Funny Math

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

141

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

ภาระงาน

1.นำเสนอคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 3/7
2.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 3/7
3.นายกิตติธัช เลิซวานิชย์กุลม. 5/4
4.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 5/4
5.นายณัชกฤช ชาไทยม. 5/4
6.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 5/4
7.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 5/4
8.นางสาวอังจิมา น้อยจันทร์ม. 5/4
9.นายสุภัทร คงอุไรม. 5/5
10.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 5/7
11.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 5/7
12.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 5/7
13.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 5/7
14.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 5/7
15.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 5/7
16.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 5/7
17.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 5/7
18.นางสาวธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 6/2
19.นางสาวพัณณิตา ยงเพชรม. 6/2
20.นางสาวพิมพ์มาดา นามอาษาม. 6/2
21.นางสาวศุภมาส บุญเชิดม. 6/2
22.นายพรหมพัฒน ก่วยเกียรติกุลม. 6/3
23.นายจิรภัทร พลับจีนม. 6/3
24.นายนรสิงห์ ขำเถื่อนม. 6/3
25.นางสาวปราณปรียา รุจิวัชรกุลม. 6/3
26.นางสาวณัฐธิดา ศรีศิลปอุดมม. 6/3
27.นางสาวนันทินี จูงใจม. 6/3
28.นางสาวสุมิตรา มูลทรัพย์ม. 6/3
29.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 6/3
30.นางสาวณัฐวีณา เสวีวัลลภม. 6/3
31.นายอธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริม. 6/4
32.นางสาวปราณชนก แสงมาม. 6/4
33.นางสาวโยษิดา พลังสันติกุลม. 6/4
34.นางสาวสรินญา ดำรงค์สถิตย์ม. 6/5
35.นางสาวอริษา วิลาศชัยยันต์ม. 6/7
36.นายดนตรี ณัฐณพงศ์ม. 6/8
37.นายภัคพล สุขศิริม. 6/8
38.นายณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 6/8
39.นายธีรธัช พรหมศาสตร์ม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

18

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิโรดม โสวัณณะ
  • นายชัยวัฒน์ เคลือวัลย์