เตรียมความพร้อมสนามจริงวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

233

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์) 2.เพื่อผลการสอบวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ80ขึ้นไป)

ภาระงาน

1.ทำโจทย์ข้อสอบวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)ย้อนหลัง5ปี

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุลม. 5/5
2.นายรัชชานนท์ กองสุขม. 5/10
3.นายสิริชัย เสาใบม. 6/2
4.นายฐากร ธนวรรัฐม. 6/2
5.นางสาวกัลยรักษ์ แก้วพรหมม. 6/2
6.นางสาวบุษกร รัตนเศวตศักดิ์ม. 6/2
7.นางสาวกานต์ชนา นาคเจียมม. 6/3
8.นายกฤตเมธ โอวาทม. 6/4
9.นางสาวกานต์ชนก ยาวะระม. 6/4
10.นางสาวชลธิดา พูลผลม. 6/4
11.นางสาวพิรญาณ์ ทุยพูนม. 6/4
12.นายปรมี จานสันเทียะม. 6/5
13.นางสาวนภสร บุนนาคเจริญม. 6/5
14.นางสาวประภัสสร ยิ่งยงอุดมผลม. 6/5
15.นายกาย นิลวดีม. 6/6
16.นายอติรุจ สีหล้าม. 6/6
17.นายเพิ่มพรม อนงค์พรยศกุลม. 6/6
18.นายปรินทร ฉายรักษาม. 6/6
19.นายภัททพงศ์ โพธิ์ศรีม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

24

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวีรยุทธ แจ่มแจ้ง