สอวน.เคมี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

332

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการสอวน. 2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมต่อการแข่งขันภายนอก

ภาระงาน

1.ทำแบบฝึกหัดใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดบอร์ดนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมสอวน.เคมี

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายสิรภพ ศรีชูม. 4/1
2.นายพงศ์ภรณ์ ยงยันต์ม. 4/1
3.นายกวิน เก่งเกตุม. 4/1
4.นายอุกฤษฏ์ ทองเรืองม. 4/1
5.นายพัสกร เจริญจิตรม. 4/1
6.นางสาวประภัสสร จรูญสิริพันธ์ม. 4/1
7.นางสาวกัญญาณัฐ สุรเกียรติม. 4/1
8.นางสาวรุ้งตะวัน หัตถกิจม. 4/1
9.นางสาวพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 4/1
10.นางสาวเนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐีม. 4/2
11.นางสาวญาณากร ปานรอดม. 4/2
12.นางสาวพิชญาวี คงจำปีม. 4/2
13.นางสาวสมหทัย ตันทรงเจริญม. 4/2
14.นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์สินม. 4/2
15.นางสาวประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 4/2
16.นางสาวพนิดา กังพัฒนกิจม. 4/3
17.นางสาวรมิตา ตั้งวศินกุลม. 4/5
18.นางสาวณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธาม. 5/1
19.นายวโรดม เทพมังกรม. 5/2
20.นางสาวเตชินี ศรีน้อยม. 5/2
21.นางสาวกัญญาภัค เหลืองเอี่ยมม. 5/2
22.นางสาวธมลวรรณ ทวีทรัพย์ม. 5/2
23.นางสาวพัชรวรินทร์ แผงนอกม. 5/2
24.นางสาวอภิญญา ผุสิงห์ม. 5/2
25.นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ม. 5/3
26.นางสาวตวิษา ไอยะราม. 5/3
27.นางสาวสุธิดา บุษาเนตย์ม. 5/3
28.นางสาวภานุมาศ ประนิธิม. 5/3
29.นางสาวสุรภา ศรีสุขม. 5/4
30.นางสาวปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิชม. 5/4
31.นางสาวศุภสุตา พรหมเปลวม. 5/4
32.นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรีม. 5/4
33.นางสาวมธุรดา รัตนานกม. 5/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

26

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจิตต์ แววตา