A-math

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

236

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแฟนในการทำงาน 2.เพื่อให้นักเรียนรู้กติกาการแข่งขัน

ภาระงาน

1.ศึกษาเนื้อหาการแข่งขัน A-math 2.เข้าร่วมกิจกรรม A-math/เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมA-math 3.เป็นกรรมการแข่งขันA-math

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์ม. 1/4
2.เด็กชายภคพล โพธิวรม. 1/4
3.เด็กหญิงธารีรัตน์ โสดานิลม. 1/8
4.เด็กชายภูศิษฏ์ วุฒิวระวงษ์ม. 2/3
5.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 2/5
6.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 2/7
7.เด็กชายสิรสิต ตรีคุณสถิตม. 2/7
8.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 2/8
9.เด็กชายกฤตภาส วิณิชยกุลม. 3/4
10.เด็กชายกิตติธัชส์ ใจห้าวม. 3/4
11.เด็กชายจิรกิตต์ ขจรชัยกุลม. 3/4
12.เด็กชายธนภัทร โชติกลางม. 3/4
13.เด็กชายพงศ์พิชาญ สวนมะนัดม. 3/4
14.เด็กชายภาณุพงษ์ วอทองม. 3/4
15.เด็กชายอริญชย์ เนลเลปเชนโก้ม. 3/4
16.เด็กชายปฤณ ธาดานันทกิจม. 3/4
17.นางสาวธัญชนก ก้อนมณีม. 4/12
18.นายณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 5/1
19.นายณภัทร มูลพินิจม. 5/1
20.นางสาวมณฑนันท์ กุลพาณิชย์ม. 5/1
21.นางสาวอัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ม. 5/1
22.นางสาวหิรัญญากรณ์ หิรัญม. 5/1
23.นางสาวญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ม. 5/3
24.นางสาวอารีรัตน์ แซ่โค้วม. 5/4
25.นายอานนท์ ทองเรืองม. 5/12
26.นายณัฏฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 6/1
27.นายคียภัทร ทิพย์อุทัยม. 6/1
28.นายโยธิน ศิลารักษ์ม. 6/1
29.นายศุภสัณฑ์ ตาตะมิม. 6/1
30.นายชินวัตร แสงครุฑม. 6/1
31.นายณัฐวัฒน์ อมรดิษฐ์ม. 6/1
32.นายพงศธร บุญธรรมม. 6/1
33.นายปวรุตม์ ลักษณาภิรมย์ม. 6/1
34.นายวิรุฬ วจนาพรม. 6/1
35.นายภูวเมศฐ์ อนันต์ชัยธรรมม. 6/3
36.นายนิติธร จันทร์วิทย์ม. 6/10
37.นายสหัสวรรษ พระประทุมม. 6/10
38.นายธนานนท์ สิทธิวงศ์ม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

17

จำนวนที่รับ

34 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายคมกฤช จารุวงศ์
  • นางศุภลักษณ์ กระเชิญรัมย์