หมอภาษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

248

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเรื่องการอ่าน 2.เผยแพร่ความรู้ด้านการอ่านการเขียนภาษาให้ถูกต้อง 3.อนุรักษ์เอกลักษณ์ของภาษาไทย

ภาระงาน

1.เผยแพร่ความรู้การอ่าน การเขียนให้ถูกต้อง 2.ให้บริการห้องปฏิบัติการหมอภาษา

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 3/9
2.เด็กชายธนกร สุขศรีม. 3/9
3.เด็กหญิงธมนวรรณ เนียมสอนม. 3/10
4.เด็กหญิงต้องรัก แช่มลือนามม. 3/10
5.เด็กหญิงสิรพัชร พึ่งพักม. 3/10
6.เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีนาคม. 3/10
7.เด็กหญิงสุจิรา อู่งามสินม. 3/10
8.เด็กหญิงพรพรรณ สารสุวรรณม. 3/10
9.เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมจิตร์ม. 3/10
10.เด็กหญิงพิชย์พิมล หิรัญรักษ์ม. 3/10
11.นางสาวเบญญดา เจริญไชยกิจม. 4/6
12.นายปิยะชาติ วัชรวัฒนากุลม. 4/7
13.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 4/7
14.นางสาวนิชาภา เชาว์กีรติกุลม. 4/10
15.นางสาวบุศญา ภูแผ่นนาม. 4/11
16.นางสาวกมลวรรณ สว่างกมลม. 5/10
17.นางสาวจุฑารัตน์ ทองหล่อม. 5/12
18.นางสาวภิญญาดา ชัยจรีนนท์ม. 5/12
19.นางสาวชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ม. 5/12
20.นางสาวรุจิรดา นวลอินทร์ม. 5/12
21.นางสาวปิยะรัตน์ อุลมานม. 5/12
22.นางสาววริศรา สว่างเต็มม. 5/12
23.นางสาวภูริดา ยางงามม. 5/13
24.นางสาวภาวิตา แสงศรีจันทร์ม. 5/13
25.นางสาวนันทิชา นิยมฤทธิ์ม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

003

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางวิรวรรณ หอมหวน