หมากฮอส

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

231

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ภาระงาน

1.ผู้เรียนผลิตซื้ออุปกรณ์ในการเล่นหมากฮอสกลุ่มละ 1 ชิ้นได้ 2.ผู้เรียนสามารถเล่นหมากฮอสโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ได้

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชัญญานุช ลอบมณีม. 1/3
2.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรพุฒิบุญญาม. 1/5
3.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 2/6
4.เด็กชายธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ม. 2/6
5.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 2/6
6.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 2/6
7.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 3/5
8.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 3/5
9.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 3/5
10.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 3/8
11.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 3/8
12.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 3/8
13.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 3/8
14.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 3/8
15.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 3/8
16.เด็กชายธนทร ทวีพงษ์ม. 3/8
17.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 3/11
18.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 3/11
19.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 3/11
20.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 3/11
21.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 3/11
22.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 3/11
23.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 3/11
24.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 3/11
25.นายวิศรุต ไช่ม. 4/7
26.นายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 4/10
27.นางสาวธนัชพร พูนสวัสดิ์ม. 5/4
28.นายอภิสิทธิ์ หล้าดีม. 5/6
29.นางสาวนันท์นภัส ธีรธาตรีม. 5/6
30.นายธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพลม. 5/12
31.นายปารเมศวรน์ จินารักษ์ม. 5/12
32.นายอนุพงศ์ สินสุพรรณ์ม. 6/5
33.นายพีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัยม. 6/5
34.นางสาวปุณฑริกา ลายเมฆม. 6/5
35.นายบูรณพงศ์ ธนีเจริญม. 6/10
36.นายธัชกร สังขบุตรม. 6/10
37.นายธีรนันท์ แพทยานนท์ม. 6/12
38.นายภัทธิยะ ปาร์มวงศ์ม. 6/12
39.นายรัชชานนท์ อรรถมีม. 6/12
40.นายวรินทร ทองแก้วม. 6/12
41.นายชนาธิป ศรีสัทธาม. 6/12
42.นางสาวปิยะรัตน์ อุลมานม. 6/12
43.นายณัฐกิตต์ แซ่หลิ่วม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

23

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางพนิดา นิตยา
  • นางสาวสุดารัตน์ โนนลำดวน