สอวน. ชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

321

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเข้าสอบโครงการสอวน. 2.เพื่อทดสอบความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านชีววิทยา

ภาระงาน

1.เข้าร่วมสมัครสอบ สอวน.ชีววิทยา 2.เข้าเรียนครบร้อยละ 80 3.ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวณัฐวดี จันทรประทักษ์ม. 4/1
2.นางสาวสลิลรดา ลาภธนวรกุลชัยม. 4/1
3.นางสาวจินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
4.นางสาวชญาภรณ์ ผลเจริญสุขม. 4/1
5.นางสาวกชกร แย้มโสมม. 4/1
6.นางสาวจินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
7.นางสาวรัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคินม. 4/1
8.นางสาวกนกรดา เหลืองภุมรัตน์ม. 4/1
9.นางสาวอารดา จีระผดุงเกียรติม. 4/1
10.นางสาวสาริศา พุทธิวนิชม. 4/1
11.นางสาวธิญาดา เตชภิญโญม. 4/1
12.นางสาวสโรชินี เหล่าเจริญม. 4/1
13.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 4/4
14.นางสาวพรสรวง ศรีเลิศม. 4/4
15.นางสาวศศิธร บัวเมืองเก่าม. 4/4
16.นางสาวพิมฤทัย ทาริวิกม. 4/4
17.นางสาวพิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ม. 5/3
18.นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์สูงม. 5/3
19.นางสาวอินทิรา นนทะภาม. 5/4
20.นางสาวปภาวี ศรีสนองม. 5/4
21.นางสาวอักษราภัฏธ์ ชมมาลีม. 5/4
22.นางสาวพรรษมน แสงพันธ์งามม. 5/6
23.นางสาวมณีมณฑ์ พุทธธนศิริม. 5/7
24.นางสาวปิยธิดา เกียรติศิลปินม. 6/6
25.นางสาวพรรณนิภา ลอยฟ้าม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

025

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง
  • นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน