สอวน. เคมี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

322

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน. เคมี) 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการแข่งขันภายนอก

ภาระงาน

1) ฝึกทาโจทย์และแบบฝึกตามที่ได้รับมอบหมาย 2) จัดบอร์ดนาเสนอผลงานกิจกรรม สอวน. เคมี

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 3/12
2.นางสาวรมิตา ตั้งวศินกุลม. 3/12
3.นายเปรม สอาดยิ่งม. 4/1
4.นายศุภณัฐ โรจนชัยม. 4/1
5.นายอนุรักษ์ ระวังพาลม. 4/1
6.นายศรัณยู เจริญศรีม. 4/1
7.นางสาวอัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ม. 4/1
8.นางสาวนภสวรรณ ชูบางบ่อม. 4/2
9.นางสาวพัชรวรินทร์ แผงนอกม. 4/2
10.นางสาวอภิญญา ผุสิงห์ม. 4/2
11.นางสาวกานต์พิชชา สิทธิปกรม. 4/2
12.นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ม. 4/3
13.นางสาวศุภิสรา พลฤทธิ์ม. 4/3
14.นางสาวภานุมาศ ประนิธิม. 4/3
15.นางสาวพิชญา วิบูลย์เชื้อม. 4/3
16.นางสาวขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ม. 4/4
17.นางสาวสุรภา ศรีสุขม. 4/4
18.นางสาวปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิชม. 4/4
19.นางสาวศุภสุตา พรหมเปลวม. 4/4
20.นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรีม. 4/4
21.นางสาวณัฐธิดา เชยนามม. 4/4
22.นางสาวหทยา นิยมศิลป์ม. 4/4
23.นางสาวปิยะฉัตร เกตุคำม. 6/3
24.นางสาวมนสิชา กุลพาณิชย์ม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

29

จำนวนที่รับ

24 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจิตต์ แววตา