รักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์

1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.เป็นแกนนำในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 1 โรงเรียน

ภาระงาน

1.ร่วมกิจกรรมค่าย ปลูกป่า เรียนรู้ภูมิปัญญา และกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด

รายชื่อนักเรียน

Total 189 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฏฐมน เขียวตี๋ม. 1/3
2.เด็กหญิงณัฎฐวี ทรัพย์พูลทวีม. 1/3
3.เด็กหญิงภาวินี ทองมีม. 1/4
4.เด็กหญิงสิรินดา หนูเกลี้ยงม. 1/4
5.เด็กหญิงจีรดา ไพโรจน์ม. 1/4
6.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 1/5
7.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 1/5
8.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 1/5
9.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 1/5
10.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 1/5
11.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 1/5
12.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 1/6
13.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 1/6
14.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 1/6
15.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 1/8
16.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 1/8
17.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 1/8
18.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 1/8
19.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 1/8
20.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 1/9
21.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 1/9
22.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 1/9
23.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 1/9
24.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 1/10
25.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 1/10
26.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 1/10
27.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 1/10
28.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 1/10
29.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 1/10
30.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 1/10
31.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 1/12
32.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 1/13
33.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 1/13
34.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 1/13
35.เด็กหญิงณัฐภา กาลาศรีม. 1/13
36.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 1/14
37.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 1/14
38.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 1/14
39.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 1/14
40.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 1/14
41.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 1/14
42.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 1/14
43.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 1/14
44.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 2/5
45.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 2/5
46.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 2/5
47.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 2/5
48.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 2/5
49.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 2/5
50.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 2/6
51.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 2/6
52.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 2/6
53.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 2/6
54.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 2/6
55.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 2/6
56.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 2/6
57.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 2/6
58.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 2/6
59.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 2/6
60.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 2/6
61.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 2/6
62.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 2/6
63.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 2/7
64.เด็กหญิงสิทธิสินี ธงชัยม. 2/10
65.เด็กหญิงธนาภรณ์ กัตพงษ์ม. 2/10
66.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 2/10
67.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 2/10
68.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 2/11
69.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 2/12
70.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 2/12
71.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 2/12
72.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 2/12
73.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 2/12
74.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 2/12
75.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 2/12
76.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 2/12
77.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 2/13
78.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 2/13
79.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 2/13
80.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 2/13
81.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 2/13
82.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 2/13
83.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 2/13
84.เด็กหญิงสุทัตตา พรมธิราชม. 2/13
85.เด็กชายปาราเมศ หลักแหลมม. 3/4
86.เด็กหญิงมัชฌิมา ชาญพินิจม. 3/4
87.เด็กหญิงเพชรลดา คำใจพูลม. 3/6
88.เด็กหญิงวรรณรดา พะนะลาภม. 3/6
89.นายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 3/8
90.เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักรินทรศักดิ์ม. 3/8
91.นายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 3/8
92.เด็กชายปานศิริ ปริสิทธิ์ม. 3/8
93.เด็กชายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 3/8
94.เด็กชายศิวกร สุคงเจริญม. 3/8
95.เด็กหญิงพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 3/8
96.เด็กหญิงอภิชญา ชูเลื่อนม. 3/8
97.เด็กหญิงปุณณิศา บุญเนืองม. 3/8
98.เด็กหญิงณัฐกมล สังข์ทองม. 3/8
99.นางสาวอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 3/8
100.เด็กหญิงเนตรสิริ ศิลลาม. 3/8
101.นางสาวณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 3/8
102.เด็กหญิงวริษฐา กิจธนาคมม. 3/8
103.เด็กหญิงธนพร เจริญโชติม. 3/8
104.เด็กหญิงสุภาวิณี ทรัพย์สอนม. 3/9
105.เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์สะชาญม. 3/9
106.นายภาธร โคลงฉันท์ม. 3/11
107.เด็กหญิงอัจฉรา ภาคแก้วม. 3/11
108.เด็กชายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 3/12
109.นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 4/1
110.นายฌล วรดีม. 4/3
111.นายพลภัทร สุเหร็นม. 4/4
112.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 4/4
113.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 4/4
114.นางสาวณิชาภัทร หมั่นมากม. 4/5
115.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 4/6
116.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 4/6
117.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 4/7
118.นายกรรชัย เกษกำจรม. 4/7
119.นายวชิรญาณ์ การเพียรม. 4/7
120.นายอรรถพล คำเครือม. 4/7
121.นายอาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ม. 4/7
122.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 4/7
123.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 4/7
124.นายเกษมสันต์ เจริญยิ่งม. 4/7
125.นางสาวปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ม. 4/7
126.นางสาวภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการม. 4/8
127.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 4/10
128.นายณัฐพล สุจริตม. 4/12
129.นายนนทพงศ์ ถือพุทธม. 4/12
130.นายพัสกร ดอนระหาญม. 4/12
131.นายณัฐกานต์ แก้วศิริม. 4/12
132.นายณัฐพันธุ์ ศรีคำม. 4/12
133.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 4/12
134.นายดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ม. 4/13
135.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 4/13
136.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 4/13
137.นายกรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ม. 4/13
138.นายกฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ม. 5/1
139.นายสิปปกร สิรยากรม. 5/1
140.นางสาวธัญนาถ ทัดเจริญม. 5/3
141.นายวรวิทย์ เชยสุวรรณม. 5/5
142.นางสาวอรกมล มุทาปรีชากุลม. 5/5
143.นายศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ม. 5/6
144.นายเจนธีรจรัส อาภาจรัสม. 5/6
145.นายปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ม. 5/10
146.นายพุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญม. 5/10
147.นายวิภู ยานุกูลม. 5/10
148.นายศุภกร ดีประเสริฐม. 5/10
149.นายกษิด์เดช พิกุลโสมม. 5/11
150.นายสิทธินนท์ วงศาสนธ์ม. 5/11
151.นายภาคภูมิ ศรสุขม. 5/12
152.นายศราวุธ รสไธสงม. 5/13
153.นายชีวาวิชญ์ หลินม. 5/13
154.นางสาววรินทร พลดงนอกม. 5/13
155.นางสาวกรกนก ศุภกาญจน์เดชากุลม. 6/1
156.นายธนภัทร มาตรสุโลกม. 6/2
157.นายนิธิศ เพ็ญทะเลม. 6/2
158.นางสาวอริสรา กรสาม. 6/2
159.นายภควัตร ศรานุรักษ์ม. 6/3
160.นายปิติภัทร อนุศักดิ์พิทยาม. 6/3
161.นางสาวกัลยกร สุขสมบุญม. 6/3
162.นางสาวชนิสรา สุวรรณจินดาม. 6/3
163.นางสาวพิมพ์วิมล ธรรมธีรดำรงม. 6/3
164.นางสาวกนกวรรณ นุลารัตน์ม. 6/3
165.นางสาวณัฐริดา กัจฉมาภรณ์ม. 6/3
166.นางสาวณัฎฐณิชา สุดเตาะม. 6/3
167.นายกรณัฐ ศิริสุขสวัสดิ์ม. 6/6
168.นางสาวสราลี ภูมิดิษฐม. 6/6
169.นายปรมัตถ์ หล้าดีม. 6/7
170.นายณัฐวัตร แก้วไพรวันม. 6/7
171.นางสาวภรณ์ณภัส เจตน์ทรัพย์ม. 6/8
172.นางสาวทิชา รัตนชายม. 6/8
173.นางสาวธิดารัตน์ ศรีประเสริฐม. 6/8
174.นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุขม. 6/8
175.นายภาณุวัฒน์ ภาวะโคตรม. 6/10
176.นายอธิปรัช กัตพงษ์ม. 6/10
177.นายธีรภัทร์ วัตรเยื้องม. 6/10
178.นายนิธิศ สมบัติรุจิราม. 6/11
179.นายศุภฤกษ์ อดิศัยธรรมม. 6/11
180.นายพชร ภูริภักดีสนองม. 6/11
181.นายสหรัฐ หงษ์รัมย์ม. 6/11
182.นายธนภัทธ์ ศักดิ์อุบลม. 6/12
183.นายนัธทวัฒน์ สมสุรวาณิชย์ม. 6/12
184.นายมังกร สุวรรณสารม. 6/13
185.นายภาณุพงศ์ อิ่มเกตุม. 6/13
186.นายนัฐชนัย รัตน์สูงเนินม. 6/13
187.นายอภิชิต ตันทรงเจริญม. 6/13
188.นายวงศ์วรัณ ปานพลับม. 6/13
189.นางสาวหทัยกาญจน์ มิศิริม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

24

จำนวนที่รับ

189 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ
  • นางละออ ชีวประไพ
  • นางสันทนา สุวสิงห์
  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี
  • นายทศวรรษ เกิดติ๋ง
  • นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ
  • นางสาวสุนิสา พิมพ์บูลย์
  • นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา
  • นางสาวสุกัญญา ทองคำเมือง