ย้อนรอยภาษา "อยุธยา ออเจ้า"

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

246

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ภาษาไทยในสมัยอยุธยา 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำศัพท์ในสมัยอยุธยาและปัจจุบันได้

ภาระงาน

1.บัตรคำ "คำศัพท์ในสมัยอยุธยา"

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภัทรภร พูลเพิ่มม. 1/13
2.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 2/5
3.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 2/5
4.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 2/8
5.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 2/8
6.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 2/8
7.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 2/9
8.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 2/9
9.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 2/9
10.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 2/9
11.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 2/9
12.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 2/9
13.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 2/9
14.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 2/9
15.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 2/9
16.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 2/9
17.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 2/9
18.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 2/12
19.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 2/12
20.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 2/12
21.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 3/7
22.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 3/8
23.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 3/8
24.เด็กชายอดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ม. 3/9
25.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 3/9
26.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 3/9
27.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 3/9
28.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 3/9
29.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 3/9
30.เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทพีม. 3/13
31.เด็กหญิงสายป่าน อุณวงค์ม. 3/13
32.เด็กหญิงศลิษา ขุสุวรรณ์ม. 3/13
33.นางสาวดวงหทัย จงจิตรม. 4/2
34.นางสาวพรชนก วะนานามม. 4/13
35.นางสาวอภิชญา อิฐานูประธานะม. 4/13
36.นางสาวญาณิศา ชื่นพลีม. 4/13
37.นายปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ม. 6/5
38.นางสาวญาณิศา ทูโมสิกม. 6/5
39.นางสาวภวิกา สีหะวงษ์ม. 6/5
40.นางสาวนริศรา อินดีม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

11

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรอนงค์ แซ่หลี
  • นางสาวจิราพร ชูบาล