สอวน. ชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

321

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน. เคมี) 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการแข่งขันภายนอก

ภาระงาน

1) เข้าเรียนตลอดระยะเวลาที่ติว 2) จัดบอร์ดนำเสนอผลงานกิจกรรม สอวน. ชีววิทยา

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิราเจตน์ อันเพ็ชรดีม. 3/4
2.นายพงศ์ภรณ์ ยงยันต์ม. 3/4
3.เด็กชายธเนศพล น้อยเหนื่อยม. 3/4
4.นางสาวมณฑนันท์ กุลพาณิชย์ม. 4/1
5.นางสาวธิญาดา เตชภิญโญม. 4/1
6.นางสาวสโรชินี เหล่าเจริญม. 4/1
7.นางสาวธัชชา เชียร์สมสุขม. 4/2
8.นางสาวเตชินี ศรีน้อยม. 4/2
9.นางสาวชัญญา ผิวเหลืองม. 4/2
10.นางสาวณัฐพร ยนต์ศิริม. 4/3
11.นางสาวพัณณิตา คำยนต์ม. 4/4
12.นางสาวศศิธร บัวเมืองเก่าม. 4/4
13.นายสุภัทร คงอุไรม. 4/5
14.นางสาวอรพินท์ เขตสินบุญม. 4/7
15.นางสาวภคพร ห้องโสภาม. 5/4
16.นางสาววรรณพร อภัยภักดิ์ม. 5/4
17.นางสาวศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ม. 5/4
18.นางสาวนัทชา ตรีนิธิรัตนกุลม. 5/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

27

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง
  • นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน