เคมี คือ ชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

334

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการสอบ

ภาระงาน

1) เข้าเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน 2) จัดบอร์ดนำเสนอผลงานกิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอมรเทพ เล็กละมุดม. 6/3
2.นายเกริกไกร เรืองโรจน์แขม. 6/3
3.นายธนัทเทพ เวทยะเวทินม. 6/3
4.นายภาณุพงศ์ ดวงใจม. 6/3
5.นายอธิภัทร ศิรินามม. 6/3
6.นายณฐพล ทองหล่อม. 6/3
7.นายสาริน กาญจนพันธุม. 6/3
8.นายนราวิชญ์ นิตย์เจริญม. 6/3
9.นายพีรณัฐ อนุสนธิ์อดิสัยม. 6/6
10.นายเมธพนธ์ อริยะตาม. 6/6
11.นายศุภวิชญ์ ภู่กำจัดม. 6/6
12.นายชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์ม. 6/6
13.นายศิวกร ไม้หอมม. 6/6
14.นางสาวสุณิสตา อ่างคำม. 6/6
15.นางสาวธราภรณ์ วันตาแสงม. 6/6
16.นางสาวปรัชญาภรณ์ ทับทองม. 6/6
17.นางสาวพรรณพัชร ฟักศิริม. 6/6
18.นางสาวพัชรีพร บุญยงค์ม. 6/6
19.นางสาววชิรญาณ์ มาประสพม. 6/6
20.นางสาวสุภาพร อุงศิริม. 6/6
21.นางสาวจรรยา รางสาทม. 6/6
22.นางสาวภัณฑิรา พิพิธยากรม. 6/6
23.นางสาววรรณวิมล เจนอัศวเมธีม. 6/6
24.นางสาวศิรดา เหมือนสมัยม. 6/6
25.นางสาวปัณชญา สุตพรหมม. 6/6
26.นายเอกรณการ วังสุนทรม. 6/7
27.นางสาวสุนิสา มอมขุนทดม. 6/7
28.นางสาวปิยพัณณ์ ตรัยวรัญญูม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

30

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

10 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเรณู คำหอม
  • นางปวีณา นาคกล