ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 1/6
2.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 1/6
3.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 1/6
4.เด็กชายนิติภูมิ ลอยรัตน์ม. 2/11
5.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 2/11
6.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 2/11
7.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 2/11
8.เด็กหญิงธัญลักษณ์ เฟื่องขจรม. 2/12
9.เด็กชายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/11
10.เด็กชายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/14
11.เด็กชายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 3/14
12.เด็กชายจักรริน ยืดยาวม. 3/14
13.เด็กชายกฤตณัฐ เชี่ยววิริยะกุลม. 3/14
14.เด็กชายธนายุต ธุวะนุติม. 3/14
15.นายจิตตกานต์ ปัญญสินม. 4/10
16.นายนรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐม. 4/10
17.นางสาวกฤติกา ยาดอว์ม. 4/10
18.นางสาวลัดดาวัลย์ คงคำม. 4/10
19.นางสาวหทัยชนก จารย์สูงเนินม. 4/10
20.นางสาวสุธาภรณ์ สรวงศิริม. 4/10
21.นางสาวสุภาภรณ์ ทีน้ำคำม. 4/10
22.นางสาวพิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ม. 4/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

031

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวณปภัช บุรานนท์