Science Show

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

325

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน 2) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 3) เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 4) เพื่อให้นักเรียนนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

ภาระงาน

1) นำเสนอแสดงทางวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง 2) รูปเล่มการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 1 เล่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 1/10
2.เด็กชายรชต พิมพ์พรมม. 2/4
3.เด็กหญิงศุพัทนันท์ รื่นเริงม. 2/4
4.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 2/8
5.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 2/8
6.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 2/8
7.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 2/8
8.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 2/8
9.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 2/10
10.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 2/10
11.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 2/11
12.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 2/11
13.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 2/11
14.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 2/11
15.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 2/14
16.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 2/14
17.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 2/14
18.เด็กหญิงณัฐธิดา ทรัพย์สินม. 3/4
19.เด็กหญิงศุภิสราพรรณ เรืองพุทธม. 3/4
20.เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวศรีม. 3/4
21.เด็กหญิงชนัญญา พลิคามินม. 3/4
22.เด็กหญิงอริสรา วีรวินันทนกุลม. 3/4
23.เด็กชายธนชาติ ภุมมาลีม. 3/6
24.นายคเชนทร์ จำปาโชคม. 3/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

31

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกำไล โสมกูล
  • นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์