เสริมทักษะชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

236

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเควิน ยูบุญ ชิวม. 1/12
2.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 1/12
3.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 1/12
4.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 1/12
5.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 1/12
6.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 1/13
7.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 2/7
8.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 2/10
9.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 2/10
10.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 2/10
11.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 2/11
12.เด็กชายปราการ บุญใสม. 2/11
13.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 2/11
14.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 2/11
15.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 2/11
16.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 2/11
17.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 2/11
18.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 2/11
19.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 2/11
20.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 2/11
21.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 2/11
22.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 2/11
23.เด็กชายสุพีรักษ์ ปัญญาปริญญาภรณ์ม. 2/14
24.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 2/14
25.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 2/14
26.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 2/14
27.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 2/14
28.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 2/14
29.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 2/14
30.เด็กชายศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุลม. 2/14
31.เด็กชายสิริวัฒน์ เจนอัศวเมธีม. 2/14
32.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 2/13
33.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 2/13
34.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 2/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

012

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

16 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางจินตนา รามศิริ
  • นางจันทร์เพ็ญ สุโพธิ์ทิพย์