วิทย์ – คณิต ขั้นสูง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ระบบเครือข่าย 2) สามารถใช้ระบบเครือข่ายเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย

ภาระงาน

1) เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์อย่างน้อย 1 ผลงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิทวัส สวนดีม. 1/3
2.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 1/6
3.เด็กหญิงธันยพร โพธิ์ศรีม. 2/3
4.เด็กชายปริทัศน์ ศรีผุยม. 2/4
5.เด็กชายธนาธิปัตย์ ยศขำม. 3/3
6.เด็กชายศุภณัฐ รักษ์คิดม. 3/3
7.นายอัษฎาวุธ เกิดคล้ายม. 3/3
8.นายธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ม. 3/3
9.นายกุลชัย บุญริ้วม. 3/3
10.เด็กชายปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจรม. 3/3
11.เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุรเกียรติม. 3/3
12.เด็กหญิงจิรภิญญา บุญนำม. 3/3
13.เด็กหญิงธนพร ไชยแสนม. 3/9
14.เด็กชายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 3/12
15.นายเตชินท์ จารุพันธ์ม. 5/2
16.นางสาวพิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ม. 5/3
17.นายณัฐวุฒิ สุตวิมลม. 6/1
18.นายพงศ์เทพ จิตรีพลม. 6/1
19.นายณฐวัฒน์ จิตรประเสริฐม. 6/2
20.นายสุธินันท์ พลทรัพย์ม. 6/2
21.นายธนวินท์ ธนสกุลพรม. 6/2
22.นายนภดล วัชรชัยตระกูลม. 6/2
23.นางสาววาริศา ชาวนาม. 6/2
24.นางสาวชนิสรา คงฉิมม. 6/2
25.นางสาวณัชชารีย์ สวัสดิสิทธิ์ม. 6/2
26.นางสาวณัฐกานต์ โศภินชาญม. 6/2
27.นางสาวปรียาภัทร อาบสุวรรณม. 6/2
28.นางสาวปรัชญา อำมาตย์โยธินม. 6/2
29.นางสาวสุพิชชา สวัสดิ์อักษรชื่นม. 6/2
30.นางสาวนนทินี แหนคำม. 6/2
31.นางสาวมณสิณี ชมภูรัตน์ม. 6/2
32.นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ขาวม. 6/2
33.นางสาวสุชานันท์ สิงห์คำม. 6/2
34.นางสาววรัญชรี เลิศจิตเทวินท์ม. 6/2
35.นางสาวมรกต แพทย์คุณม. 6/2
36.นางสาวกุลปริยา จันทร์เล็กม. 6/2
37.นางสาวเปมิกา ปายะนันทน์ม. 6/2
38.นางสาวอโรชา เกษไชยม. 6/7
39.นางสาวนภัสสร ต้นเงินม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

19

จำนวนที่รับ

39 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ
  • นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท