เพาะเมล็ดพันธุ์ประดู่แดง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

322

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 1/8
2.เด็กชายปริทัศน์ ศรีผุยม. 2/4
3.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 2/8
4.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 2/8
5.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 2/8
6.เด็กชายศุภณัฐ รักษ์คิดม. 3/3
7.เด็กชายธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ม. 3/3
8.นางสาวปริตตา จิรวรวงศ์ม. 4/5
9.นางสาววรัทยา แสงเรืองม. 4/5
10.นายชิษณุพงศ์ สมบุญม. 4/7
11.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 4/7
12.นายวีรภัทร จันทร์พุ่มม. 4/10
13.นายจิราวุฒิ พันธสุขม. 4/12
14.นายฐานทัพ สุตลาวดีม. 4/12
15.นายภูริต อิ่มใจม. 4/12
16.นายภูรินท์ ธรรมสาส์นม. 4/12
17.นายภูวดล ฟูทำม. 4/13
18.นายอิทธินันท์ อุ่นสมัยม. 4/13
19.นางสาวจุฑามาศ รุธิระวุฒิม. 5/1
20.นางสาวนันทิยา พรหมอินทร์ม. 5/1
21.นางสาวพัทธนันท์ ทองเฟื่องม. 5/1
22.นางสาววรรษชล อาจวาทินม. 5/1
23.นางสาวอรณิชา ชูสุวรรณม. 5/1
24.นางสาวณัฐริกา พินิจขจรเดชม. 5/1
25.นายอภิสิทธิ์ เสานอกม. 5/12
26.นายณฐวัฒน์ จิตรประเสริฐม. 6/2
27.นายธีรภัทร ศุภจรูญวงศ์ม. 6/2
28.นายสุธินันท์ พลทรัพย์ม. 6/2
29.นายธนวินท์ ธนสกุลพรม. 6/2
30.นางสาวชนิสรา คงฉิมม. 6/2
31.นางสาวณัชชารีย์ สวัสดิสิทธิ์ม. 6/2
32.นางสาวณัฐกานต์ โศภินชาญม. 6/2
33.นางสาวปรียาภัทร อาบสุวรรณม. 6/2
34.นางสาวปรัชญา อำมาตย์โยธินม. 6/2
35.นางสาวสุพิชชา สวัสดิ์อักษรชื่นม. 6/2
36.นางสาวนนทินี แหนคำม. 6/2
37.นางสาวมณสิณี ชมภูรัตน์ม. 6/2
38.นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ขาวม. 6/2
39.นางสาวสุชานันท์ สิงห์คำม. 6/2
40.นางสาววรัญชรี เลิศจิตเทวินท์ม. 6/2
41.นางสาวมรกต แพทย์คุณม. 6/2
42.นางสาวกุลปริยา จันทร์เล็กม. 6/2
43.นางสาวเปมิกา ปายะนันทน์ม. 6/2
44.นายอภิณัทชูชนก มวลศรีม. 6/6
45.นายเอกรณการ วังสุนทรม. 6/7
46.นายคณิศร ช่วงกรุดม. 6/7
47.นายชนมณ อิสระพันธุ์ดังม. 6/7
48.นายณพวีร์ ตรีกาญจโนทัยม. 6/7
49.นายธีรวิทย์ พนิชภักดีม. 6/7
50.นางสาววรนาฎ นาวงษ์ม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

024

จำนวนที่รับ

75 คน

รับสมัครอีก

25 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ
  • นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท
  • นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ
  • นางสาวกุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์