ธนาคาร ร.ร.

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ธราคาร รร

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริม. 1/3
2.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 1/6
3.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 1/6
4.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 1/6
5.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 1/6
6.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 1/9
7.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 1/10
8.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 1/11
9.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 1/11
10.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 1/11
11.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 1/13
12.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 1/13
13.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 1/13
14.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 1/14
15.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 1/14
16.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 1/14
17.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 1/14
18.นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับม. 4/3
19.นางสาวฐิดายุ พึ่งธรรมม. 4/3
20.นางสาวนันท์นภัส อ่อนสนิทม. 4/3
21.นางสาวมธุรดา รัตนานกม. 4/5
22.นางสาวสิริการย์ ศรีคุปติยางกูรม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

030

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางธริษตา เต็งรำพึง