พับกระดาษไร้กาว

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

231

วัตถุประสงค์

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพับกระดาษ นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาระงาน

ชิ้นงาน 4-5ชิ้นงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัณณทัต อันเพ็ชรดีม. 1/4
2.เด็กชายวรรณธัต เพชรรักษ์ม. 1/4
3.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 2/6
4.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 2/8
5.เด็กหญิงธมนพรรณ ธงศิลาม. 3/7
6.เด็กชายชานน ศรีจันทร์ม. 3/9
7.นายพุฒิพงศ์ พานิชม. 3/9
8.เด็กชายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 3/9
9.เด็กชายศุภณัฐ ยิ่งยงม. 3/9
10.เด็กชายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 3/9
11.เด็กชายปณต กุศลสัตย์ม. 3/9
12.เด็กชายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 3/9
13.เด็กหญิงธมนวรรณ ธงศิลาม. 3/12
14.เด็กหญิงชนากานต์ คงดีม. 3/12
15.เด็กหญิงแพรวรินทร์ ชาไชยม. 3/12
16.เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะขู้ม. 3/12
17.เด็กหญิงทักษพร นาคประเสริฐม. 3/12
18.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 4/4
19.นายวศกร วงษ์สุวรรณม. 5/2
20.นายนฤปนาท พงษ์เฉลิมม. 5/2
21.นางสาวกัญญาณัฐ วิจิตรโอฬารม. 5/2
22.นางสาวจารุวรรณา เรืองโรจน์ม. 5/2
23.นางสาววริศรา เพ็งพุกม. 5/2
24.นางสาวฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชรม. 5/2
25.นางสาวสุชานาฎ รอดดีม. 5/2
26.นางสาวพรปวีณ์ จิตประสานม. 5/2
27.นางสาวกัลยรักษ์ แก้วพรหมม. 5/2
28.นางสาวนันทิกานต์ ลีลาศรีสิริม. 5/2
29.นางสาวบุษกร รัตนเศวตศักดิ์ม. 5/2
30.นางสาวพิมพ์มาดา นามอาษาม. 5/2
31.นางสาวศศิพิมพ์ รัตนยาม. 5/2
32.นางสาวศุภมาส บุญเชิดม. 5/2
33.นางสาววจี มนตรีม. 5/3
34.นายวิทวัส คมสรรพ์ม. 5/4
35.นางสาววิภาศิณี ไช่ม. 5/4
36.นางสาวชลธิดา พูลผลม. 5/4
37.นางสาวลลิตภัทร เอี่ยมพรสินม. 5/4
38.นางสาวกฤติยา จาดีม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

14

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายมติ ราชรักษ์
  • นายพรชัย วิชุไตรภพ