เสริมทักษะชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

124

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 27 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์ม. 1/3
2.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 1/14
3.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 2/5
4.เด็กชายจักรชลัช ทวีกิติกุลม. 2/5
5.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 2/7
6.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 2/7
7.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 2/7
8.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 2/7
9.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 2/7
10.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 2/13
11.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 2/13
12.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 2/13
13.เด็กชายพีรนันท์ นาคไธสงม. 3/12
14.นายพสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ม. 4/2
15.นายนรบดี พร้อมสิ้นม. 4/11
16.นายนิธิโชติ เทศรอดม. 4/11
17.นายธนากร ญาณพจน์ม. 4/13
18.นางสาวสุพิตตา แจ้งเพชรม. 5/2
19.นายนรสิงห์ ขำเถื่อนม. 5/3
20.นายภคพล จุ้ยเจริญม. 5/3
21.นายนิติธร จันทร์วิทย์ม. 5/10
22.นายสหัสวรรษ พระประทุมม. 5/10
23.นายกฤษณะ ไชยเหล็กม. 5/10
24.นายธนานนท์ สิทธิวงศ์ม. 5/10
25.นายอนุสรณ์ ไชยคำร้องม. 5/11
26.นายสหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ม. 5/12
27.นายเอกพงศ์ เฟื่องฟูม. 5/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

11

จำนวนที่รับ

27 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางจินตนา รามศิริ
  • นางจันทร์เพ็ญ สุโพธิ์ทิพย์