คณิตพิชิตฝัน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

236

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 2.เพื่อให้นัหเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพิ่มมาก 3.เพื่อเพิ่มผลลัมฤทธิ์ทางการในคณิตศาสตร์

ภาระงาน

1.สอนเสริมเนิ้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนไม่เข้าใจ 2.ในกิจกรรมทางคณิตศาสตรื 3.เกมคณิตศาสตณืที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 2/9
2.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 2/9
3.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 2/14
4.เด็กชายตฤษนันท์ พงษ์พัฒน์ม. 2/14
5.เด็กชายฤทธิภูมิ ทองเฉลิมม. 2/14
6.เด็กชายณัฎฐพัชร รักนะม. 2/14
7.เด็กชายเศรษฐวัฒน์ สงแดงม. 2/14
8.เด็กชายจุฑาภัทร ลาวัลย์ม. 2/14
9.เด็กชายปัญญากร จันทราม. 2/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

018

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

16 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวรายุทธ ทวีธรรม