สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

235

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ในการแข่งขันรายการต่างๆ 2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์ให้มีความเข้มข้นด้านเนื้อหายิ่งขึ้น 3.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และถ่ายทอดเนื้อหาได้

ภาระงาน

1.นักเรียนต้องเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ อย่างน้อย 1 รายการ/ภาคเรียน 2.นักเรียนต้อง present โจทย์การแข่งขัน ให้เพื่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 3.นักเรียนต้องรวบรวมโจทย์การแข่งขัน ทางคณิตศาสตร์คนละ 1 เล่ม/ภาคเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนบูรณ์ วิศรียาม. 4/1
2.นายจิราเจตน์ อันเพ็ชรดีม. 4/1
3.นางสาวสุรัญชนา เรืองฤทธิ์ม. 4/1
4.นางสาวณัฐนิช ศิวะทรานนท์ม. 4/1
5.นางสาวศุทธินี ศิริชัยรัตน์ม. 4/1
6.นางสาวสุวรรณดี อนงค์พรยศกุลม. 4/1
7.นางสาวสิริกร กิตติศุภลักษณ์ม. 4/1
8.นางสาวพิชญา สายบุญรอดม. 4/1
9.นางสาวธนัชญา สุขเกษมม. 4/2
10.นางสาวณัฐริกา กุลทนันท์ม. 4/2
11.นายสาธิต คนเทศม. 4/3
12.นายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 4/3
13.นางสาวภูฟ้า กันทะวงศ์ม. 4/4
14.นายลภัสพล นนคำภาม. 4/5
15.นางสาวฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 4/7
16.นายศิวะ มันตาดิลกม. 5/1
17.นางสาวชญาภรณ์ ผลเจริญสุขม. 5/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

19

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์ วังตะพันธ์
  • นายวรายุทธ ทวีธรรม