ซูดูกุ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

226227

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขเร็ว 2.เพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 99 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 1/13
2.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 1/13
3.เด็กชายภัทรพล ไชยปัญญาม. 2/3
4.เด็กชายกิตติธัชส์ ใจห้าวม. 2/4
5.เด็กชายณัฐฐนนท์ บุตรพรมม. 2/4
6.เด็กชายพงศ์พิชาญ สวนมะนัดม. 2/4
7.เด็กชายภาณุพงษ์ วอทองม. 2/4
8.เด็กชายปฤณ ธาดานันทกิจม. 2/4
9.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 2/7
10.เด็กหญิงขวัญพิชชา มากมาม. 2/7
11.เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยสามหมอม. 2/7
12.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 2/8
13.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 2/8
14.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 2/8
15.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยาม. 2/9
16.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 2/9
17.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 2/9
18.เด็กหญิงปวิชญา ปัญโญคาม. 3/4
19.เด็กหญิงอภิชญา อาภาภิรมม. 3/4
20.เด็กชายธรรมชาติ วงษ์งามม. 3/7
21.เด็กชายอัษฎา มาลาสายม. 3/7
22.เด็กชายวีรภัทร ทองดีนอกม. 3/7
23.เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ม. 3/7
24.เด็กชายพงศธร สายสูงม. 3/7
25.เด็กชายชานนท์ คงนาคม. 3/7
26.เด็กชายสันติภาพ ผลากรม. 3/7
27.เด็กชายอัครพล สาระสุขม. 3/7
28.เด็กหญิงเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 3/7
29.เด็กหญิงปิยฐิดา อินทรเพชรม. 3/7
30.เด็กหญิงชนาภา สังข์แก้วม. 3/7
31.เด็กหญิงเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 3/7
32.เด็กหญิงธมนพรรณ ธงศิลาม. 3/7
33.เด็กชายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 3/10
34.เด็กชายสรณัฐ ศรีศิลปอุดมม. 3/10
35.เด็กชายเกียรติสุริยา สุขโฉมม. 3/10
36.เด็กชายปริชญ์ ฉิมมีม. 3/10
37.เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 3/11
38.เด็กชายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 3/12
39.เด็กชายเอกชัยชาญ เจริญผลม. 3/12
40.เด็กชายธนกร ค้ำคูณม. 3/12
41.เด็กหญิงพรพิชยา บุญทันสุนีม. 3/12
42.เด็กหญิงอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 3/12
43.เด็กหญิงธมนวรรณ ธงศิลาม. 3/12
44.เด็กหญิงยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 3/12
45.เด็กหญิงชนากานต์ คงดีม. 3/12
46.เด็กหญิงพีรญา ทองทาม. 3/12
47.เด็กหญิงธนัญญญา ศรีเพ็ญม. 3/12
48.นายพีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจม. 4/2
49.นายวรัญญู ปานจิ่งม. 4/5
50.เด็กชายปฏิภัทร ขำเนตรม. 4/6
51.นายภัทรนันท์ แก้วปลั่งม. 4/6
52.นายพศิน ประดิษฐดีม. 4/6
53.นายณัฐนุชา คนหลักม. 4/6
54.นายปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 4/7
55.นายนิธิวัฒน์ ดีเส็งม. 4/7
56.นางสาวกษมรัฏฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์ม. 5/1
57.นางสาวธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ม. 5/1
58.นางสาวธารชนก ไชยยงยศม. 5/1
59.นางสาวพีรดา มูลศรีแก้วม. 5/1
60.นางสาวศศิภา นวเบญจพลม. 5/1
61.นายนฤปนาท พงษ์เฉลิมม. 5/2
62.นายฐากร ธนวรรัฐม. 5/2
63.นายอัมรินทร์ ใหม่คามิม. 5/2
64.นางสาวชลธิดา พูลผลม. 5/4
65.นางสาวลลิตภัทร เอี่ยมพรสินม. 5/4
66.นายภูมี มณีโชติม. 5/5
67.นายณธีพัฒน์ พุฒิวรสิษฐ์ม. 5/6
68.นายชวิน กาญจนานนท์ม. 5/7
69.นางสาวสุจิตรา วังสารม. 5/8
70.นางสาวกุลสินี จังสิริมงคลม. 5/8
71.นางสาวกนกพร เด่นสมุทรม. 5/8
72.นางสาวรัญชิดา รัญสูงเนินม. 5/8
73.นางสาวชุติกาญจน์ อุทัยม. 5/8
74.นางสาวปนัดดา พร้อมเพรียงม. 5/8
75.นางสาวสุกัญญา ทิพผลม. 5/10
76.นางสาวปวีณา นิวาศานนท์ม. 5/10
77.นางสาววรรทณา แป้นเงินม. 5/10
78.นายนพนันท์ วรโคตรม. 5/11
79.นายธีรกานต์ พงศ์พันธ์ศักดาม. 6/2
80.นายจักรินทร์ ทานประสิทธิ์ม. 6/2
81.นายชลสิทธิ์ หลงสวัสดิ์ม. 6/2
82.นายนิติพันธุ์ วิเชียรนิตย์ม. 6/3
83.นายภัคพล ชูชื่นม. 6/3
84.นายธนชาติ เกิดกล้าม. 6/3
85.นางสาวสุพิชฌาย์ คงเครือพันธุ์ม. 6/3
86.นางสาวชิตวัน เพชรรัตน์ม. 6/3
87.นางสาวพีรญา สงแพงม. 6/3
88.นางสาวเขมชา เพชรหล่อม. 6/3
89.นางสาวญาณิศา ระงับภัยม. 6/3
90.นางสาวจรัญญา โคตรธาดาม. 6/3
91.นายพีรณัฐ อนุสนธิ์อดิสัยม. 6/6
92.นายเมธพนธ์ อริยะตาม. 6/6
93.นายฉัตริน นาวาพงศ์สิริม. 6/6
94.นายเจษฎา ด่านสวัสดิ์วงศ์ม. 6/6
95.นายศุภชัย พลาชีวะม. 6/6
96.นายศุภวิชญ์ ศรีณพงศ์ม. 6/6
97.นายชยุตม์ เคียงกิติวรรณม. 6/6
98.นายศิวกร ไม้หอมม. 6/6
99.นางสาวอโรชา เกษไชยม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

013

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางเดือนงาม นามเมือง
  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน
  • นางสาวปัทมา บัวลังกา
  • นางดวงจันทร์ เฟเดอร์ชปีล