ธนาคารโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ธนาคารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังด้านการออมให้กับนักเรียน ให้นักเรียนมีจิตอาสาปฏิบัติงานแก่ส่วนรวม นักเรียนมีใจรักในการให้บริการ,มีความอดทน,ซื่อสัตย์ในการทำงาน

ภาระงาน

นักเรียนปฏิบัติงานจำนวน2-3/สัปดาห์ในช่วงเวลา 7.00-8.30 และพักกลางวัน/คาบชุมนุม

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสมิตรา เมธวัจน์ม. 1/3
2.เด็กหญิงอัญชิสา รีรานนท์ม. 1/3
3.นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับม. 4/3
4.นางสาวฐิดายุ พึ่งธรรมม. 4/3
5.นางสาวนันท์นภัส อ่อนสนิทม. 4/3
6.นางสาวมธุรดา รัตนานกม. 4/5
7.นางสาวปริชญา พ่วงพีม. 6/2
8.นางสาวกัญธิมา ป๋าวิลาม. 6/5
9.นางสาวสิริการย์ ศรีคุปติยางกูรม. 6/7
10.นายพริสร อุปพงษ์ม. 6/8
11.นางสาวเปมิกา โชติทวีโภคม. 6/8
12.นางสาวชุดาภา พันธุ์จ้อยม. 6/8
13.นางสาวเบญจมาศ ไทรงามม. 6/8
14.นางสาวคนิฎฐ์ษา ตั้งพลพิสุทธิ์ม. 6/8
15.นายธนพนธ์ วงษ์ศิริม. 6/11
16.นางสาวธนภรณ์ คงเจริญไมตรีม. 6/11
17.นางสาวปราชญ์ปวีร์ แสงชารีม. 6/11
18.นางสาวยุรดา อุตมังม. 6/11
19.นางสาวลฎาภา เอกชินวัชร์ม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

25

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางธริษตา เต็งรำพึง