เพชรประดู่แดง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

526

วัตถุประสงค์

1.เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้มีมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้นักเรียนไปสอบแข่งขันรายการทางคณิตศาสตร์แล้วได้รับรางวัลกลับมา 3.เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเป็นติวเตอ์สอนรุ่นน้องรุ่นต่อไป

ภาระงาน

1.ทำโจทย์คณิตศาสตร์แข่งขัน 15 ข้อ ต่อสัปดาห์<แสดงวิธีทำ> 2.จดตัวอย่างโจทย์ใหคาบชุมนุมทุกข้อลงสมุด

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิตรภาณุ นาคทองม. 1/3
2.เด็กชายจิรายุ กี้ประสพสุขม. 1/3
3.เด็กหญิงกมลฉัตร เขียนนิลศิริม. 1/3
4.เด็กหญิงชญาภา ชมสวัสดิ์ม. 1/3
5.เด็กชายบริญ สุตารมจ์ม. 1/4
6.เด็กชายอัศม์เดช สาลีพัฒนผลม. 1/4
7.เด็กหญิงปภาวรินท์ จันฮวดม. 1/4
8.เด็กหญิงพิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์ม. 1/4
9.เด็กหญิงพีรดา วณิชย์ศุภกรม. 1/4
10.เด็กหญิงแพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์ม. 1/4
11.เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ม. 1/4
12.เด็กหญิงภัทราพร ไทยแก้วม. 1/4
13.เด็กหญิงไม้งาม มงคลเข็มม. 1/4
14.เด็กหญิงวรรณิดา สงวนเตชะตระกูลม. 1/4
15.เด็กหญิงสรัลกร วงษ์กำปั่นม. 1/4
16.เด็กหญิงอนัญญา กองกุหลาบม. 1/4
17.เด็กชายนภัสเดช ดวงจันทร์ม. 1/5
18.เด็กหญิงนีระชา มีนะกนิษฐ์ม. 1/5
19.เด็กชายกิตติภพ ชื่นตระกูลม. 1/6
20.เด็กชายปวริศร์ สุยานางม. 1/6
21.เด็กหญิงธัญจิรา บุญเทพม. 1/6
22.เด็กหญิงนัชชา สุวรรณราชม. 2/3
23.เด็กหญิงนันท์นภัส พีรนพวัฒน์ม. 2/3
24.เด็กหญิงเปมิกา หนูทับม. 2/3
25.เด็กหญิงภัทรานันท์ วงศ์ประทุมม. 2/3
26.เด็กหญิงชิดชนก ชัยภักดีม. 2/4
27.เด็กหญิงริณรฏา ถาวรวีรสกุลม. 2/4
28.เด็กชายกนกพล ประยงค์กุลม. 3/3
29.เด็กชายกฤติน อินอุ่นโชติม. 3/3
30.เด็กชายแอนแธน อธิน บุณยนิตย์ม. 3/3
31.เด็กหญิงณัฐนพิน โสภาม. 3/3
32.เด็กชายภัทรวุฒิ บุญประคมม. 3/4
33.เด็กชายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนาม. 3/4
34.เด็กชายสุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุลม. 3/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

16

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปัญญา แซ่ลี้
  • นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข