ติว PAT 2

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

334

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมี 2.เพื่อทบทวนวิชาเคมี 3.เพื่อฝึกทักษะการทำโจทย์วิชาเคมี

ภาระงาน

1.ทำโจทย์แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะเคมี

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐวุฒิ สุตวิมลม. 6/1
2.นายชัชพงศ์ คล้ายสมบูรณ์ม. 6/1
3.นายธราเทพ หิรัญรัตน์ม. 6/1
4.นายพงศ์เทพ จิตรีพลม. 6/1
5.นางสาวเนตรชนก คำสุขม. 6/5
6.นายศุภวิชญ์ ภู่กำจัดม. 6/6
7.นายชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์ม. 6/6
8.นายพิสิฐชัย ศรีทองรุ่งทิพย์ม. 6/6
9.นางสาวสุณิสตา อ่างคำม. 6/6
10.นางสาวธราภรณ์ วันตาแสงม. 6/6
11.นางสาวปรัชญาภรณ์ ทับทองม. 6/6
12.นางสาวพรรณพัชร ฟักศิริม. 6/6
13.นางสาวพัชรีพร บุญยงค์ม. 6/6
14.นางสาววชิรญาณ์ มาประสพม. 6/6
15.นางสาวสุภาพร อุงศิริม. 6/6
16.นางสาวจรรยา รางสาทม. 6/6
17.นางสาวภัณฑิรา พิพิธยากรม. 6/6
18.นางสาววรรณวิมล เจนอัศวเมธีม. 6/6
19.นางสาวศิรดา เหมือนสมัยม. 6/6
20.นางสาวปัณชญา สุตพรหมม. 6/6
21.นางสาววรรณกานต์ ดอนเหลือมม. 6/7
22.นางสาวกรชนก สีสุขสดม. 6/7
23.นางสาวณัฐนิชา จิระวิชชเลิศม. 6/7
24.นางสาวอธิชา ภู่จันทร์ม. 6/7
25.นางสาวกันตา เลิศโสภาภรณ์ม. 6/7
26.นางสาวนลินรัตน์ กฤษณะโลมม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

027

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเรณู คำหอม
  • นางสุนีย์ คลอวุฒิเสถียร