A-MATH

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

237

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษากฎกติกาและวิธีในการเล่น A-MATH ฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกม A-MATH ได้ฝึกทักษะและคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกม A-MATH เกิดทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

ภาระงาน

เข้าร่วมการแข่งขันในชุมชน เป็นกรรมการและผู้ประสานงานในการแข่งขัน A-MATH

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 1/5
2.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 1/5
3.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 1/8
4.เด็กชายกฤตภาส วิณิชยกุลม. 2/4
5.เด็กชายกฤษณ์กมล อาจคงหาญม. 2/4
6.เด็กชายจิรกิตต์ ขจรชัยกุลม. 2/4
7.เด็กชายธนภัทร โชติกลางม. 2/4
8.เด็กชายพงศ์พิชาญ สวนมะนัดม. 2/4
9.เด็กชายภาณุพงษ์ วอทองม. 2/4
10.เด็กชายอริญชย์ เนลเลปเชนโก้ม. 2/4
11.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 2/9
12.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 2/13
13.นางสาวกนกอร นาเจริญม. 4/2
14.นายปภพ ศรีสนองม. 4/3
15.นายมีลาภ สรรพสมบัติม. 4/3
16.นางสาวญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ม. 4/3
17.นายชินาธิป มีสวนนิลม. 4/4
18.นางสาวพิมฤทัย ทาริวิกม. 4/4
19.นายปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 4/7
20.นางสาวนันท์นภัส จันทร์บุญม. 4/7
21.นางสาวพอใจ จันทร์ละออม. 4/11
22.นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่าม. 4/11
23.นายพงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 4/12
24.นายธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพลม. 4/12
25.นายพัฒนศักดิ์ ทองอาจม. 4/13
26.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 4/13
27.นายภูรินทร์ แสงเดือนม. 4/13
28.นายกิตติ ปิ่นวิเศษม. 4/13
29.นายณัฏฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 5/1
30.นายเกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวินม. 5/1
31.นายโชติพจน์ ลิมปสุรัติม. 5/1
32.นายคียภัทร ทิพย์อุทัยม. 5/1
33.นายโยธิน ศิลารักษ์ม. 5/1
34.นายศุภสัณฑ์ ตาตะมิม. 5/1
35.นายณัฐวัฒน์ อมรดิษฐ์ม. 5/1
36.นายพงศธร บุญธรรมม. 5/1
37.นายวิรุฬ วจนาพรม. 5/1
38.นายธีระ ธีรศรัณยานนท์ม. 5/13
39.นายชยุตม์ เคียงกิติวรรณม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

17

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายคมกฤช จารุวงศ์
  • นางศุภลักษณ์ กระเชิญรัมย์