หมอภาษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

242

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง 2.ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องทักษะการอ่านออกเสียง 3.ให้รู้คุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทยและการสื่อสารด้วยการออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 2.ให้บริการกิจกรรมบ้านหมอภาษา 3.ทำสื่อฝึกทักษะการอ่อนเสียง

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัชชา ดวงกรมนาม. 1/6
2.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 2/11
3.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 2/11
4.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 2/11
5.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 3/12
6.นายปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุลม. 5/1
7.นางสาวรัตนากร โชขุนทดม. 5/4
8.นางสาววนัชชนก มูลเสนาม. 5/5
9.นางสาวนัฐวรรณ ชาญอินทร์ม. 5/5
10.นายปิยะชาติ วัชรวัฒนากุลม. 5/7
11.นางสาวกรุณา เกลื่อนวันม. 5/7
12.นางสาวลัดดาวัลย์ คงคำม. 5/10
13.นางสาวลักษณพร ศรีสุวรรณม. 5/10
14.นางสาวเปมิกา ธาระเพ็ชรม. 5/10
15.นางสาวลักษิกา กลิ่นทองม. 5/10
16.นายธิติสรรค์ ปั้นลายม. 6/4
17.นางสาวกฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ม. 6/4
18.นางสาวศิรดา ศุกระกาญจนะม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

02

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาววิรวรรณ หอมหวน