นักประดิษฐ์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

313

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุท้องถิ่น 3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคัดเลือกตัวแทนแข่งขันในระดับต่างๆ

ภาระงาน

1.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 1ชิ้น/กลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิจจา จิตราคมม. 1/9
2.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 2/9
3.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 2/10
4.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 2/10
5.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 2/10
6.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 2/10
7.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 2/14
8.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 2/14
9.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 2/14
10.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 3/8
11.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 3/8
12.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 3/10
13.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 3/10
14.เด็กชายภควัต มุขโตม. 3/10
15.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 3/10
16.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 3/13
17.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 3/13
18.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 3/13
19.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 3/13
20.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

30

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสิริธร ตะวันธรงค์
  • นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์