สอวน ฟิสิกส์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

343

วัตถุประสงค์

1) ติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ สอวน ฟิสิกส์

ภาระงาน

1) เข้าติวเพื่อเตรียมสอบ สอวน ฟิสิกส์ 2) เข้าร่วมสอบ สอวน ฟิสิกส์

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศุภกร แสงแก้วม. 4/1
2.นายธนยศ พิดาม. 4/1
3.นายธัญพิสิษฐ์ พลอุทัยม. 4/1
4.นางสาวภัททิยา ตะนาม. 4/1
5.นางสาวนรกมล พนากุลชัยวิทย์ม. 4/1
6.นางสาวพิมพ์วิภา รังแก้วม. 4/1
7.นางสาวกัลยดา เบญจลักษณพรม. 4/1
8.นายอนวัช เขื่อนธานีม. 4/3
9.นายภูธเนศ เพชรไกรม. 4/3
10.นายนภัส ของทิพย์ม. 4/4
11.นางสาวสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 4/4
12.นางสาวนราทร เบญจฤทธิวงศ์ม. 4/4
13.นายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 4/5
14.นางสาวนัทธมน ปานแปะม. 4/5
15.นายตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ม. 5/1
16.นายเจษฎากร เผ่าปฏิมากรม. 5/1
17.นางสาวสาริศา พุทธิวนิชม. 5/1
18.นางสาวศรัณย์พร สมคุณากรกุลม. 5/1
19.นางสาวสิรินดา มะมาม. 5/2
20.นายชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ม. 5/3
21.นายสรกิจ ศรีแก้วม. 5/3
22.นายวรัญญู ปานจิ่งม. 5/5
23.นายณัฐนุชา คนหลักม. 5/6
24.นางสาวจุฑามาศ รุธิระวุฒิม. 6/1
25.นางสาวมุฑิตา คำแก้วม. 6/1
26.นางสาวณิชกานต์ แสงอ่อนม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

28

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์