นักประดิษฐ์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

313

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถประดิษฐ์สิ่งที่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ หรือ วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ภาระงาน

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 3 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปพน สุดมิ่งมงคลม. 1/4
2.เด็กชายพงศภัค ตังคอนันต์ม. 1/4
3.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 1/8
4.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 1/8
5.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 1/8
6.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 1/8
7.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 1/8
8.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 1/8
9.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 2/5
10.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 2/7
11.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 2/7
12.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 2/11
13.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 2/11
14.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 2/13
15.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 2/13
16.เด็กหญิงณัฐนรี สมพรม. 3/7
17.เด็กชายธนกร เตียนพลกรังม. 3/10
18.เด็กชายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 3/10
19.เด็กชายพัชรพล นพพันธ์ม. 3/10
20.เด็กชายสรณัฐ ศรีศิลปอุดมม. 3/10
21.เด็กชายเกียรติสุริยา สุขโฉมม. 3/10
22.เด็กชายเทวา เจริญบุตรม. 3/10
23.เด็กชายปริชญ์ ฉิมมีม. 3/10
24.เด็กชายกฤษกร อัญญะมณีม. 3/10
25.เด็กหญิงธาวินี สุขเกษมม. 3/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

26

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสิริธร ตะวันธรงค์
  • นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์