Funny Math

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

225

วัตถุประสงค์

1) ให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์นำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้.

ภาระงาน

1) นำเสนอชิ้นงานในการนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รายชื่อนักเรียน

Total 51 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณภัทร กุลไพจิตรม. 4/7
2.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 4/7
3.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 4/7
4.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 4/7
5.นางสาวธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 5/2
6.นางสาวพัณณิตา ยงเพชรม. 5/2
7.นางสาวปราณปรียา รุจิวัชรกุลม. 5/3
8.นางสาวนันทินี จูงใจม. 5/3
9.นางสาวสุมิตรา มูลทรัพย์ม. 5/3
10.นางสาวปราณชนก แสงมาม. 5/4
11.นางสาวสรินญา ดำรงค์สถิตย์ม. 5/5
12.นางสาวอริษา วิลาศชัยยันต์ม. 5/7
13.นางสาวภัทรกร ดิ่งแก้วม. 5/11
14.นายนิติพันธุ์ วิเชียรนิตย์ม. 6/3
15.นายภัคพล ชูชื่นม. 6/3
16.นางสาวจณิสตา วัฒนบูรพากูลม. 6/3
17.นางสาวสุพิชฌาย์ คงเครือพันธุ์ม. 6/3
18.นางสาวพิมพ์ชนก วิชชุเศวตม. 6/3
19.นางสาวเขมชา เพชรหล่อม. 6/3
20.นายวีรภัทร พาณิชย์เจริญใจม. 6/5
21.นายณัฐนนท์ ดีวันม. 6/5
22.นายตรีศรัณย์ ตันศิริม. 6/5
23.นายพุฒิเมธ โอวาทม. 6/5
24.นายภัทร คล่องการเขียนม. 6/5
25.นายพงศธร แผ้วสกุณีม. 6/5
26.นายธีรเดช ธีรธาตรีม. 6/5
27.นายจักริน ผิวแดงม. 6/5
28.นายวุฒิภัทร สังข์ทองม. 6/5
29.นายธีรเดช นาคนรสิงห์ม. 6/5
30.นางสาวปภาวี ชุติวรรณ์ม. 6/5
31.นางสาวนภัสสร ตันศิริม. 6/5
32.นางสาวกานต์พิสุทธิ์ เสวิสิทธิ์ม. 6/5
33.นางสาวนวรัตน์ เลิศอุตสาหะม. 6/5
34.นางสาวพนิดา อุบลทองม. 6/5
35.นางสาวถวัลยรัตน์ อินทร์สุนทรม. 6/5
36.นางสาวเนตรชนก คำสุขม. 6/5
37.นางสาวพิมพ์ตะวัน พัฒนานิตย์สกุลม. 6/5
38.นางสาวยุวธิดา พาณิชยะกิจกุลม. 6/5
39.นางสาวศรุตา เพ็ญโฉมม. 6/5
40.นางสาวกัณฑิมา จริงเสถียรม. 6/5
41.นางสาวชัชชญา มะวรคนองม. 6/5
42.นางสาวณิชมน กังพัฒนกิจม. 6/5
43.นางสาวรมิสตา เตชะภัทรณิชากุลม. 6/5
44.นางสาวนนรดา แจ่มกระทึกม. 6/5
45.นางสาวอาจารี เจริญผลม. 6/5
46.นายณพวีร์ ตรีกาญจโนทัยม. 6/7
47.นางสาววรนาฎ นาวงษ์ม. 6/7
48.นางสาวกันฐกานต์ ตลอดไธสงม. 6/7
49.นางสาวณัฏฐนิช สังหิตกุลม. 6/7
50.นางสาวนรากร กองแก้วม. 6/7
51.นางสาววัชราภา ประยูรพัฒน์ม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

20

จำนวนที่รับ

51 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิโรดม โสวัณณะ
  • นายชัยวัฒน์ เคลือวัลย์