/9
11.นางสาวพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 3/9
12.เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียนม. 3/9
13.เด็กชายศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทรม. 3/13
14.นายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 3/13
15.เด็กชายธัญกร อีซาม. 3/13
16.นายภราเดช เดชไพบูลย์ยศม. 4/4
17.นายปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ม. 4/4
18.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 4/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

32

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธิดาพร สังข์ทอง