A-MATH

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

233

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 2.เข้าร่วมแปรผัน A-MATH

ภาระงาน

1.หากติกาแล้ววิธีแข่งขัน 2.เข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH 3.ฝึกการเป็นกรรมการการแข่งขัน A-MATH

รายชื่อนักเรียน

Total 32 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูศิษฎ์ วุฒิวระพงษ์ม. 1/3
2.เด็กชายรพีภัทร ปิยาสิรินทร์ม. 1/3
3.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 1/5
4.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 1/5
5.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 1/5
6.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 1/8
7.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 1/9
8.เด็กชายกฤตภาส วิณิชยกุลม. 2/4
9.เด็กชายจิรกิตต์ ขจรชัยกุลม. 2/4
10.เด็กชายธนภัทร โชติกลางม. 2/4
11.เด็กชายอริญชย์ เนลเลปเชนโก้ม. 2/4
12.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 2/13
13.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 2/13
14.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 2/13
15.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 2/13
16.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 2/13
17.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 2/13
18.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 2/13
19.เด็กหญิงพนิดา กังพัฒนกิจม. 3/9
20.เด็กชายธนกฤต ธรรมบุตรม. 3/11
21.เด็กชายบุริศร์ ชาติชำนิม. 3/11
22.นายมีลาภ สรรพสมบัติม. 4/3
23.นายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัยม. 4/3
24.นายภาสวิชญ์ ห้าวหาญม. 4/3
25.นายชินาธิป มีสวนนิลม. 4/4
26.นายโชติพจน์ ลิมปสุรัติม. 5/1
27.นายคียภัทร ทิพย์อุทัยม. 5/1
28.นายโยธิน ศิลารักษ์ม. 5/1
29.นายศุภสัณฑ์ ตาตะมิม. 5/1
30.นายณัฐวัฒน์ อมรดิษฐ์ม. 5/1
31.นายธีระ ธีรศรัณยานนท์ม. 5/13
32.นายติณณภพ สร้อยคำม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

019

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

18 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายคมกฤช จารุวงศ์
  • นางสาวศุภลักษณ์ ทานะ