ดนตรีสากล(สตริง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

RWB music socity and dacing

วัตถุประสงค์

1.การศึกษา หลักการเล่นดนตรีสากลปฏิบัติ

2.มีความรู้ในทฤษฎีปฏิบัติงานการเล่นดนตรีสากล

3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาระงาน

1.ฝึกซ้อมดนตรีสากล ปฏิบัติเดี่ยว/กลุ่ม

2.สร้างสรรค์ผลงานเพลงดนตรีสากล

รายชื่อนักเรียน

Total 51 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 2/12
2.เด็กหญิงนริศรา คนเสงี่ยมม. 2/12
3.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 2/13
4.เด็กชายภาธร โคลงฉันท์ม. 3/11
5.เด็กชายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 4/1
6.นายฌล วรดีม. 4/3
7.เด็กชายพลภัทร สุเหร็นม. 4/4
8.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 4/4
9.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 4/4
10.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 4/6
11.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 4/6
12.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 4/7
13.นายอาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ม. 4/7
14.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 4/7
15.นางสาวยวิษฐา เจือวงค์ม. 4/7
16.นางสาวภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการม. 4/8
17.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 4/10
18.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 4/13
19.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 4/13
20.นายกฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ม. 5/1
21.นายสิปปกร สิรยากรม. 5/1
22.นางสาวธัญนาถ ทัดเจริญม. 5/3
23.นายวรวิทย์ เชยสุวรรณม. 5/5
24.นางสาวอรกมล มุทาปรีชากุลม. 5/5
25.นายศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ม. 5/6
26.นายเจนธีรจรัส อาภาจรัสม. 5/6
27.นายปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ม. 5/10
28.นายพุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญม. 5/10
29.นายวิภู ยานุกูลม. 5/10
30.นายศุภกร ดีประเสริฐม. 5/10
31.นายกษิด์เดช พิกุลโสมม. 5/11
32.นายสิทธินนท์ วงศาสนธ์ม. 5/11
33.นายภาคภูมิ ศรสุขม. 5/12
34.นายศราวุธ รสไธสงม. 5/13
35.นายชีวาวิชญ์ หลินม. 5/13
36.นางสาววรินทร พลดงนอกม. 5/13
37.นายธนภัทร มาตรสุโลกม. 6/2
38.นายนิธิศ เพ็ญทะเลม. 6/2
39.นายภควัตร ศรานุรักษ์ม. 6/3
40.นายกรณัฐ ศิริสุขสวัสดิ์ม. 6/6
41.นายปรมัตถ์ หล้าดีม. 6/7
42.นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุขม. 6/8
43.นายธีรภัทร์ วัตรเยื้องม. 6/10
44.นายนิธิศ สมบัติรุจิราม. 6/11
45.นายศุภฤกษ์ อดิศัยธรรมม. 6/11
46.นายพชร ภูริภักดีสนองม. 6/11
47.นายสหรัฐ หงษ์รัมย์ม. 6/11
48.นายธนภัทธ์ ศักดิ์อุบลม. 6/12
49.นายภานุพงศ์ อิ่มเกตุม. 6/13
50.นายนัฐชนัย รัตน์สูงเนินม. 6/13
51.นายกรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

100

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์