อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

247

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 1/5
2.เด็กชายกิตติ์มนัส สุขะปารมีม. 1/6
3.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 1/10
4.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 2/8
5.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 2/8
6.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 2/8
7.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 2/9
8.เด็กหญิงกัลยกร เลิศถวิลจิรม. 3/3
9.เด็กชายชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ม. 3/5
10.เด็กชายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 3/5
11.เด็กชายธีรยุทธ ธนาวุฒิม. 3/5
12.เด็กชายรตนประพน สุวรรณสุขโรจน์ม. 3/5
13.นายธนพล ศักดิ์สวัสดิกุลม. 4/3
14.นายศิวกร ศรีธัญรัตน์ม. 4/10
15.นายธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพลม. 4/12
16.นายปารเมศวรน์ จินารักษ์ม. 4/12
17.นายกุญช์ชาญ คณาจันทร์ม. 5/5
18.นายปรมี จานสันเทียะม. 5/5
19.นางสาวกฤฏิกา กลั่นแก้วม. 5/5
20.นางสาวชนิกานต์ วรรัตน์กุลม. 5/5
21.นางสาวพฤกษา พุ่มศรีม. 5/5
22.นายกันตพัฒน์ หม่อมประเสริฐม. 5/8
23.นายกรฤต นาคมณีม. 5/8
24.นายภัคพล สุขศิริม. 5/8
25.นายธีรธัช พรหมศาสตร์ม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

002

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางทัศนา โพธิ์เงิน