คณิตนันทนาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

234235

วัตถุประสงค์

1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับรูปเรขาคณิต 2.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.นำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ในบ้านได้

ภาระงาน

1.สร้างรูปโดยใช้เส้นด้าย รูปพื้นฐาน 1 ชิ้น 2.สร้างรูปโดยใช้เส้นด้าย รูปประยุกต์ 1 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงริณรฎา ถาวรวีรสกุลม. 1/4
2.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 1/9
3.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 1/9
4.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 1/9
5.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 1/10
6.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 1/10
7.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 1/11
8.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 1/11
9.เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุลม. 1/11
10.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 1/11
11.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 1/11
12.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 1/11
13.เด็กชายธนันธร เตชะนอกม. 3/11
14.เด็กชายวรเมธ ช้างเนียมม. 3/11
15.เด็กชายกฤษนล เนียมสอนม. 3/11
16.เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชคม. 3/11
17.เด็กชายพลพล ธรรมบุรมย์ม. 3/11
18.เด็กชายวิชญะ สุภาสุดม. 3/11
19.เด็กชายชนินทร สระแก้วม. 3/11
20.เด็กชายธนกฤต คงฉ้งม. 3/11
21.นายปัณณทัต วงศ์มาลาวณิชม. 4/13
22.นางสาวกมลวรรณ ศรีกลิ่นม. 5/11
23.นางสาวดวงกมล เข็มเพ็ชรม. 5/11
24.นางสาวสิริวรรณ หมิ่งทองม. 5/11
25.นางสาวปัญญาพร งามขึมม. 5/11
26.นางสาวหิรัญรัตน์ ศรีเงินงามม. 5/11
27.นางสาวปภัสสร วุฒิพงษ์ม. 5/11
28.นายอุกฤษฎ์ ส.ศรีสุพรรณ์ม. 6/1
29.นางสาวพัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน์ม. 6/1
30.นางสาวสายใจ รอดบำรุงม. 6/2
31.นางสาวธัญสร แสงแก้วม. 6/2
32.นางสาวนรกมล กกหอมม. 6/2
33.นางสาวสุธิดา กองสำลีม. 6/2
34.นางสาวศิริประภา วรราชม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

014

จำนวนที่รับ

75 คน

รับสมัครอีก

41 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุชนาถ วงษ์พรไพโรจน์
  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร
  • นายทรงชัย วงษ์พรไพโรจน์