คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

228

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิดเลขได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น 2.เพื่อเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณให้กับนักเรียน 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจคคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ภาระงาน

1.คิดเลขเร็วโดยเริ่มใช้ตัวเลข 4 ตัว คำตอบ 2 หลัก 2.คิดเลขเร็วโดยเริ่มใช้ตัวเลข 5 ตัว คำตอบ 3 หลัก

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวสโรชา สีมาโสมม. 4/5
2.นายอภิวรรธน์ แซ่ลีม. 4/6
3.นายกษิดิศ วีระกาญจนพงษ์ม. 4/6
4.นางสาวลลิตา เบญจมานุกูลม. 4/6
5.นางสาวอภิชญา พิมพาม. 5/3
6.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 5/3
7.นางสาวรุจิรา สุวรรณคำม. 5/3
8.นางสาวอังสนา เมฆลอยม. 5/3
9.นายพสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริม. 5/4
10.นายภัทรดนัย โอมากม. 5/4
11.เด็กหญิงสตาริศา โยทองยศม. 5/6
12.นางสาวสาริศา ศรีตะวันม. 5/6
13.นางสาวธารชนก ไชยยงยศม. 6/1
14.นายปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ม. 6/2
15.นายพีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ม. 6/2
16.นายสรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ม. 6/2
17.นายสุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณม. 6/4
18.นางสาวอินทิรา นนทะภาม. 6/4
19.นายนราพันธุ์ วาดสร้อยม. 6/5
20.นายต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ม. 6/5
21.นายธนาดล จงประสิทธิ์สุขม. 6/5
22.นายเจษฎา เจียรจิตอารีย์ม. 6/5
23.นายชิติพัทธ์ ช่างเจรจาม. 6/5
24.นายพชรดนัย สำรวมจิตม. 6/5
25.นายชนะชน พานทองม. 6/7
26.นายกฤษดา มังสระคูม. 6/7
27.นายปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุลม. 6/7
28.นายปริญญา นิ่มฟักม. 6/7
29.นายกิตติพล บุตรโคษาม. 6/7
30.นายณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ม. 6/7
31.นายรัชชานนท์ เทพณรงค์ม. 6/7
32.นายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 6/7
33.นายธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจม. 6/7
34.นายนนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ม. 6/7
35.นายเพทาย จำนงค์ธรรมม. 6/7
36.นายวีรากร มหาวัจน์ม. 6/7
37.นายภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 6/7
38.นายจุลกร ปัญจศรีรัตน์ม. 6/7
39.นางสาวนันทิยา อ่ำทองม. 6/10
40.นางสาวรุจิรดา นวลอินทร์ม. 6/12
41.นางสาววริศรา สว่างเต็มม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

22

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง
  • นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง