DIY

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้ตึก 8

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวันด้วยวัสดุเหลือใช้ 2.นักเรียนออกแบบของใช้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 3.นักเรียนประดิษฐ์ของใช้จำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ 4.นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของและภูมิใจในงานที่สร้างด้วยตนเอง

ภาระงาน

1.กรอบโทรศํพท์ 2.กระเป๋าผ้า 3.เหรียญโปรยทาน 4.กระเป๋าใส่ดินสอ

รายชื่อนักเรียน

Total 52 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 1/6
2.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 1/6
3.เด็กชายจอมพล สุ่มมาตย์ม. 2/3
4.เด็กชายญาณภัทร ฤทธิโชติม. 2/3
5.เด็กชายนิติภูมิ ภู่งามชื่นม. 2/3
6.เด็กชายภาณุพงศ์ พลับจีนม. 2/3
7.เด็กชายภูวดล ชุ่มจิตต์ม. 2/3
8.เด็กชายรณภูมิ ทับผึ้งม. 2/3
9.เด็กชายวสุพล อ่องสุขม. 2/3
10.เด็กชายสิทธวีร์ ก่วยเกียรติกุลม. 2/3
11.เด็กชายอภิวัฒน์ ดามีม. 2/3
12.เด็กหญิงโชติกา ศิลารักษ์ม. 2/3
13.เด็กหญิงนภอร ศิลารัตน์ม. 2/3
14.เด็กหญิงเนรัญชลา เต๋ทิม. 2/3
15.เด็กหญิงปาณิสรา ภู่เอี่ยมม. 2/3
16.เด็กหญิงวรัญญา ยะระขันธ์ม. 2/3
17.เด็กหญิงศิริรัตน์ กิจวิวัฒนาชัยม. 2/3
18.เด็กชายพีรเดช ชำนาญดีม. 2/5
19.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 2/5
20.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 2/5
21.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 2/5
22.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 2/5
23.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 2/5
24.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 2/5
25.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 2/5
26.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 2/5
27.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 2/5
28.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 2/5
29.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 2/5
30.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 2/5
31.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 2/5
32.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 2/5
33.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 2/5
34.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 2/5
35.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 2/5
36.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 2/6
37.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 2/6
38.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 2/8
39.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 2/8
40.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 2/8
41.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 2/8
42.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 2/8
43.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/11
44.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 2/11
45.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 2/11
46.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 2/11
47.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 2/11
48.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 2/11
49.เด็กหญิงสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 3/13
50.เด็กหญิงพิรดา แก้วนครม. 3/13
51.เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 3/13
52.เด็กหญิงวิสสุตา อายุวัฒน์ม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

010

จำนวนที่รับ

52 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนัฐกานต์ วรรณจุฑา
  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์