นักกลอนอักษรสยาม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

247

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ชนิดต่างๆได้ 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆได้

ภาระงาน

1.แต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆ 2.สมุดเล่มเล็ก

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายฉัตรณรงค์ พานโคตรม. 1/9
2.เด็กหญิงกนกรดา พังโพธิ์ม. 1/13
3.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 2/8
4.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 2/8
5.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 2/13
6.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 2/13
7.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 3/7
8.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 3/7
9.นายปริชญ ฉิมพลีม. 4/7
10.นายสิรวิชญ์ แซ่หลีม. 4/8
11.นายเทวา เจริญบุตรม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

12

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

29 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายธีระวัช สมเขาใหญ่
  • นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู