สอวน.ดาราศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

314

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 2.เพื่อส่งเสริมและทักษะศักยภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการเข้าแข่งขันภายนอก

ภาระงาน

1.ทำแบบฝึกหัดในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดบอร์ดนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมสอวน.ดาราศาสตร์

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวจิงติง วีม. 4/2
2.นางสาวธนพร ไชยแสนม. 4/2
3.นายติณณ์ คีรีรัตน์ม. 4/3
4.นายชนพัฒน์ เขียวแก้วม. 5/2
5.นางสาวอภิญญา อยู่เล็กม. 5/2
6.นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุลม. 5/2
7.นางสาวอรนลิน อารีย์ม. 5/2
8.นางสาวอภิสรา เจริญวัฒนสิริกุลม. 5/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

29

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข
  • นายวุฒิชัย พูนชัย