เกมกระดาน คำคม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

กลุ่มสาระภาษาไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้นักเรียนีไหวพริบและ รู้จักการวางแผน

ภาระงาน

1.ให้นักเรียนเล่นเกมกระดานคำคม

รายชื่อนักเรียน

Total 21 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณรัญญญา มาศภากรม. 1/8
2.เด็กชายชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ม. 2/3
3.เด็กชายธนาธิป บุญศักดิ์ม. 2/3
4.เด็กชายปัณณทัต นครภักดีม. 2/3
5.เด็กชายรชธร อึ๊งภากรณ์ม. 2/3
6.เด็กชายสิรวัชญ์ หอมชื่นม. 2/8
7.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 2/8
8.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 2/8
9.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 2/8
10.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 2/8
11.เด็กชายวรายุส ผลพินิจม. 2/11
12.นายจิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ม. 4/4
13.นายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 4/4
14.นายณัฐพล สุจริตม. 5/12
15.นายพัสกร ดอนระหาญม. 5/12
16.นายดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ม. 5/13
17.นายสหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ม. 6/5
18.นายศุภฤทธิ วิชัยเฉลิมวงศ์ม. 6/5
19.นายอุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูลม. 6/10
20.นายติณณภพ สร้อยคำม. 6/13
21.นายกรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

10

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก