ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

หน้าห้องระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.เพื่อให้ผู้เรียนนำแนวทางช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนได้ 3.เพื่อให้ผู้เรียนทำระบบสารสนเทศได้

ภาระงาน

1.ฝึกให้คำปรึกษา 2.ฝึกทำสารสนเทศ

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 2/6
2.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 2/6
3.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 2/6
4.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 2/6
5.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 2/6
6.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 2/6
7.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 2/6
8.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 2/6
9.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 2/6
10.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 2/10
11.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 3/11
12.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 3/11
13.เด็กหญิงจิราวรรณ เปรมพงษ์ม. 3/11
14.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 3/11
15.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 3/11
16.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 3/14
17.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 3/14
18.นางสาวพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 4/3
19.นางสาวสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 4/6
20.นางสาวประภัสนี ศรีสากลม. 4/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

32

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวณปภัช บุรานนท์