คิดเลขเร็ว ม.ต้น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

323

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 46 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 1/5
2.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 1/5
3.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 1/5
4.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 1/5
5.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 1/5
6.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 1/6
7.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 1/6
8.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 1/6
9.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 1/6
10.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 1/6
11.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 1/6
12.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 1/9
13.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 1/9
14.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 1/9
15.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 1/9
16.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 1/9
17.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 1/9
18.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 1/9
19.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 1/10
20.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 1/10
21.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 1/10
22.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 1/11
23.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 1/11
24.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 1/13
25.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 1/13
26.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 1/13
27.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 1/13
28.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 1/13
29.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 1/13
30.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 1/13
31.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 2/5
32.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 2/5
33.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 2/5
34.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 2/5
35.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 2/5
36.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 2/11
37.เด็กชายจิราเจตน์ อันเพ็ชรดีม. 3/4
38.เด็กชายศุภกร แสงแก้วม. 3/4
39.เด็กชายธนยศ พิดาม. 3/4
40.เด็กชายธเนศพล น้อยเหนื่อยม. 3/4
41.เด็กชายกวิน เก่งเกตุม. 3/4
42.เด็กชายแทนธรรม กาญจนางกูรพันธุ์ม. 3/4
43.เด็กชายสุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุลม. 3/4
44.เด็กชายวรรธนัย สำรวมรัมย์ม. 3/8
45.เด็กชายเตชัส กิจทวีพิพัฒน์ม. 3/8
46.เด็กชายวิศรุต ไช่ม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

021

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

4 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
  • นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ