Funny Math

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

522

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ การสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

ภาระงาน

1.นำเสนอคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

รายชื่อนักเรียน

Total 46 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 3/7
2.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 3/7
3.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 3/7
4.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 3/7
5.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 3/7
6.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 3/7
7.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 3/7
8.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 3/7
9.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/7
10.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 3/7
11.นายกิตติธัช เลิซวานิชย์กุลม. 5/4
12.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 5/4
13.นายณัชกฤช ชาไทยม. 5/4
14.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 5/4
15.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 5/4
16.นางสาวอังจิมา น้อยจันทร์ม. 5/4
17.นายสุภัทร คงอุไรม. 5/5
18.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 5/7
19.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 5/7
20.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 5/7
21.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 5/7
22.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 5/7
23.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 5/7
24.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 5/7
25.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 5/7
26.นางสาวธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 6/2
27.นางสาวพัณณิตา ยงเพชรม. 6/2
28.นางสาวพิมพ์มาดา นามอาษาม. 6/2
29.นางสาวศุภมาส บุญเชิดม. 6/2
30.นายพรหมพัฒน ก่วยเกียรติกุลม. 6/3
31.นายจิรภัทร พลับจีนม. 6/3
32.นายนรสิงห์ ขำเถื่อนม. 6/3
33.นางสาวปราณปรียา รุจิวัชรกุลม. 6/3
34.นางสาวณัฐธิดา ศรีศิลปอุดมม. 6/3
35.นางสาวนันทินี จูงใจม. 6/3
36.นางสาวสุมิตรา มูลทรัพย์ม. 6/3
37.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 6/3
38.นายอธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริม. 6/4
39.นางสาวปราณชนก แสงมาม. 6/4
40.นางสาวโยษิดา พลังสันติกุลม. 6/4
41.นางสาวสรินญา ดำรงค์สถิตย์ม. 6/5
42.นางสาวอริษา วิลาศชัยยันต์ม. 6/7
43.นายดนตรี ณัฐณพงศ์ม. 6/8
44.นายภัคพล สุขศิริม. 6/8
45.นายณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 6/8
46.นายธีรธัช พรหมศาสตร์ม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

18

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิโรดม โสวัณณะ
  • นายชัยวัฒน์ เคลือวัลย์