สอวน ฟิสิกส์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

343

วัตถุประสงค์

1) ติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ สอวน ฟิสิกส์

ภาระงาน

1) เข้าติวเพื่อเตรียมสอบ สอวน ฟิสิกส์ 2) เข้าร่วมสอบ สอวน ฟิสิกส์

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ม. 4/1
2.นางสาวจินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
3.นางสาวอริสา นุชประมูลม. 4/1
4.นางสาวกชกร แย้มโสมม. 4/1
5.นางสาวจินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
6.เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธาม. 4/1
7.นางสาวรัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคินม. 4/1
8.นางสาวสาริศา พุทธิวนิชม. 4/1
9.นางสาวศรัณย์พร สมคุณากรกุลม. 4/1
10.นางสาวกานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ม. 4/1
11.นางสาวสิรินดา มะมาม. 4/2
12.นางสาวตวิษา ไอยะราม. 4/3
13.นางสาวสุธิดา บุษาเนตย์ม. 4/3
14.นางสาวอภิสรา เจริญวัฒนสิริกุลม. 4/3
15.นางสาวอภิสรา บุญเต็มม. 4/3
16.นางสาวศิริวรรณ เอกสุนันท์ม. 4/4
17.นางสาวณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุลม. 4/5
18.นางสาววนัชชนก มูลเสนาม. 4/5
19.นางสาวปัญญดา นานกระโทกม. 4/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

28

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์