เพชรประดู่แดง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

224-225

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มพูนความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ 2.เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวิขาการทางคณิตศาสตร์

ภาระงาน

1.เข้าเรียน 2.ไปร่วมแข่งขันตามรายการที่คุณครูส่งแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

Total 36 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชชา สุวรรณราชม. 1/3
2.เด็กหญิงสมิตรา เมธวัจน์ม. 1/3
3.เด็กชายชินพัฒน์ เม่งเฮงสูนม. 1/4
4.เด็กชายณธรรม อังกูรสถาพรชัยม. 1/4
5.เด็กชายภูริวัฒน์ พูลสมบัติม. 1/4
6.เด็กชายณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรืองม. 1/4
7.เด็กหญิงชิดชนก ชัยภักดีม. 1/4
8.เด็กหญิงศิริภา พากเพียรม. 1/4
9.เด็กชายกนกพล ประยงค์กุลม. 2/3
10.เด็กชายแอนแธนอธิน บุณยนิตย์ม. 2/3
11.เด็กหญิงณัฐนพิน โสภาม. 2/3
12.เด็กหญิงนันท์ธีรา กิตติมงคลชัยม. 2/3
13.เด็กหญิงมณีณัฐฐา มาณีย์สิริม. 2/3
14.เด็กชายกฤษณ์กมล อาจคงหาญม. 2/4
15.เด็กชายปภพ แสงดาวม. 2/4
16.เด็กชายพิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ม. 2/4
17.เด็กชายภัทรวุฒิ บุญประคมม. 2/4
18.เด็กชายภูมินทร์ เชี่ยวสมุทรม. 2/4
19.เด็กชายพงศพัศ มะหะมัดม. 2/4
20.เด็กชายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนาม. 2/4
21.เด็กชายสุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุลม. 2/4
22.เด็กหญิงกิตติกานต์ กิตติญาโณม. 2/4
23.เด็กหญิงฐิตาภา สุนทรคงตระกูลม. 2/4
24.เด็กหญิงพีรชาฎา ลิ้มตระกูลม. 2/4
25.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 2/10
26.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 2/10
27.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 2/10
28.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 2/10
29.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 2/10
30.เด็กชายธนาธิปัตย์ ยศขำม. 3/3
31.เด็กชายธนบูรณ์ วิศรียาม. 3/3
32.เด็กชายกุลชัย บุญริ้วม. 3/3
33.เด็กชายวีรากร หาญพัฒนากิจม. 3/3
34.เด็กชายปุญญา คูจิระประเสริฐม. 3/3
35.เด็กชายปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจรม. 3/3
36.นางสาวอังสนา เมฆลอยม. 4/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

015

จำนวนที่รับ

75 คน

รับสมัครอีก

39 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปัญญา แซ่ลี้
  • นางสายสมร ศิริศักดิ์
  • นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข