การสร้างสื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

(นร.มีBMI 24 ขึ้นไป)

Classroom

226

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อ และสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ได้ 2) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ภาระงาน

นักเรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ได้ จำนวน 2 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกมลภพ นามนวนม. 1/4
2.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 1/6
3.เด็กชายธนพล แก้วมูลเนียมม. 1/9
4.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 1/9
5.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 1/9
6.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 1/10
7.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 1/10
8.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 1/10
9.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 1/10
10.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 1/10
11.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 1/10
12.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 1/11
13.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 1/11
14.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 1/11
15.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 1/11
16.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 1/13
17.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 1/13
18.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 1/13
19.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 1/13
20.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 1/14
21.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 1/14
22.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 2/7
23.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 2/7
24.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 2/7
25.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 2/7
26.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 2/7
27.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 2/7
28.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 2/9
29.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 2/9
30.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 2/9
31.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 2/10
32.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 2/10
33.เด็กชายชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ม. 3/5
34.นายสิรดนัย ศรีบุญงามม. 5/8
35.นายกันตพัฒน์ หม่อมประเสริฐม. 5/8
36.นายประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ม. 5/8
37.นายธนภัทร โชติชัยพรม. 5/8
38.นายกรฤต นาคมณีม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

22

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางดวงจันทร์ เฟเดอร์ชปีล
  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน