นักประดิษฐ์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

313

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้ 2.นักเรียนประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

1.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนคิดชิ้นเอง 1 ชื้น 2.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้ตามต้นแบบ

รายชื่อนักเรียน

Total 54 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 1/5
2.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 1/5
3.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 1/5
4.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 1/5
5.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 1/5
6.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 1/5
7.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 1/5
8.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 1/5
9.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 1/5
10.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 1/5
11.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 1/6
12.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 1/9
13.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 1/9
14.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 1/9
15.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 1/9
16.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 1/10
17.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 1/10
18.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 1/10
19.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 1/11
20.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 1/11
21.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 1/11
22.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 1/11
23.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 1/12
24.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 1/13
25.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 1/13
26.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 1/13
27.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 1/13
28.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 1/14
29.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 1/14
30.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 1/14
31.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 2/5
32.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 2/9
33.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 2/9
34.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 2/9
35.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 2/9
36.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 2/9
37.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 2/9
38.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 2/11
39.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 2/11
40.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 2/11
41.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 2/13
42.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 2/13
43.เด็กหญิงสุนิสา ส่องศรีม. 3/5
44.เด็กหญิงกัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ม. 3/5
45.เด็กหญิงไพณิทธราภรณ์ เนียมสอนม. 3/5
46.เด็กหญิงปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริม. 3/9
47.เด็กหญิงรุจิรา จักราบาตรม. 3/9
48.เด็กชายสิรเชษฐ์ ศรีสนองม. 3/11
49.เด็กชายศรัณย์ คงสว่างม. 3/11
50.เด็กชายณัฐชนนท์ ทุมดีม. 3/11
51.เด็กชายชินวัตร สอนท่าโกม. 3/11
52.เด็กชายอาชาไนย ชูชายม. 3/11
53.เด็กชายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 3/12
54.เด็กชายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 3/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

029

จำนวนที่รับ

52 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสิริธร ตะวันธรงค์
  • นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์