วิทยาศาสตร์น่ารู้

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

336

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

1.ศึกษาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 2.เผยแพร่ความร็ที่น่าสนใจให้แก่บุคคลอื่นๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาภัทร ทองเลิศม. 1/3
2.เด็กชายธนาวัตร์ ธนดีวันจงสิริม. 1/6
3.เด็กชายธิสิฎฐ์ภูมิ ตั้งกนกเพชรม. 1/6
4.เด็กชายพัชร์พล อดุลยวัฒน์ม. 1/6
5.เด็กชายวงศธร ทองสุขม. 1/6
6.เด็กชายสรณวร เวชสุภัควรกุลม. 1/6
7.เด็กหญิงแพรไพลิน มหามงคลล์ม. 1/6
8.เด็กหญิงสมิดา เชื้อบัณฑิตม. 1/6
9.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหลืองตระกูลม. 1/6
10.เด็กหญิงพิมพิสา วอทองม. 1/10
11.เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ม. 1/10
12.เด็กชายสิรวิชญ์ พงษ์ประวิตรม. 1/13
13.เด็กชายกิตติพัฒน์ ชมทองม. 1/14
14.เด็กชายสิทธิพร สวัสดิ์จีนม. 1/14
15.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 2/13
16.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 2/13
17.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 2/13
18.นางสาวธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ม. 6/1
19.นายออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ม. 6/6
20.นายภาสวร ประจงการม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

31

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางธริษตา เต็งรำพึง