อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

หน้าห้องกิจการนักเรียน (ห้องปกครอง)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมศักยภาพารอ่านคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ส่งเสริมศักยภาพการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พัฒนาการเขียนและอ่านศัพท์ คำทับศัพท์ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ภาระงาน

แบบฝึกการอ่าน การเขียนคำตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน เกมการอ่านคำศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรวัส โอฬารฤทธินันท์ม. 1/3
2.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 1/9
3.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 1/9
4.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 1/11
5.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 2/7
6.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 2/8
7.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 2/10
8.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 2/10
9.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 2/12
10.เด็กชายภูมิพัชร ชัชวาลม. 3/10
11.นายนรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐม. 4/10
12.นายอชิระ ผากาม. 5/10
13.นายณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ม. 5/10
14.นายรชานนท์ นิลมาตรม. 5/10
15.นายพันธกานต์ ทองตามม. 6/4
16.นายสิรวิชญ์ ศรีสุชาติม. 6/5
17.นายสิรภพ คูณสินชัยม. 6/5
18.นายศุภวิชญ์ ศรีณพงศ์ม. 6/6
19.นายฐพงศ์ภรณ์ วงค์ยศม. 6/7
20.นายปองณัฐ เนียมสอนม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

2

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางทัศนา โพธิ์เงิน