คณิตคิดเร็วม.ต้น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

523

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ ทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ภาระงาน

1.ฝึกคิดเลขเร็ว 2.แบบบันทึกความก้าวหน้าการฝึกคิดเลขเร็วในแต่ละครั้ง

รายชื่อนักเรียน

Total 59 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพรหมมาศ หมื่นไธสงม. 1/4
2.เด็กชายสหพันธ์ เหลี่ยมมณีม. 1/5
3.เด็กหญิงกรรพี เอกภาพันธ์ม. 1/5
4.เด็กหญิงวริยา เข็มทองคำม. 1/5
5.เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้วม. 1/8
6.เด็กชายนนทพัทธ์ พรมสารม. 1/10
7.เด็กชายธนธรณ์ วงศ์หนองแวงม. 1/10
8.เด็กหญิงนภัสสร จันทร์โอทานม. 1/10
9.เด็กหญิงอารดา นนตะพันธ์ม. 1/10
10.เด็กหญิงมัทนัน สงวนวงษ์ม. 1/10
11.เด็กหญิงพรรณวษา จาดจ่างม. 1/10
12.เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลม. 1/10
13.เด็กหญิงฐิติภัทร ประภาษีม. 1/10
14.เด็กชายเนติชัย นวลคำป้อม. 1/13
15.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 2/5
16.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 2/5
17.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 2/5
18.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 2/5
19.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 2/5
20.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 2/5
21.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 2/5
22.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 2/5
23.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 2/5
24.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 2/5
25.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 2/5
26.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 2/5
27.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 2/5
28.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 2/5
29.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 2/5
30.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 2/6
31.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 2/6
32.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 2/6
33.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 2/6
34.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 2/6
35.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 2/6
36.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 2/6
37.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 2/6
38.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 2/9
39.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 2/9
40.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 2/10
41.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 2/10
42.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 2/12
43.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 2/12
44.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 2/12
45.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 2/13
46.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 2/13
47.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 2/13
48.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 2/13
49.เด็กหญิงณัฐภา กาลาศรีม. 2/13
50.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 3/5
51.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 3/5
52.เด็กชายมนัสวิน ศรีวรพรรณ์ม. 3/5
53.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 3/5
54.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 3/5
55.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 3/5
56.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 3/5
57.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 3/9
58.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 3/9
59.เด็กหญิงวิมลณัฐ สังฆะมณีม. 2/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

15

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
  • นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ
  • นางสาวลัขณา น่าบัณฑิต