พับกระดาษไร้กาว

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

232

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การพับกระดาษไร้กาว 2.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน

ภาระงาน

1.ชิ้นงาน 6 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฏฐภัสส์ พลายแก้วม. 1/3
2.เด็กหญิงธนวรรณ ยุทธนากุลม. 1/3
3.เด็กหญิงอินทุ์อร มโนรัตน์ม. 1/8
4.เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฟักศรีเมืองม. 1/9
5.เด็กหญิงลภัสรดา ศิริเกษม. 1/9
6.เด็กหญิงยินดี แย้มจำนงค์ม. 1/9
7.เด็กหญิงธวัลพร ภู่กำจัดม. 1/10
8.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 2/9
9.เด็กชายภูมินทร์ เชี่ยวสมุทรม. 3/4
10.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 3/9
11.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 3/11
12.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 3/11
13.นายวศกร วงษ์สุวรรณม. 6/2
14.นายนฤปนาท พงษ์เฉลิมม. 6/2
15.นางสาวกัญญาณัฐ วิจิตรโอฬารม. 6/2
16.นางสาวฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชรม. 6/2
17.นางสาวสุชานาฎ รอดดีม. 6/2
18.นางสาวกัลยรักษ์ แก้วพรหมม. 6/2
19.นางสาวนันทิกานต์ ลีลาศรีสิริม. 6/2
20.นางสาวศศิพิมพ์ รัตนยาม. 6/2
21.นายวิทวัส คมสรรพ์ม. 6/4
22.นางสาววิภาศิณี ไช่ม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

14

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายมติ ราชรักษ์
  • นายพรชัย วิชุไตรภพ