คณิตนันทนาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

234,235

วัตถุประสงค์

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ทรงเรขาคณิตกับงานศิลปะได้อย่างลงตัว เกิดความเพลิดเพลินและได้ผลงานทางด้านศิลปะ

ภาระงาน

สร้างรูปโดยใช้เส้นด้ายพื้นฐาน สร้างรูปโดยใช้เส้นด้ายประยุกต์

รายชื่อนักเรียน

Total 76 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 1/8
2.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 1/8
3.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 1/8
4.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 1/8
5.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 1/8
6.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 1/8
7.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 1/12
8.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 1/12
9.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 1/12
10.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 1/12
11.เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ม. 1/12
12.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 1/13
13.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 1/13
14.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 2/9
15.เด็กชายวรวุฒิ รอดมีม. 3/6
16.นายพงศกร สุวรรณเตมีย์ม. 3/6
17.นายรัชกฤต ภูริอมรคุณม. 3/6
18.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสุขม. 3/6
19.เด็กชายสันติภาพ ผลากรม. 3/7
20.เด็กหญิงธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 3/8
21.นางสาวภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 3/8
22.เด็กชายนนทนันท์ แก้วกันม. 3/9
23.เด็กชายธนันธร เตชะนอกม. 3/11
24.นายคณาธิป ตันเกษมม. 3/11
25.นายธนกฤต ธรรมบุตรม. 3/11
26.เด็กชายบุริศร์ ชาติชำนิม. 3/11
27.เด็กชายกฤษนล เนียมสอนม. 3/11
28.เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชคม. 3/11
29.นายพลพล ธรรมบุรมย์ม. 3/11
30.นายวิชญะ สุภาสุดม. 3/11
31.นายอาชาไนย ชูชายม. 3/11
32.นายรัตนโชติ ปวงประชังม. 3/12
33.นายธเนศพล มั่นทองคำม. 3/12
34.เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์ชัยม. 3/12
35.นางสาวศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 3/12
36.นางสาววัชรีย์ เฟื่องขจรม. 3/12
37.เด็กชายนพรุจ ฉัตรภวกุลนนท์ม. 3/13
38.เด็กชายธนูเทพย์ บุญนำม. 3/14
39.เด็กชายธณภัทร์ ทองสิทธิ์ม. 3/14
40.เด็กชายปฏิภัทร ขำเนตรม. 4/6
41.นายพสธร โนเลี่ยมม. 4/6
42.นายเมธาวี จิตต์ภิรมย์ม. 4/8
43.นายณัฐพงษ์ ประทิศม. 4/8
44.นายศรธรรศ ไตรจักรภพม. 4/8
45.นายธนธรณ์ คมน์พิสิฐม. 4/8
46.นายจิรภัทร พลับจีนม. 5/3
47.นางสาวขวัญจิรา จันทะมาตย์ม. 5/3
48.นางสาวณัฐธิดา ศรีศิลปอุดมม. 5/3
49.นายธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจม. 5/7
50.นายสราวุฒิ ภัทรภูวดลม. 5/7
51.นายวีรากร มหาวัจน์ม. 5/7
52.นายชิษณุสรรค์ นิ่มละออม. 5/8
53.นายอินทัช เอี่ยมสอาดม. 5/11
54.นางสาวกมลวรรณ ศรีกลิ่นม. 5/11
55.นางสาวดวงกมล เข็มเพ็ชรม. 5/11
56.นางสาวสิริวรรณ หมิ่งทองม. 5/11
57.นายธนกฤต รังสิยานุวัตรม. 6/1
58.นายชัชพงศ์ คล้ายสมบูรณ์ม. 6/1
59.นายอุกฤษฎ์ ส.ศรีสุพรรณ์ม. 6/1
60.นางสาวมาวพร โพธิ์ธัญญาม. 6/1
61.นางสาวณัฐณิฐณาฏ สิทธาภิรมย์ม. 6/1
62.นางสาวพิชามญชุ์ สอิ้งทองม. 6/1
63.นางสาวสิริยากร เพียราษฎร์ม. 6/1
64.นางสาวพัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน์ม. 6/1
65.นางสาวสายใจ รอดบำรุงม. 6/2
66.นางสาวธัญสร แสงแก้วม. 6/2
67.นางสาวนรกมล กกหอมม. 6/2
68.นางสาวสุธิดา กองสำลีม. 6/2
69.นางสาวธฤษิดา ธินิภากอบกุลม. 6/4
70.นางสาวประภาพร บุญเสริมม. 6/4
71.นางสาวกัญญาณัฐ มิตรมิ่งขวัญม. 6/4
72.นางสาวเมธาวดี หมอยาม. 6/4
73.นางสาวณติณ โพธิ์เงินงามม. 6/4
74.นายณัฐธัญ ชื่นวณิชม. 6/10
75.นางสาวปาริฉัตร จันทรโอทารม. 6/10
76.นางสาวอภิญญา สมัยม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

15

จำนวนที่รับ

76 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุชนาถ วงษ์พรไพโรจน์
  • นางลักขณา ธนสารสุทธิกร
  • นางสาวดวงตา ศรีชนะ
  • นายจักรพรรณ พลเยี่ยม