คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

228

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้ผึกทักษะในการคิดเลข ได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น 2) เพื่อเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณให้กับนักเรียน 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1) คิดเลขเร็วโดยเริ่มใช้ตัวเลข 4 ตัว คำตอบ 2 หลัก 2) คิดเลขเร็วโดยใช้ตัวเลข 5 ตัว คำตอบ 3 หลัก

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ม. 4/3
2.นายสรกิจ ศรีแก้วม. 4/3
3.นายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัยม. 4/3
4.นายวิชชากร ห้วยนุ้ยม. 4/3
5.นายภาสวิชญ์ ห้าวหาญม. 4/3
6.นายชยธร ฉายรักษาม. 4/3
7.นายกิตติธัช เลิซวานิชย์กุลม. 4/4
8.นายณัชกฤช ชาไทยม. 4/4
9.นายวรัญญู ปานจิ่งม. 4/5
10.นายคุณานนท์ ชุมคงม. 4/6
11.นายภัทรนันท์ แก้วปลั่งม. 4/6
12.นายพศิน ประดิษฐดีม. 4/6
13.นายรชต คำมีม. 4/6
14.นายนิธิวัฒน์ ดีเส็งม. 4/7
15.นายศิวกร ศรีธัญรัตน์ม. 4/10
16.นายคณิศร ไกรกรุงม. 4/11
17.นางสาวพีรดา มูลศรีแก้วม. 5/1
18.นางสาวศศิภา นวเบญจพลม. 5/1
19.นางสาวกุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ม. 5/1
20.นายธวัชชัย ปัญหาผลม. 5/2
21.นายปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ม. 5/2
22.นายพีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ม. 5/2
23.นายปณิธิ ภูริอภิบาลม. 5/2
24.นายอดิศร พวงจันทร์ขาวม. 5/2
25.นายฐากร ธนวรรัฐม. 5/2
26.นายสรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ม. 5/2
27.นายสิรวิชญ์ ไหวพริบม. 5/3
28.นางสาววิลาสินี ตั้งวศินกุลม. 5/3
29.นายสุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณม. 5/4
30.นางสาวอินทิรา นนทะภาม. 5/4
31.นางสาวพิรญาณ์ ทุยพูนม. 5/4
32.นายณธีพัฒน์ พุฒิวรสิษฐ์ม. 5/6
33.นายกีรติ มาลัยมาตย์ม. 5/6
34.นายนนทัช คงดีม. 5/6
35.นายชนะชน พานทองม. 5/7
36.นายเพทาย จำนงค์ธรรมม. 5/7
37.นายภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 5/7
38.นายกิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาลม. 5/11
39.นายรณกฤต ภุมรินทร์ม. 6/2
40.นายนันท์พิพัฒน์ วงศ์เทศม. 6/6
41.นางสาวสราญ กปิตถา ณ อยุธยาม. 6/6
42.นางสาวชนกานต์ พรมจารีย์ม. 6/6
43.นางสาวพรกมล ปาหุไณยกุลม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

21

จำนวนที่รับ

43 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง
  • นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง