คณิตนันทนาการ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

234,235

วัตถุประสงค์

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.มีความคิดสร้างสรรค์ 3.รู้จักการประยุกต์เรขาคณิตกับศิลปะ

ภาระงาน

1.การสร้างรูปโดยใช้เส้นด้าย 2 ชิ้น/ภาคเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 54 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงแทนขวัญ สัตตรัตน์พงษ์ม. 1/3
2.เด็กหญิงกุลธิดา เจริญคุณาบุตรม. 1/8
3.เด็กหญิงรรรรรร บารมีเจริญม. 1/9
4.เด็กชายสุวิจักขณ์ กุลฉัตรานนท์ม. 1/10
5.เด็กชายธีรวัฒญ์ รุ่งสว่างม. 1/10
6.เด็กชายอภิวัชร์ ปัณฐธนาพัฒน์ม. 1/10
7.เด็กชายเจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศม. 1/10
8.เด็กชายชัยวัฒน์ ชำนาญปืนม. 1/10
9.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 2/6
10.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 2/6
11.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 2/8
12.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 2/8
13.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 2/8
14.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 2/8
15.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 2/8
16.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 3/9
17.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 3/9
18.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 3/9
19.นางสาวกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 4/2
20.นายพุฒิพงศ์ พานิชม. 4/3
21.นายบุริศร์ ชาติชำนิม. 4/4
22.นายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 4/5
23.นางสาวต้องรัก แช่มลือนามม. 4/5
24.นางสาวสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 4/5
25.นายวรเมธ ช้างเนียมม. 4/6
26.นายธนกฤต ธรรมบุตรม. 4/6
27.นายกฤษนล เนียมสอนม. 4/6
28.นางสาวพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 4/7
29.นายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 4/10
30.นายธณภัทร์ ทองสิทธิ์ม. 4/10
31.นายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 4/10
32.นายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 4/11
33.นางสาวญาตาวี ทาเอื้อม. 4/11
34.นางสาวธนพร เจริญโชติม. 4/11
35.นายจักริน ยืดยาวม. 4/13
36.นางสาวนริศรา ธำรงกิจวัฒนาม. 6/6
37.นางสาวรัญชนา เลาหเลิศชัยม. 6/6
38.นางสาวภัทรพร เทียมอัมพรม. 6/8
39.นางสาวสุจิตรา วังสารม. 6/8
40.นางสาวกุลสินี จังสิริมงคลม. 6/8
41.นางสาวกนกพร เด่นสมุทรม. 6/8
42.นางสาวรัญชิดา รัญสูงเนินม. 6/8
43.นางสาวชุติกาญจน์ อุทัยม. 6/8
44.นางสาวปนัดดา พร้อมเพรียงม. 6/8
45.นางสาวสุกัญญา ทิพผลม. 6/10
46.นางสาวปวีณา นิวาศานนท์ม. 6/10
47.นางสาวยศสวลี หลงรักษ์ม. 6/10
48.นางสาวสิริวรรณ หมิ่งทองม. 6/11
49.นางสาวสร้อยสังวาณ เอี่ยมสุขม. 6/11
50.นางสาวกรกมล เหมือนสังข์ดีม. 6/11
51.นางสาววรษมน แก้วจรัสม. 6/11
52.นางสาวภิญญาดา ชัยจรีนนท์ม. 6/12
53.เด็กชายธนชาติ ทองพัดม. 2/8
54.เด็กชายวายุ สกุลธัญญลักษณ์ม. 2/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

13

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางนุชนาถ วงษ์พรไพโรจน์
  • นายจักรพรรณ พลเยี่ยม
  • นางสาวดวงตา ศรีชนะ
  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร