ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมอง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าของนักเรียน ในการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากกหลาย

ภาระงาน

1) นำเสนอวิธีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) ป้ายนิเทศเชิญชวนการอ่าน 3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เช่น การทำกฤตภาค , ที่คั้นหนังสือ เป็นต้น

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณภัทร มูลพินิจม. 4/1
2.นางสาวหิรัญญากรณ์ หิรัญม. 4/1
3.นางสาวอารดา จีระผดุงเกียรติม. 4/1
4.นายธนพล ศักดิ์สวัสดิกุลม. 4/3
5.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 4/3
6.นางสาวนวพร มั่นเปล่งม. 4/3
7.นางสาวชลิตา เบญจมานุกูลม. 4/3
8.นางสาวธิษณา ปัสสาคำม. 4/3
9.นางสาวศิรฎา ถาวรวีรสกุลม. 4/3
10.นายกวีวัชร์ กิตติสินานนท์ม. 4/5
11.นางสาวขจีพรรณ บัวนาคม. 4/10
12.นายปารเมศวรน์ จินารักษ์ม. 4/12
13.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 4/12
14.นายนราฤทธิ์ ว่องไวม. 4/13
15.นายสุภัควี สุโพธิ์ม. 6/2
16.นายธนชาติ เกิดกล้าม. 6/3
17.นางสาวชิตวัน เพชรรัตน์ม. 6/3
18.นายนิรุทธ์ กันแสงม. 6/8
19.นายชวิศพล สิทธิพงษ์ม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

3

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ
  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล