Funny Math

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

225

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์

ภาระงาน

1.แผ่นพับแสดงสูตรต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนวิทย์ สุขเจริญม. 4/10
2.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 4/12
3.นายยุทธนา เลาหวิวัฒนชัยม. 4/12
4.นายกิตติ ปิ่นวิเศษม. 4/13
5.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 4/13
6.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 4/13
7.นางสาวธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 5/2
8.นางสาวปราณปรียา รุจิวัชรกุลม. 5/3
9.นางสาวนันทินี จูงใจม. 5/3
10.นางสาวสุมิตรา มูลทรัพย์ม. 5/3
11.นางสาวสรินญา ดำรงค์สถิตย์ม. 5/5
12.นางสาวบุษยารัตน์ สนธิสวัสดิ์ม. 5/5
13.นางสาวอริษา วิลาศชัยยันต์ม. 5/7
14.นางสาวภัทรกร ดิ่งแก้วม. 5/11
15.นายวีรภัทร พาณิชย์เจริญใจม. 6/5
16.นายณัฐนนท์ ดีวันม. 6/5
17.นายตรีศรัณย์ ตันศิริม. 6/5
18.นายพุฒิเมธ โอวาทม. 6/5
19.นายภัทร คล่องการเขียนม. 6/5
20.นายพงศธร แผ้วสกุณีม. 6/5
21.นายธีรเดช ธีรธาตรีม. 6/5
22.นายจักริน ผิวแดงม. 6/5
23.นายวุฒิภัทร สังข์ทองม. 6/5
24.นายธีรเดช นาคนรสิงห์ม. 6/5
25.นางสาวปภาวี ชุติวรรณ์ม. 6/5
26.นางสาววริศรา หอสกุลชัยม. 6/5
27.นางสาวนภัสสร ตันศิริม. 6/5
28.นางสาวสิวรินทิรา ศิริกาญจนวงศ์ม. 6/5
29.นางสาวเจนนิสา กลิ่นกิ่งม. 6/5
30.นางสาวนวรัตน์ เลิศอุตสาหะม. 6/5
31.นางสาวถวัลยรัตน์ อินทร์สุนทรม. 6/5
32.นางสาวพิมพ์ตะวัน พัฒนานิตย์สกุลม. 6/5
33.นางสาวยุวธิดา พาณิชยะกิจกุลม. 6/5
34.นางสาวศรุตา เพ็ญโฉมม. 6/5
35.นางสาวกัณฑิมา จริงเสถียรม. 6/5
36.นางสาวชัชชญา มะวรคนองม. 6/5
37.นางสาวรมิสตา เตชะภัทรณิชากุลม. 6/5
38.นางสาวนนรดา แจ่มกระทึกม. 6/5
39.นางสาวอาจารี เจริญผลม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

023

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิโรดม โสวัณณะ