อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

หน้าห้องกิจการนักเรียน (ห้องปกครอง)

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมศักยภาพารอ่านคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2.ส่งเสริมศักยภาพการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 3.พัฒนาการเขียนและอ่านศัพท์ คำทับศัพท์ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ภาระงาน

1.แบบฝึกการอ่าน การเขียนคำตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2.เกมการอ่านคำศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 2/10
2.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 2/10
3.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 2/10
4.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 2/10
5.เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กลิ่นพวงม. 2/10
6.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 3/5
7.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 3/10
8.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 3/10
9.เด็กหญิงซียา โบแน็ตม. 3/10
10.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 3/11
11.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 3/11
12.นายธนกร ธนัชญ์เศรษฐ์ม. 4/6
13.นางสาวทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 4/6
14.นางสาวกรณิส สงวนวงษ์ม. 4/6
15.นางสาวธัญวรัตม์ ไชยทิพย์ม. 4/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

03

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางทัศนา โพธิ์เงิน