SUDOKU

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

227

วัตถุประสงค์

1) ฝึกทักษะการสังเกต และการวิเคราะห์ 2) ฝึกรูปแบบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 3) ฝึกฝนความคิดเรื่องการจัดลำดับ และsense of space รวมถึงการฝึกสมาธิและพัฒนาความจำระยะสั้น

ภาระงาน

1) การใช้ตารางsudoku โดยฝึกซ้อมตารางที่ครูแจกให้แต่ละสัปดาห์ 2) จัดการแข่งขันSUDOKU

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกัญญาภัค ขนาดนิดม. 1/3
2.เด็กหญิงณิชาภัทร สง่าวงศ์ม. 1/3
3.เด็กหญิงนาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริม. 1/3
4.เด็กหญิงเปมิกา หนูทับม. 1/3
5.เด็กหญิงภัทรานันท์ วงศ์ประทุมม. 1/3
6.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 2/9
7.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 2/9
8.เด็กหญิงปวิชญา ปัญโญคาม. 3/4
9.เด็กหญิงอภิชญา อาภาภิรมม. 3/4
10.เด็กหญิงสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 3/6
11.เด็กหญิงพัทธาณันท์ สิงสุขม. 3/6
12.นางสาวอารยา สร้อยทองม. 3/6
13.เด็กชายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 3/7
14.นายอัษฎา มาลาสายม. 3/7
15.เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ม. 3/7
16.เด็กชายชานนท์ คงนาคม. 3/7
17.เด็กชายจารุภัทร เดชศรีม. 3/7
18.นายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 3/8
19.เด็กชายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 3/12
20.เด็กหญิงพรพิชยา บุญทันสุนีม. 3/12
21.เด็กหญิงยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 3/12
22.นางสาวพีรญา ทองทาม. 3/12
23.นางสาวพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุลม. 4/1
24.นายพีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจม. 4/2
25.เด็กชายวโรดม เทพมังกรม. 4/2
26.นายปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตรม. 4/2
27.นายภูมิชาย อิศรภักดีม. 4/3
28.นายชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 4/10
29.นายธนพล จุทาม. 4/13
30.นางสาวธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ม. 5/1
31.นางสาวธารชนก ไชยยงยศม. 5/1
32.นางสาวปิยาพัชร เติมชัยกุลม. 6/3
33.นางสาวพีรญา สงแพงม. 6/3
34.นางสาวญาณิศา ระงับภัยม. 6/3
35.นางสาวจรัญญา โคตรธาดาม. 6/3
36.นายฉัตริน นาวาพงศ์สิริม. 6/6
37.นายเจษฎา ด่านสวัสดิ์วงศ์ม. 6/6
38.นายศุภชัย พลาชีวะม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

12

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวปัทมา บัวลังกา
  • นางสายสมร ศิริศักดิ์