ประดิษฐ์สื่อการเรียนคณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

227

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สื่อการเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียน

ภาระงาน

1.ประดิษฐ์สื่อการเรียนอย่างน้อย 2 ชิ้น/ภาคเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชคม. 1/3
2.เด็กหญิงญาณ์สุทธิ สกุลธีรวีช์ม. 1/6
3.เด็กหญิงสุพัตรา สงไพรม. 1/6
4.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หน่อเนื้อม. 1/6
5.เด็กหญิงณิชาภา วรรณสว่างม. 1/6
6.เด็กหญิงณัฐรดา นวลสีทองม. 1/9
7.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กังพัฒนกิจม. 1/14
8.เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรีม. 2/4
9.เด็กหญิงจีรดา ไพโรจน์ม. 2/4
10.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 2/13
11.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 2/13
12.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 2/13
13.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 2/13
14.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 2/13
15.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 2/13
16.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 2/13
17.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 3/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

21

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางดวงจันทร์ เฟเดอร์ชปีล