คิดเลขเร็ว(ม.ปลาย)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

228

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ผึกทักษะในการคิดเลข ได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น 2.เพื่อเสริมทักษะด้านการคิดคำนวณให้กับนักเรียน 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีติ่วิชาคณิตศาสตร์ 4.เพื่อส่งสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1.คิดเลขเร็วโดยเริ่มใช้เลข 4 ตัว คำตอบ 2 หลัก 2คิดเลขเร็วโดยใช้เลข 5 ตัว คำตอบ 3 หลัก

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ม. 4/2
2.เด็กชายพสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริม. 4/4
3.นายภัทรดนัย โอมากม. 4/4
4.นายณัชกฤช ชาไทยม. 4/4
5.นายณภัทร กุลไพจิตรม. 4/7
6.นายกิตตินันท์ คำภูษาม. 4/8
7.นายพีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ม. 5/2
8.นายพรหมพัฒน ก่วยเกียรติกุลม. 5/3
9.นายอธิษฐ์ อริยะตาม. 5/3
10.นางสาวขวัญจิรา จันทะมาตย์ม. 5/3
11.นายธนาดล จงประสิทธิ์สุขม. 5/5
12.นายเจษฎา เจียรจิตอารีย์ม. 5/5
13.นายชิติพัทธ์ ช่างเจรจาม. 5/5
14.นายพชรดนัย สำรวมจิตม. 5/5
15.นายนนทัช คงดีม. 5/6
16.นายรพีพัฒ โอมากม. 5/6
17.นายภัททพงศ์ โพธิ์ศรีม. 5/11
18.นายปารเมศ ไตรรัตนาพันธุม. 6/3
19.นายนันท์พิพัฒน์ วงศ์เทศม. 6/6
20.นางสาวสราญ กปิตถา ณ อยุธยาม. 6/6
21.นางสาวชนกานต์ พรมจารีย์ม. 6/6
22.นางสาวสิรินยา กำยานม. 6/7
23.นางสาวศุทธินี กันตะนันท์ม. 6/7
24.นางสาวพรกมล ปาหุไณยกุลม. 6/11
25.นายมหกฤต ชุลหเสวีม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

016

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

25 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง
  • นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง