วิทย์-คณิตพอเพียง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและกระบวนการวางแผนการทำงาน 3.เพื่อฝึกการปฏิบัติงานที่นำวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ภาระงาน

1.ส่งผลงานการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.ฝึกปฏิบัติงานการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุกฤษฎิ์ มากทรัพย์ม. 1/4
2.เด็กชายธันวา ไร้พวงม. 1/5
3.เด็กชายภาคิน คำเหล็กม. 1/6
4.เด็กชายวรรธนะ แข็งกล้าม. 1/13
5.เด็กชายวสุพล สมชัยม. 1/13
6.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 2/6
7.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 2/6
8.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 2/6
9.เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธานีสอนม. 3/3
10.เด็กหญิงกิตติยาพร สายลือนามม. 3/3
11.เด็กหญิงชวัลรัตน์ มาดีม. 3/3
12.เด็กหญิงโชติกา ศิลารักษ์ม. 3/3
13.เด็กหญิงดาริน ศิลปีม. 3/3
14.เด็กหญิงปิยาพัชร กันสิทธิ์ม. 3/3
15.เด็กหญิงมณีณัฐฐา มาณีย์สิริม. 3/3
16.เด็กหญิงศุภิสรา วงค์สายาม. 3/3
17.เด็กหญิงอัญชิษฐา สายอุทัศน์ม. 3/3
18.เด็กชายณพฤกษ์ สุขศรีขาวม. 3/14
19.เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจม. 3/14
20.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 3/14
21.เด็กหญิงจิรประภา คำพวงวิจิตรม. 3/14
22.นางสาวอภิชญา อาภาภิรมม. 4/2
23.นายภัทรชนน จิตวิบูลย์ม. 4/3
24.นายธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ม. 4/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

25

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท
  • นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ