สอวน.ชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

321

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาชีววิทยา

ภาระงาน

1.ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวปภาวรินท์ สีดำม. 4/1
2.นางสาวกัลยกร เลิศถวิลจิรม. 4/1
3.นางสาวกัณฐมณี ซังทองม. 4/1
4.นางสาวกัญญาณัฐ บัวศรีม. 4/1
5.นางสาวชนัญญา พลิคามินม. 4/1
6.นางสาวอริสรา วีรวินันทนกุลม. 4/1
7.นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วนุ่มม. 4/2
8.นางสาวรักตาภา รักดีม. 4/2
9.นางสาวภัคจิรา จำปาศรีม. 4/2
10.นางสาวธันยธรณ์ คงเจริญไมตรีม. 4/2
11.นางสาวพัชริดา แซ่คูม. 4/3
12.นางสาวไคถิง โยม. 4/4
13.นางสาวนภสร ศรีพัดม. 4/4
14.นางสาวณัฐธิกา สมนามม. 4/5
15.นายปกรณ์ สังวาลเดชม. 5/1
16.นายอัษฎาวุธ อารีม. 5/1
17.นายศุภณัฐ โรจนชัยม. 5/1
18.นายศรัณยู เจริญศรีม. 5/1
19.นางสาวจินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ม. 5/1
20.นางสาวจินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ม. 5/1
21.นางสาวธิญาดา เตชภิญโญม. 5/1
22.นางสาวสโรชินี เหล่าเจริญม. 5/1
23.นางสาวกานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ม. 5/1
24.นายณัฐพล หอสกุลชัยม. 5/2
25.นางสาวปนิษฐา สุทธิโสม. 5/2
26.นางสาวชัญญา ผิวเหลืองม. 5/2
27.นางสาวจุฑามาศ ทาสอนม. 5/2
28.นางสาวริษฎี เขื่อนสุวรรณม. 5/2
29.นายปภพ ศรีสนองม. 5/3
30.นางสาวฐิดายุ พึ่งธรรมม. 5/3
31.นางสาวนันท์นภัส อ่อนสนิทม. 5/3
32.นางสาวศุภิสรา พลฤทธิ์ม. 5/3
33.นางสาวภัณฑิรา พักแพรกม. 5/3
34.นางสาวพัทธนันท์ ทองเฟื่องม. 6/1
35.นางสาววรรษชล อาจวาทินม. 6/1
36.นางสาวอรณิชา ชูสุวรรณม. 6/1
37.นางสาวณัฐริกา พินิจขจรเดชม. 6/1
38.นางสาวธันยธรณ์ มูลวังม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

27

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง
  • นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน