แอโรบิกและบริดจ์หรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โสต 2

วัตถุประสงค์

แข่งในงานศิลปหัตถกรรม ใช้แข่งตามเปิดบ้านสถานศึกษา ใช้แสดงในงานต่างๆ

ภาระงาน

ซ้อมแข่งขัน ผลการประกวด

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 2/7
2.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 2/7
3.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 2/7
4.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 2/7
5.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 2/7
6.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 2/7
7.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 2/7
8.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 2/8
9.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 2/8
10.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 2/8
11.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 2/9
12.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามสีม. 2/12
13.นางสาวพรนภัส พุฒพลม. 3/3
14.เด็กหญิงอริยา ทันโสม. 3/3
15.นางสาวลษิตา จุกสีดาม. 3/8
16.นายณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุลม. 3/9
17.นางสาวธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 3/10
18.เด็กหญิงพิชชากร กองมายม. 3/10
19.นางสาวณัชนันทน์ นาคทองม. 3/11
20.นายณัฐกิตติ์ สงครามม. 4/1
21.นางสาวกนกรดา เหลืองภุมรัตน์ม. 4/1
22.นางสาวณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 4/10
23.นางสาวศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 4/10
24.นางสาวปุณณิกา ส่งแสงม. 4/10
25.นายกานต์ดนัย หลั่งรวมมิตรม. 4/11
26.นางสาวพนิดา แซ่ย้าม. 5/2
27.นายธีรนัย จันทร์โพธิ์ม. 5/5
28.นายปรมี จานสันเทียะม. 5/5
29.นางสาวกฤฏิกา กลั่นแก้วม. 5/5
30.นายอติรุจ สีหล้าม. 5/6
31.นายธราเทพ สุ่นจันทร์ม. 5/7
32.นายอภิสิทธิ์ แสงขำม. 5/7
33.นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมากม. 5/7
34.นายกิตตินันท์ กันต์นิกุลม. 5/8
35.นายวาสุธัช ปัญจธนมงคลม. 5/8
36.นางสาวญาดา พ่วงความสุขม. 5/8
37.นางสาวภัทรพร เทียมอัมพรม. 5/8
38.นางสาวชนาพร บุญรังษีม. 5/8
39.นางสาวศศิภา สาครม. 6/2
40.นางสาวจุฑาภรณ์ แก้วศรีม. 6/3
41.นางสาวอมินทร์ฐิตา ไชยมงคลม. 6/7
42.นางสาวธิติมา สราทธพันธุ์ม. 6/8
43.นางสาวอัญกาล ภาคแก้วม. 6/8
44.นางสาวปองทิพย์ บุญรังษีม. 6/8
45.นายณัฐวัตร ชัยเจริญม. 6/10
46.นางสาวกีรติกานต์ ทุพรหมม. 6/10
47.นางสาวนุชจรี ดีติกรณ์ม. 6/10
48.นางสาวณัฐชา รัตนโรจน์ม. 6/11
49.นางสาวสุวัจณี พวงพันธ์ม. 6/12
50.นางสาวชนาพร ช่างทองคำม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

23

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริราพร บุญยอ