สอวน. คณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

232 หรือ ห้องโสต 2

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย 2.ฝึกทักษะการคำนวณแล้วแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 3.ยกระดับความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อร่วมข่งขันรายการต่างๆ 4.เตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาระงาน

1.ฝึกฝนทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย 2.รวบรวมโจทย์การแข่งขันประเภทต่างๆเป็นกลุ่มๆละ 1 เล่ม 3.นำเสนอและอธิบายการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน 4.เข้าร่วมการแข่งขันความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปกรณ์ สังวาลเดชม. 4/1
2.นายศิวะ มันตาดิลกม. 4/1
3.นายอัษฎาวุธ อารีม. 4/1
4.นายเจษฎากร เผ่าปฏิมากรม. 4/1
5.เด็กชายศรัณยู เจริญศรีม. 4/1
6.นายระพีพัฒน์ จันทร์คูเมืองม. 4/4
7.นายหริณ เกษมศักดิ์ม. 5/1
8.นายสารัช เจริญทองกุลม. 6/2
9.นายสุภัควี สุโพธิ์ม. 6/2
10.นายธิษณ์ อุทิศานนท์ม. 6/2
11.นายณัชพล เลวันม. 6/2
12.นายรณกฤต กุมรินทร์ม. 6/2
13.นายนภดล วัชรชัยตระกูลม. 6/2
14.นายณัฐศักย์ วิริยะสกุลชัยพรม. 6/4
15.นายศิวกร จินดารัตน์ม. 6/4
16.นางสาวณัฐธิดา เที่ยงประเทศม. 6/4
17.นางสาวเพียงขวัญ แจ่มใสม. 6/4
18.นางสาวอภิชญา พูลผลม. 6/4
19.นางสาวนภัสสร ติยวงศ์ไพศาลม. 6/4
20.นางสาวธนาภรณ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ม. 6/4
21.นางสาวพนิดา อุบลทองม. 6/5
22.นายชิษณุพงศ์ ตั้งวศินกุลม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

020

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร.ต.สุพนธ์ วังคะพันธ์