คิดเลขเร็ว ม.ต้น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

524

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ 2) เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 3) เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ภาระงาน

1) ฝึกคิดเลขเร็ว 2) แบบบันทึกความก้าวหน้าการฝึกคิดเลขเร็วในแต่ละครั้ง

รายชื่อนักเรียน

Total 55 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์ม. 1/3
2.เด็กชายปัณณทัต นครภักดีม. 1/3
3.เด็กชายพฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ม. 1/3
4.เด็กชายยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ม. 1/3
5.เด็กชายรชธร อึ๊งภากรณ์ม. 1/3
6.เด็กชายอริญชย์ อริยะตาม. 1/3
7.เด็กชายรพีภัทร ปิยาสิรินทร์ม. 1/3
8.เด็กชายภูสฤก ภูริมงคลม. 1/4
9.เด็กชายวรากร ลีพึ่งธรรมม. 1/4
10.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 1/5
11.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 1/5
12.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 1/5
13.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 1/5
14.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 1/5
15.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 1/5
16.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 1/5
17.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 1/5
18.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 1/5
19.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 1/5
20.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 1/5
21.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 1/5
22.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 1/5
23.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 1/5
24.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 1/5
25.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 1/5
26.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 1/5
27.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 1/6
28.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 1/6
29.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 1/6
30.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 1/6
31.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 1/6
32.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 1/12
33.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 1/12
34.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 1/13
35.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 1/13
36.เด็กชายนิติภูมิ ภู่งามชื่นม. 2/3
37.เด็กชายอภิวัฒน์ ดามีม. 2/3
38.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 2/5
39.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 2/5
40.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 2/6
41.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 2/6
42.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 2/6
43.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 2/6
44.เด็กชายกานต์เมธี แสนโนม. 2/6
45.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 2/8
46.เด็กชายณัฐภัทร ค้ำชูม. 3/4
47.เด็กชายศุภกร แสงแก้วม. 3/4
48.เด็กชายธนยศ พิดาม. 3/4
49.เด็กชายกวิน เก่งเกตุม. 3/4
50.เด็กชายแทนธรรม กาญจนางกูรพันธุ์ม. 3/4
51.เด็กชายสุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุลม. 3/4
52.เด็กชายสาธิต คนเทศม. 3/4
53.นางสาวสุนิสา ส่องศรีม. 3/5
54.เด็กหญิงไพณิทธราภรณ์ เนียมสอนม. 3/5
55.เด็กชายนภัส ของทิพย์ม. 3/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

13

จำนวนที่รับ

55 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
  • นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ
  • นางสาวลักขณา น่าบัณฑิต