เพชรประดู่แดง (สอบแข่งขันคณิตศาสตร์)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

531 และ 523

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งนักเรียนไปแข่งขันในรายการคณิตศาสตร์ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนมากขึ้นในการไปสอบแข่งขัน

ภาระงาน

1) นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดทุกครั้งที่เรียนและต้องส่งแบบฝึกหัดท้ายคาบทุกครั้ง 2) นักเรียนต้องทำโจทย์ตะลุยแข่งขันมาส่งสัปดาห์ละ 50 ข้อ 3) นักเรียนต้องไปสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ทุกรายการ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนัชชา สุวรรณราชม. 1/3
2.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ผันสูงเนินม. 1/3
3.เด็กหญิงสิริรัญญา แอบยิ้มม. 1/3
4.เด็กชายณธรรม อังกูรสถาพรชัยม. 1/4
5.เด็กชายณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรืองม. 1/4
6.เด็กหญิงชิดชนก ชัยภักดีม. 1/4
7.เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรีม. 1/4
8.เด็กหญิงพรนภัส ตะนาม. 1/4
9.เด็กหญิงศิริภา พากเพียรม. 1/4
10.เด็กชายกนกพล ประยงค์กุลม. 2/3
11.เด็กชายแอนแธน อธิน บุณยนิตย์ม. 2/3
12.เด็กหญิงณัฐนพิน โสภาม. 2/3
13.เด็กหญิงนันท์ธีรา กิตติมงคลชัยม. 2/3
14.เด็กหญิงมณีณัฐฐา มาณีย์สิริม. 2/3
15.เด็กชายกิตติธัชส์ ใจห้าวม. 2/4
16.เด็กชายปภพ แสงดาวม. 2/4
17.เด็กชายภัทรวุฒิ บุญประคมม. 2/4
18.เด็กชายภูมินทร์ เชี่ยวสมุทรม. 2/4
19.เด็กชายพงศพัศ มะหะมัดม. 2/4
20.เด็กชายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนาม. 2/4
21.เด็กชายสุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุลม. 2/4
22.เด็กชายติณณ์ คีรีรัตน์ม. 3/3
23.นายปุญญา คูจิระประเสริฐม. 3/3
24.เด็กหญิงณิชา เห็นงามม. 3/3
25.นางสาวสมหทัย ตันทรงเจริญม. 3/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

10

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปัญญา แซ่ลี้
  • นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข