SUDOKU

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

237

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะการสังเกตและการวิเคราะห์ 2.ฝึกฝนความคิดเรื่องการจัดลำดับและsense od space รวมถึงการฝึกสมาธิและพัฒนาความจำระยะสั้น

ภาระงาน

1.ฝึกการทำตารางSUDOKU 2.จัดการแช่งขันSUDOKU

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะม. 1/4
2.เด็กชายพัสกร นาคอินทร์ม. 1/9
3.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 2/8
4.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 2/8
5.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 2/8
6.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 2/9
7.เด็กชายพิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ม. 3/4
8.เด็กชายรชต พิมพ์พรมม. 3/4
9.เด็กหญิงภัคจีรา ท่าจีนม. 3/4
10.เด็กหญิงนัทธมน ไผ่ตระกูลม. 3/4
11.เด็กหญิงปารวี ศานติกุลลักษณ์ม. 3/4
12.เด็กหญิงพีรชาฎา ลิ้มตระกูลม. 3/4
13.เด็กชายกานต์เมธี แสนโนม. 3/6
14.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 3/7
15.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 3/9
16.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 3/9
17.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 3/9
18.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 3/9
19.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 3/9
20.นางสาวพรพิชยา บุญทันสุนีม. 4/3
21.นายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 4/10
22.นายพงศธร สายสูงม. 4/10
23.นางสาวพีรญา ทองทาม. 4/12
24.นางสาวพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุลม. 5/1
25.นายปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตรม. 5/2
26.นายมีลาภ สรรพสมบัติม. 5/3
27.นายภูมิชาย อิศรภักดีม. 5/3
28.นายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัยม. 5/3
29.นายวิชชากร ห้วยนุ้ยม. 5/3
30.นายชยธร ฉายรักษาม. 5/3
31.นายพศิน ประดิษฐดีม. 5/6
32.นายชิษณุพงศ์ สมบุญม. 5/7
33.นางสาวชนาภา ชะนะนานม. 5/11
34.นางสาวพนินันท์ นพศรีม. 5/11
35.นางสาวชลดา ยิ่งเรงเริงม. 5/11
36.นางสาวชลธิชา นิลพันธ์ม. 5/11
37.นางสาววรัชยา ปรากฏดีม. 5/11
38.นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเวชม. 5/11
39.นายณธีพัฒน์ พุฒิวรสิษฐ์ม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

20

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวปัทมา บัวลังกา
  • นางสายสมร ศิริศักดิ์