โครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

236

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนฝึกสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้โครงงานคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ

ภาระงาน

ใบงานเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ใบ จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ 1 โครงงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 1/13
2.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 1/13
3.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 1/13
4.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 2/12
5.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 2/12
6.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 2/13
7.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 2/13
8.เด็กชายปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ม. 2/13
9.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 2/13
10.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 2/13
11.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 2/13
12.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 2/13
13.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 2/13
14.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 2/13
15.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 2/13
16.นายธนวิทย์ สุขเจริญม. 4/10
17.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 4/12
18.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 4/13
19.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

16

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวรายุทธ ทวีธรรม