พับกระดาษไร้กาว

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

231

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกพับและต่อกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ 2.เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ

ภาระงาน

1.ส่งงานตามที่ครูกำหนดอย่างน้อยเทอมละ 5ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัณณทัต อันเพ็ชรดีม. 1/4
2.เด็กชายวรรณธัต เพชรรักษ์ม. 1/4
3.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 1/11
4.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 2/9
5.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 2/9
6.เด็กชายจิรภัทร อมาตยกุลม. 3/7
7.เด็กชายศิวกร นัยมิตรม. 3/7
8.เด็กชายกฤษฎา ชัยชนะม. 3/9
9.เด็กชายศุภณัฐ ยิ่งยงม. 3/9
10.เด็กชายณัฐนนท์ เพลินจิตรม. 3/9
11.เด็กชายพงศธร จันทร์คำม. 3/9
12.เด็กชายจีระพล บุญทนม. 3/9
13.เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตั้งม. 3/9
14.เด็กชายณัฐพนธ์ แตงทองม. 3/9
15.เด็กชายภูตะวัน พางามม. 3/9
16.เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 3/12
17.เด็กหญิงบุศราภา ภู่แก้วม. 3/12
18.เด็กหญิงแพรวรินทร์ ชาไชยม. 3/12
19.เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะขู้ม. 3/12
20.เด็กหญิงศิวพร พลทัพม. 3/12
21.เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์ชัยม. 3/12
22.เด็กหญิงทักษพร นาคประเสริฐม. 3/12
23.นายอานนท์ ศรีเผือกม. 4/2
24.นางสาวญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ม. 4/3
25.นางสาววรินทร์ธร ทองวิจิตรม. 4/3
26.นางสาวกัญญาณัฐ วิจิตรโอฬารม. 5/2
27.นางสาวฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชรม. 5/2
28.นางสาวสุชานาฎ รอดดีม. 5/2
29.นางสาวพรปวีณ์ จิตประสานม. 5/2
30.นางสาวกัลยรักษ์ แก้วพรหมม. 5/2
31.นางสาวนันทิกานต์ ลีลาศรีสิริม. 5/2
32.นางสาวบุษกร รัตนเศวตศักดิ์ม. 5/2
33.นางสาวพิมพ์มาดา นามอาษาม. 5/2
34.นางสาวศศิพิมพ์ รัตนยาม. 5/2
35.นางสาวศุภมาส บุญเชิดม. 5/2
36.นางสาวพิรญาณ์ ทุยพูนม. 5/4
37.นายรัชชานนท์ แสงเรืองม. 5/11
38.นายบารมี อินทรวิชัยม. 5/11
39.นายศิวพงศ์ ถาวรม. 5/11
40.นางสาวปรียาภรณ์ บุญมาม. 5/13
41.นางสาวเขมิกา อภิชาตพิเชียรม. 6/2
42.นางสาวชรินรัตน์ บูรณะพิสิฐม. 6/2
43.นางสาวกานต์ธิดา พัฒโนทัยม. 6/2
44.นางสาวพีรดา โพธิ์ศิริม. 6/2
45.นางสาวพิชามญชุ์ ปั้นมณีม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

017

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายมติ ราชรักษ์
  • นายพรชัย วิชชุไตรภพ